Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2007-01-16
U 5/06

SygnaturaU 5/06
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2007-01-16
TytułEgzamin maturalny
PublikatorDz.U. 2007 r. Nr 10 poz. 70
Data ogłoszenia sentencji2007-01-22
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1154) i załącznik do tego rozporządzenia są niezgodne z art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji;

2. § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest niezgodny z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b-f ustawy powołanej w punkcie 1 oraz z art. 2 i art. 70 ust. 4 Konstytucji;

3. § 5 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 w związku z § 1 pkt 8-17 i pkt 19-25 tego rozporządzenia, a więc w zakresie, w jakim stanowi, że przepisy te wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji;

4. § 97 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 24 rozporządzenia powołanego w punkcie 1, jest niezgodny z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b-f ustawy powołanej w punkcie 1 oraz z art. 70 ust. 4 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Zaskarzone przepisy utraciły moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw tj. z dniem 23 stycznia 2008 r.

 

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2006 r. Nr 164 poz. 1154Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczay oraz przeprowadzania sprawdzianów i egazminów w szkołach publicznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 199 poz. 2046Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Edukacji Narodowej
Status orzeczeniaCzęściowo wykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

W Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadzone są prace zmierzające do opracowania założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, które będą obejmowały m.in. treści upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dotyczące warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, a także wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty regulacji dot. zasad przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków osób przystępujących do tych egzaminów.

Inicjatywa rządowa i poselska.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót