Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-03-29
K 27/08

SygnaturaK 27/08
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-03-29
TytułBrak zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 440
Data ogłoszenia sentencji2012-04-23
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza stosowanie zwolnienia od podatku wobec alimentów ustalonych w ugodach sądowych, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nie utracił mocy obowiązującej na skutek ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na fakt, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. został zmieniony ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316). Niemniej jednak, przedmiotowa regulacja w niekonstytucyjnym brzmieniu, nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r., miała zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników w 2007 r., a tym samym do dnia 31 grudnia 2013 r. mogła stanowić podstawę rozstrzygnięć w zakresie zobowiązań podatkowych za 2007 r., z uwagi na fakt, iż zobowiązania te przedawniają się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Z dniem wejścia w życie ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. z dniem 23 kwietnia 2012 r. obalone zostało domniemanie konstytucyjności art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b u.p.d.f, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r., który z tym dniem nie będzie mógł mieć zastosowania wobec wymienionych wyżej zobowiązań podatkowych.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Finansów
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), dokonano odpowiedniej zmiany ustawy. Zgodnie z art. 1 pkt 11 lit. a tiret szesnaście nowelizacji, lit. b w art. 21 w ust. 1 otrzymała brzmienie: b) na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Nowe brzmienie przepisu weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. jednakże miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r.

Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót