Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43s §4)
2015-07-01


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty wyrównawczej odrębnie dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43x §4)
2015-07-01


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób archiwizowania oraz sposób i tryb usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego
 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43y §3)
2016-10-16


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego, w tym sposób dokumentowania tego nadzoru

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 109 §3)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje posiłków i napojów wydawanych osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych, ich wartość odżywczą i energetyczną, a także minimalny dzienny koszt posiłków i napojów

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 123a §8)
2017-04-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej
oraz ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyznaczania przez właściwy
organ gminy podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, o których mowa
w § 1 i 2, czynności tych podmiotów, w zakresie wykonywania pracy, w tym dotyczące zgłaszania zapotrzebowania
na przyjęcie do pracy skazanych, organizowania miejsc pracy i przydziału pracy oraz kontroli skazanych,
 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 134)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych, warunki i tryb realizacji obowiązku nauczania i zwalniania skazanych z tego obowiązku, a także warunki i tryb ponoszenia opłat za kształcenie poza obrębem zakładu karnego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 176)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych, szczegółowy sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także sposób i tryb wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczonymi karami, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz tryb wyznaczania przedstawicieli przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 201 §4 pkt 1)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określa, w drodze rozporządzenia,
1) tryb powoływania i odwoływania członków komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, jej skład i sposób działania, a także sposób postępowania z prowadzoną przez komisję dokumentacją

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
29Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 201 §4 pkt 2)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określa, w drodze rozporządzenia:

2) regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania środków zabezpieczających

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
30Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 201 §4 pkt 3)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określa, w drodze rozporządzenia:

3) warunki zabezpieczenia zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego,
o których mowa w art. 200 § 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §1 pkt 1)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności i regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania, określające w szczególności:
1) organizację przyjęć do zakładów karnych i aresztów śledczych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
32Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §1 pkt 2)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności i regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania, określające w szczególności:
2) sposób rozmieszczania osadzonych w celach mieszkalnych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §1 pkt 3)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności i regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania, określające w szczególności:

3) porządek wewnętrzny zakładów karnych i aresztów śledczych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
34Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §1 pkt 4)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności i regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania, określające w szczególności:

4) organizację przyjmowania korespondencji i organizację widzeń w zakładach karnych i aresztach śledczych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §1 pkt 5)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności i regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania, określające w szczególności:

5) sposoby korzystania przez tymczasowo aresztowanych i skazanych z aparatu telefonicznego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §1 pkt 6)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności i regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania, określające w szczególności:

6) warunki opieki zdrowotnej i bytowej w zakładach karnych i aresztach śledczych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
37Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §1 pkt 7)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności i regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania, określające w szczególności:

7) sposób przygotowania skazanych i tymczasowo aresztowanych do ich zwolnienia z zakładu karnego
i aresztu śledczego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 4a)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposoby ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, w tym:
a) formy organizacyjne ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 4b)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposoby ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz osób osadzonych w zakładach
karnych i aresztach śledczych, w tym:

b) zadania funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz przywięziennych zakładów pracy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 4c)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposoby ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz osób osadzonych w zakładach
karnych i aresztach śledczych, w tym:

c) sposób postępowania z osobami osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, w tym
podczas ich konwojowania

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane