Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 159 ust.2)
2018-01-06

Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów jako energii z odnawialnego źródła energii

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
182Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 160 ust.8)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych i weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z odpadami powstałymi w wyniku termicznego przekształcania odpadów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
183Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 1)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 2, jej skład oraz szczegółowe wymagania wobec członków komisji

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 3)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
3) tryb przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 4)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami i wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 5)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 167 ust.7 pkt 6)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
6) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
188Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 237b ust.6)
2020-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza sprawozdania,
o którym mowa w ust. 1

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
189Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 237c ust.2)
2019-01-06

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym
mowa w ust. 1

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
190Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 237e ust.2)
2018-01-06

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdań, o których mowa w ust. 1, za rok 2018

Minister Środowiska
Otwarte - zaległe
 
191Dz.U. 2018 poz. 9
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 51 ust.1 )
2018-01-18

1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wnoszenia zabezpieczenia finansowego.

 

 

 

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
192Dz.U. 2018 poz. 9
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 68 ust.1 )
2018-01-18

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz szczegółowe warunki zawierania transakcji na rynku wtórnym

 

 

 

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
193Dz.U. 2018 poz. 9
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 76 ust.1 )
2018-01-18

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym terminy i sposób przekazywania operatorowi środków z tytułu opłaty mocowej, zakres i termin przekazywania operatorowi i płatnikowi opłaty mocowej informacji, w tym informacji o sumie należnych opłat mocowych i okresy rozliczeniowe między odpowiednio operatorem, płatnikami opłaty mocowej i innymi podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia opłaty mocowej oraz sposób wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2

 

 

 

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
194Dz.U. 2017 poz. 2491
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

(art. 25 ust.5)
2018-01-13

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb zgłaszania
wniosków o badanie przypadków jednostkowych oraz tryb uzgadniania z organizacjami pozarządowymi liczby badanych
przypadków jednostkowych

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
195Dz.U. 2017 poz. 2371
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

(art. 17 ust.2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania zadań, o których mowa w ust. 1,
tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Sportu i Turystyki
Otwarte - zaległe
 
196Dz.U. 2017 poz. 2344
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 69 ust.1e)
2016-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór spisów, o których mowa w ust. 1-1c
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2017 poz. 2344
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 168 ust.8)
2016-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania z czynności syndyka, sprawozdania rachunkowego i sprawozdania ostatecznego syndyka
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2017 poz. 2344
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 239 ust.4)
2016-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Rejestru
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
199Dz.U. 2017 poz. 2344
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 245 ust.5)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór listy wierzytelności
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2017 poz. 2344
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 311 ust.1c)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wzór spisu, o którym mowa w ust. 1b
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane