Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2016-06-07
K 8/15

SygnaturaK 8/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2016-06-07
TytułOgraniczenie prawa dostępu do informacji publicznej*
PublikatorDz.U. 2016 r. poz. 1239
Data ogłoszenia sentencji2016-08-16
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1) art. 14a ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 65), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), w zakresie, w jakim dotyczy testów i pytań testowych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które już się odbyły,

2) art. 16r ust. 12 zdanie drugie ustawy z 5 grudnia 1996 r. powołanej w punkcie 1, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. powołanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim dotyczy zadań testowych z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, który już się odbył – są niezgodne z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Z wyroku wynika, że nie ma konieczności podjęcia prac legislacyjnych.

Trybunał Konstytucyjny zauważył, że ustawodawca sam podjął decyzję o wyeliminowaniu zakwestionowanych regulacji z systemu prawa – odpowiednie przepisy w tej materii zawarte zostały w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991).

Wejście w życie nowych przepisów zostało jednak przewidziane dopiero na 1 maja 2017 r. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wskazał, że wyrok umożliwi dostęp do testów i pytań z egzaminów w trybie dostępu do informacji publicznej.
Z wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika, że testy i pytania egzaminacyjne mieszczą się w pojęciu „informacji publicznej”. Nie istnieje także żadna konstytucyjna wartość przemawiająca za ograniczeniem dostępności tych dokumentów.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Zdrowia
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

* sentencja została ogłoszona zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157)

Akt wykonujący
Data aktualizacji2017-04-07
GENERUJ RAPORT

Powrót