Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 5)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
5)   realizację rocznych planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt(8) i pasz leczniczych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
22Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 13 ust.8 pkt 1)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy
Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, oraz Komisją Europejską, biorąc pod
uwagę:
1) prawidłowe stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności,
o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 13 ust.8 pkt 2)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy
Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, oraz Komisją Europejską, biorąc pod
uwagę:
2) wykrywanie naruszeń prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności,
o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz zapobieganie tym naruszeniom
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 13 ust.8 pkt 3)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy
Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, oraz Komisją Europejską, biorąc pod
uwagę:
3) konieczność informowania o zawieranych z państwami trzecimi umowach lub porozumieniach w zakresie
weterynarii
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 25d ust.2)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych,a także sposób prowadzenia baz danych określonych w ust. 1
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
26Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 1)
2018-05-31
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
1) termin powoływania komisji kwalifikacyjnej
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
27Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 2)
2018-05-31
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
 2) wzór ankiety personalnej oraz wzór arkusza oceny kandydata do służby w Służbie Więziennej
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
28Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 3)
2018-05-31
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
3) zakres informacji udzielanej w ogłoszeniu o przyjmowaniu do służby w jednostkach organizacyjnych objętych postępowaniem
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
29Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 4)
2018-05-31
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
4) punktację stosowaną do oceny kompetencji i wykształcenia kandydata do służby w Służbie Więziennej
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
30Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 5)
2018-05-31
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
5) sposób przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej i testu wiedzy oraz punktację stosowaną do ich oceny
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
31Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 6)
2018-05-31
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
6) punktację stosowaną do oceny testu sprawności fizycznej
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
32Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 7)
2018-05-31
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
7) sposób dokonywania anonimizacji rankingu kandydatów do służby w Służbie Więziennej ogłaszanego na stronie internetowej podmiotu przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
33Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 8)
2018-05-31
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:  
8) tryb dokonywania wyboru jednostki organizacyjnej przez kandydatów do służby w Służbie Więziennej
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
34Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 43c ust.5)
2019-01-01
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń i świadectw ukończenia szkolenia wstępnego, zawodowego i specjalistycznego w Służbie Więziennej
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
35Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 43zq ust.3 pkt 1)
2019-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
1) uprawnienia funkcjonariuszy i pracowników do wyżywienia w trakcie wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając normy wyżywienia oraz formy ich realizacji, a także wysokość dziennej pieniężnej wartości normy wyżywienia, jej waloryzację oraz dopuszczalne przekroczenia, a także inne przypadki, w których wyżywienie przysługuje
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
36Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 43zq ust.3 pkt 2)
2019-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
 2) tryb i warunki otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz jego wysokość przez funkcjonariuszy i pracowników wykonujących czynności służbowe w ramach form kształcenia
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
37Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 55 pkt 1)
2018-11-30
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
1) rodzaje stanowisk oficerskich, chorążych i podoficerskich w jednostkach organizacyjnych
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
38Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 55 pkt 2)
2018-11-30
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
 2) staż służby wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
39Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 55 pkt 3)
2018-11-30
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
3) rodzaj wykształcenia wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
40Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 55 pkt 4)
2018-11-30
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
4) rodzaj szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymagany do zajmowania niektórych stanowisk
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe