Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 10 pkt 1)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2: 1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 10 pkt 2a)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2:
2) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
a) rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 10 pkt 2b)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2:
2) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
b) sposób prowadzenia połowów

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 10 pkt 2c)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2:
2) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

c) sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 10 pkt 2d)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2:
2) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

d) wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi
zgłoszenia do okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 10 pkt 2e)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2:
2) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

e) szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 10 pkt 2f)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej „WPR”, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania
rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2:
2) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

f) miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 25 ust.5)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, sposób i tryb przyznawania
dodatkowej zdolności połowowej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
189Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 47 ust.1 pkt 1)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi,
w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 47 ust.1 pkt 2)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi,
w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy sposób podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 47 ust.1 pkt 3)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi,
w drodze rozporządzenia:
3) wyrażoną w procentach wielkość niewykorzystanej indywidualnej kwoty połowowej określonego gatunku organizmów
morskich, od której stosuje się pomniejszenie, o którym mowa w art. 51 ust. 1

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
192Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 48)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa ustala, w drodze rozporządzenia, ogólną kwotę połowową organizmów
morskich, w przypadku gatunków organizmów morskich nieobjętych przepisami Unii Europejskiej, na dany rok
kalendarzowy, jeżeli odnawialność zasobów oraz równowaga biologiczna gatunku organizmów morskich, który ma być
objęty tą kwotą połowową, jest zagrożona

 
Zamknięte - zrealizowane
 
193Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 69 ust.4)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
194Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 76)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa wyznacza, w drodze rozporządzenia, porty do prowadzenia operacji
wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych, o których mowa w art. 5
ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
195Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 95 ust.1 pkt 1)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 95 ust.1 pkt 2)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 95 ust.1 pkt 3)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:
3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 101 ust.4)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, siedziby i właściwość miejscową okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 108 ust.3)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej, o której mowa w art. 97 rozporządzenia nr 404/2011, i oznaki służbowej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2018 poz. 514
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

(art. 126 ust.3)
2015-03-04

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze powtarzalność naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów WPR nie mniejszą niż ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia i nieprzekraczającą dwudziestokrotności tej wartości

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane