Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 18 ust.3 pkt 2)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia wzór odznaki, wzór wniosku o nadanie odznaki - zawierający informację uzasadniającą jej nadanie - oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznakiSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 18 ust.3 pkt 3)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia sposób wręczenia i noszenia odznakiSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 18 ust.3 pkt 4)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych odznakąSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 22 ust.3 pkt 1)
2012-03-30


Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW
 

Szef Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoRada Ministrów
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
185Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 22 ust.3 pkt 2)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

2) podmiot prowadzący w jego imieniu monitoring i analizę informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3 

Szef Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoRada Ministrów
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
186Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 23 ust.4 pkt 1)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznejSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 23 ust.4 pkt 2)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji prawa weteranów poszkodowanych do pomocy, o której mowa w ust. 1-3, oraz właściwość organów w tym zakresieSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 24 ust.6)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi ABW i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW na pobyt w Domu Weterana, dokumenty stanowiące podstawę jej przyznania, sposób przekazywania zapomogi oraz sposób tworzenia funduszu na zapomogiSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 28 ust.7)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz właściwość organów w tym zakresie, dokumenty stanowiące podstawę jej przyznawania oraz sposób i termin jej wypłaty, a także warunki zawieszania jej udzielania oraz zwrotu kosztów kształceniaSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 32 ust.3)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania zapomóg, o których mowa w ust. 1, dokumenty stanowiące podstawę ich przyznania, sposób przekazywania przyznanych zapomóg oraz sposób tworzenia funduszu na te zapomogi.Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2018 poz. 928
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

(art. 14h)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2018 poz. 928
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

(art. 18 ust.4)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki przydziału broni palnej i amunicji do tej broni oraz warunki przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straż

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2018 poz. 925
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 31 ust.3)
2012-10-28Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnieniaMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2018 poz. 925
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 45)
2012-10-28Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres raportów
sporządzanych przez Komisję
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2018 poz. 925
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 47 ust.5)
2012-10-28Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonania obowiązków
armatora i kapitana statku, podmiotu zarządzającego portem oraz użytkownika infrastruktury portowej, w zakresie sposobu
zabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2018 poz. 799
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 73a pkt 1)
2015-10-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
i ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5,

Minister ŚrodowiskaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
197Dz.U. 2018 poz. 799
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 73a pkt 2)
2015-10-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
i ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
2) rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej
odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5

Minister ŚrodowiskaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
198Dz.U. 2018 poz. 799
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 73a pkt 3)
2015-10-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
i ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
3) parametry graniczne oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych w zakresie palności,
wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych, których miejsca występowania należy
uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5

Minister ŚrodowiskaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
199Dz.U. 2018 poz. 799
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 86 ust.1 pkt 4a)
2014-05-29

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, kierując się koniecznością ujednolicenia zasad oceny jakości powietrza, określi, w drodze rozporządzenia:

poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu;

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2018 poz. 799
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 86 ust.1 pkt 4b)
2014-05-29 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, kierując się koniecznością ujednolicenia zasad oceny jakości powietrza, określi, w drodze rozporządzenia: pułap stężenia ekspozycji;Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane