Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 31 ust.1)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
wskaże, w drodze rozporządzenia, podmiot pełniący funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz podmiot
pełniący funkcję jednostki certyfikującej personel

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
182Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 32 ust.5)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania kontroli spełniania
warunków określonych w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
183Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 34 ust.7 pkt 1)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
184Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 34 ust.7 pkt 2)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór certyfikatu dla przedsiębiorców i jego opis

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
185Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 34 ust.7 pkt 3)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) wysokość jednostkowych stawek opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców,
wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców oraz dokonanie wpisu do rejestru wydanych,
zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
186Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 34 ust.7 pkt 4)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) zmianę danych certyfikatu dla przedsiębiorców

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
187Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 34 ust.8)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi,
w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego odpowiedniego do działalności,
o której mowa w art. 29, procedury prowadzenia działalności oraz system dokumentowania czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
188Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 38 ust.6 pkt 1)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi,
w drodze rozporządzenia:
1) wymagania dotyczące wyposażenia technicznego, jakim powinna dysponować jednostka prowadząca szkolenia
w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji
w niektórych pojazdach silnikowych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 38 ust.6 pkt 2)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi,
w drodze rozporządzenia:
2) minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 38 ust.6 pkt 3)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi,
w drodze rozporządzenia:
3) wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 38 ust.6 pkt 4)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi,
w drodze rozporządzenia:
4) wysokość jednostkowych stawek opłat

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 41 ust.3 pkt 1)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób gromadzenia danych zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 39 ust. 2

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 41 ust.3 pkt 2)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób zapewnienia ochrony danych podmiotów i osób przekazujących sprawozdania, o których mowa w art. 39
ust. 2

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 41 ust.3 pkt 3)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór dokumentu elektronicznego stanowiącego formularz sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 2, oraz wzór
sprawozdania, o którym mowa w art. 40 ust. 5

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 41 ust.6)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 46 ust.6)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2017 poz. 1938
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 10 ust.3)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób oraz terminy przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzór dokumentu zawierającego te informacje

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2017 poz. 1938
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 13a pkt 1)
2017-11-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej:
1)    udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2017 poz. 1938
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 13a pkt 2)
2017-11-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej:
2) o których mowa w art. 12 pkt 2–6 i 9–12, art. 12a, art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 42j

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
200Dz.U. 2017 poz. 1938
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 23a ust.3)
2017-01-12

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług, o których mowa w ust. 1 , w tym sposób identyfikacji i uwierzytelniania świadczeniobiorców,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane