Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 1c)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki:
c)  zwierząt objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 1e)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki:

e)  zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 52 ust. 2

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 50 pkt 1a)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki grzybów:
a) objętych ochroną ścisłą

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 50 pkt 1b)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki grzybów:
b) objętych ochroną częściową,

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 50 pkt 1c)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki grzybów:
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 50 pkt 1d)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki grzybów:
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 85 ust.4 pkt b)
2017-07-17

Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 85 ust.7 pkt 1)
2016-08-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu
pnia na grubość

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 85 ust.7 pkt 2)
2016-08-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 85 ust.8)
2013-11-01

Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"", wysokość stawek, o których mowa w ust.7 i art. 89 ust.8

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 85 ust.8)
2014-11-01

Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"", wysokość stawek, o których mowa w ust.7 i art. 89 ust.8

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 104 ust.19)
2017-08-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla pracowników Służb Parków
Narodowych wzór legitymacji służbowej, wzory umundurowania oraz oznak służbowych dla poszczególnych
stanowisk, w tym odpowiedni wzór umundurowania wyjściowego i polowego na pory roku, kolor i wzór przedmiotów
uzupełniających mundury oraz wzór orła umieszczanego na czapkach

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 113 ust.1a pkt 1)
2010-06-08Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. zakres informacji gromadzonych w centralnym rejestrze form ochrony przyrody,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 113 ust.1a pkt 2)
2010-06-08Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 113 ust.1a pkt 3)
2010-06-08Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób aktualizacji rejestru oraz udostępniania danych zawartych w rejestrzeMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 126 ust.11)
2008-11-15

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy szacowaniu szkód oraz sposób wypłaty odszkodowań za szkody, o których mowa w ust.1, a także wzory dokumentów dotyczących szacowania szkód i wyliczania odszkodowań oraz terminy zgłoszenia i szacowania szkody

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2018 poz. 1560
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 6 pkt 1)
2018-08-28
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz usług kluczowych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1
Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2018 poz. 1560
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 6 pkt 2)
2018-08-28
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) progi istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych, wymienionych w wykazie usług kluczowych
Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane