Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 69b ust.4)
2011-03-22Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów, o których mowa w ust. 3, wydawanych bezpłatnie, oraz sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztówMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 98g pkt 1)
2016-02-02


Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki, tryb i terminy powoływania do służby przygotowawczej, w tym wzór wniosku i dokumenty składane o powołanie do tej służby, oraz terminy zwalniania z tej służby, uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych, w tym potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych i różne okresy kształcenia
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 98g pkt 2)
2016-02-02


Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
2) regulamin kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej, przebieg służby przygotowawczej oraz przebieg i czas trwania kształcenia, w zależności od korpusu, na którego potrzeby żołnierz będzie kształcony, uwzględniając potrzebę optymalizacji efektów tego kształcenia

 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 98s ust.16 pkt 1)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób oceniania żołnierzy
 

Minister Obrony NarodowejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
185Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 98s ust.16 pkt 2)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wzór arkusza opinii służbowej

Minister Obrony NarodowejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
186Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 98z pkt 1)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)   szczegółowy tryb powoływania do terytorialnej służby wojskowej

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 98z pkt 2)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
2)   wzór wniosku o powołanie do terytorialnej służby wojskowej,
 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 98z pkt 3)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
3) dokumenty składane wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 2,

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 98z pkt 4)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowy sposób pełnienia terytorialnej służby wojskowej

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 99a ust.13 pkt 1)
2016-02-02
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb nadawania, zmiany i uchylania przydziałów kryzysowych, uwzględniając współdziałanie wojskowego komendanta uzupełnień i dowódcy jednostki wojskowej przy realizacji czynności związanych z nadawaniem i uchylaniem przydziałów kryzysowych oraz wymóg udokumentowania okoliczności powodujących ich nadanie, zmianę lub uchylenie
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 99a ust.13 pkt 2)
2016-02-02
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór karty przydziału kryzysowego zawierającej datę jej wydania, organ wydający, dane osobowe żołnierza rezerwy, w tym stopień wojskowy, imię i nazwisko, dane jednostki wojskowej wraz z nazwą, adresem, pododdziałem, przydział kryzysowy oraz informacje o sposobie postępowania w razie utraty karty
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 106 pkt 1)
2016-02-02
 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb powoływania na ćwiczenia wojskowe i zwalniania z tych ćwiczeń
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 106 pkt 2)
2016-02-02
 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób odbywania ćwiczeń wojskowych, a także ich liczbę i czas trwania dla poszczególnych grup żołnierzy rezerwy, stosownie do stopnia i rodzaju wyszkolenia wojskowego oraz wykształcenia
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 106 pkt 3)
2016-02-02
 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób i tryb postępowania organów wojskowych podczas odbywania ćwiczeń wojskowych w zakresie przyjmowania żołnierzy rezerwy i innych osób do służby wojskowej, wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 108 ust.13)
2016-02-02
 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób pełnienia okresowej służby wojskowej oraz tryb postępowania organów wojskowych w zakresie przyjmowania żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej, wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych, w tym wyznaczania i kierowania do pełnienia służby poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 119a ust.8)
2016-02-02
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego, tryb zwrotu wydatków z tego tytułu organom samorządu terytorialnego oraz tryb postępowania w tych sprawach
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 119b ust.10)
2017-01-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego, uwzględniając potrzebę rekompensaty utraconego wynagrodzenia albo dochodu oraz konieczność zapewnienia sprawności i szybkości postępowania.

Minister Obrony NarodowejUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
198Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 132 ust.2 pkt 1)
2016-02-02
 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb pokrywania należności i opłat, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1, oraz wysokość ryczałtu, o którym mowa w art. 131 ust. 7, uwzględniając konieczność udokumentowania okoliczności uzasadniających pokrycie tych należności i opłat oraz stawki czynszu określonego przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego dla lokalu mieszkalnego o porównywalnej powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem standardu tego lokalu
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 132 ust.2 pkt 2)
2016-02-02
 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na cele wymienione w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia szybkości i sprawności zwrotu wydatków
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 132 ust.2 pkt 3)
2016-02-02
 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
3)    tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane