Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 8 ust.5 pkt 3)
2017-04-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11c ust.5 pkt 1)
2015-02-04


Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1
 

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11c ust.5 pkt 2)
2015-02-04


Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb przyznawania i wypłacania świadczenia, o którym mowa w ust. 1

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11c ust.5 pkt 3)
2015-02-04


Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
3) tryb rozliczania dotacji budżetowej

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11c ust.5 pkt 4)
2015-02-04


Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
4) warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11h ust.1 pkt 1)
2015-02-04 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych
 

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11h ust.1 pkt 2)
2015-02-04 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania środków na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11h ust.1 pkt 3)
2015-02-04 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
3) warunki i tryb wypłacania środków, o których mowa w pkt 1 i 2

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
29Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11h ust.1 pkt 4)
2015-02-04 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
4) tryb rozliczania środków, o których mowa w pkt 1 i 2

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
30Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 11h ust.1 pkt 5)
2015-02-04 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanych środków

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 15 pkt 1)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie
ekwiwalentu pieniężnego oraz rent wyrównawczych

Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
32Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 15 pkt 2)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2)   tryb rozliczania dotacji budżetowej
Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
33Dz.U. 2017 poz. 1327
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(art. 15 pkt 3)
2016-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3)   szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej
Minister Energii
Otwarte - niezaległe
 
34Dz.U. 2017 poz. 1318
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(art. 30 ust.1)
2016-03-01
 Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej , sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka, uwzględniając rodzaje podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a także konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania świadczeń zdrowotnych
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2017 poz. 1318
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(art. 30 ust.2)
2016-03-01
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej , sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka, uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia , ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania świadczeń zdrowotnych
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2017 poz. 1318
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(art. 30 ust.2)
2016-03-01
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej , sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka, uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia , ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania świadczeń zdrowotnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
37Dz.U. 2017 poz. 1318
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(art. 30 ust.2)
2016-03-01
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej , sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka, uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia , ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania świadczeń zdrowotnych
Minister Obrony NarodowejKomisja Prawnicza
Otwarte - zaległe
 
38Dz.U. 2017 poz. 1318
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(art. 67k ust.11)
2013-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i warunki ustalania wysokości świadczenia, o którym mowa w ust. 7, oraz jego wysokość w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku poszczególnych rodzajów zdarzeń medycznychMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2017 poz. 1314
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 13 ust.2)
2017-05-01

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek minimalnych opłat za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym działającym w trybie postępowania spornego i w sprawie sprzeciwu, stanowiących podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa, które mogą być zasądzone przez sąd lub orzeczone przez Urząd Patentowy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2017 poz. 1314
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 26 pkt 1)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych, kierując się koniecznością zapewnienia przejrzystości
danych ujętych na liście

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane