Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 855 §3)
2016-09-07


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, właściwe instytucje oraz szczegółowy
sposób składania ruchomości do depozytu sądowego albo oddawania na przechowanie właściwym instytucjom

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 868)
2016-09-07


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia licytacji

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 87911)
2017-03-01


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej
oraz sposób wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną do czynności,
o których mowa w art. 87910

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 8931 §5)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb zawiadamiania placówek banków, placówek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe i innych placówek

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 947 §2)
2016-09-07


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzenia opisu
i oszacowania nieruchomości

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 1064)
2016-09-08

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia egzekucji grzywien
i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych,
przysługujących Skarbowi Państwa
 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 11446 §5)
2017-01-18


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób uiszczania i wysokość opłaty za udzielenie informacji, o której mowa w § 3,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 18 ust.6)
2019-01-01
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
189Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 1)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów
  • Minister Finansów
  • Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
190Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 2)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
2) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
191Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 2)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 3)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
3) tryb i warunki postępowania w zakresie przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
193Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 4)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
4) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
194Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 5)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
5) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób 
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
195Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 47a ust.4)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania,
jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie, uwzględniając, aby pozwalała ona na skuteczne
i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka
inwestycyjnego i statutami zarządzanych funduszy inwestycyjnych, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie
towarzystwa w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich uczestników albo inwestorów

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 1)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
197Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 2)
2019-04-21
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
2) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
198Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 3)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
199Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 4)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
200Dz.U. 2018 poz. 1355
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 5)
2019-04-21

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 5) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo,
oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe