Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych,
finansów publicznych, szkolnictwa wyższego, nauki, Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem Sprawiedliwości
określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb nabywania lub wchodzenia w posiadanie, ewidencjonowania, przechowywania oraz stosowania
środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych
lub nowych substancji psychoaktywnych, w celu przeprowadzania badań lub szkoleń, o których mowa
w art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 i 4, mając na uwadze bezpieczeństwo ich przechowywania oraz konieczność
opracowywania odrębnej ewidencji dla danego środka, substancji lub preparatu

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 1030Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(art. 241 ust.3 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-07-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót