Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 6a ust.12)
2017-01-02

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w stosunku do załadów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 6a ust.12)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.10)
2013-01-02Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia: 4. tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.10)
2013-01-02Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia: 2. rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.10)
2013-01-02Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia: 3. zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.10)
2013-01-02Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia: 1. sposób odbywania stażu,Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.10)
2013-01-02Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia: 5. wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowegoMinister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 9g ust.12)
2013-01-02Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listyMinister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 30 ust.7a)
2017-01-02

Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co najmniej wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli,
o których mowa w ust. 3, określi, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych
i aresztach śledczych wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania
tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania składników
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych
przepisach

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 32 ust.4)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i warunki przyznawania dodatków, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem art. 33

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 85p ust.3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokość wynagrodzenia obrońcy z urzędu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 85v)
2016-05-31

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 85y ust.10)
2016-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o udzielenie informacji z rejestru

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2017 poz. 1184
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

(art. 18 ust.2 pkt 2)
2013-11-23

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zakres informacji, o której mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie efektywności wykorzystania środków Funduszu Dopłat oraz umożliwienie monitorowania i kontrolowania realizacji ustawy

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2017 poz. 1181
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

(art. 5 ust.2)
2015-08-25
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb współpracy,
o której mowa w ust. 1
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2017 poz. 1181
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

(art. 8 ust.3)
2015-08-25
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji,
o których mowa w ust. 1
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2017 poz. 1181
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

(art. 9 ust.5)
2015-08-25
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji,
o których mowa w ust. 1
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2017 poz. 1181
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

(art. 10 ust.6)
2015-08-25
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi
i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania agencji
płatniczej środków, o których mowa w ust. 1 i 4, oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów
pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2017 poz. 1181
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

(art. 15 ust.4)
2015-08-25
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania z budżetu państwa
pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację działań, o których
mowa w art. 13 ust. 1 i 2, rozliczania oraz zwrotu tych pożyczek
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2017 poz. 1170
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(art. 17 ust.3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania informacji, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane