Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 150 ust.4 pkt 1)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1)   rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów egzaminacyjnych, zakres, tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz praktyki
Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 150 ust.4 pkt 2)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych albo jego odnowienie, tryb przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych, sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, a także wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa, kierując się zasadą, że nie powinny one stanowić bariery dla osób zainteresowanych obsługą urządzeń radiowych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 175a ust.2)
2013-03-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 183 ust.7)
2016-01-02


Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości wskaźnika opłaty oraz terminy i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 184 ust.4)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, terminy i sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 185 ust.12)
2016-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, terminy i sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 8

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2018 poz. 1954
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 205 ust.2)
2015-01-22

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie w rozumieniu przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej, wytwarzające pole elektromagnetyczne, używane przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1–6 i 8, powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia, spełniającego zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2018 poz. 1945
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 16 ust.3 pkt 1)
2014-01-02

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględniając w szczególności problematykę związaną z:
1)    przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom zewnętrznym, a zwłaszcza agresji militarnej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
29Dz.U. 2018 poz. 1945
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 16 ust.3 pkt 2)
2014-01-02

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględniając w szczególności problematykę związaną z: Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględniając w szczególności problematykę związaną z:
2)    przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom wewnętrznym, a zwłaszcza zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, katastrofom i klęskom żywiołowym oraz zagrożeniom gospodarczym i ekonomicznym

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
30Dz.U. 2018 poz. 1945
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 1)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) stosowaną przy sporządzaniu audytów krajobrazowych klasyfikację krajobrazów opracowaną w oparciu w szczególności o takie kryteria jak charakter dominujących w krajobrazie czynników, rzeźba terenu i pokrycie terenu

Minister ŚrodowiskaStały Komitet Rady Ministrów
Otwarte - zaległe
 
31Dz.U. 2018 poz. 1945
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 2)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób oceny zidentyfikowanych krajobrazów oraz wskazywania krajobrazów priorytetowych

Minister ŚrodowiskaStały Komitet Rady Ministrów
Otwarte - zaległe
 
32Dz.U. 2018 poz. 1945
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 3)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób uwzględnienia w audycie krajobrazowym obiektów, w tym krajobrazów, wpisanych na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB), parków narodowych, rezerwatów
i innych form ochrony przyrody wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, obiektów wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

Minister ŚrodowiskaStały Komitet Rady Ministrów
Otwarte - zaległe
 
33Dz.U. 2018 poz. 1945
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 4)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowy zakres i metodologię audytu krajobrazowego

Minister ŚrodowiskaStały Komitet Rady Ministrów
Otwarte - zaległe
 
34Dz.U. 2018 poz. 1945
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 40)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części tekstowej i graficznej
 

Minister Inwestycji i RozwojuUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
35Dz.U. 2018 poz. 1945
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 49d ust.5)
2016-08-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki określania obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach typów obszarów funkcjonalnych, o których mowa w art. 49b pkt 1, 3 i 4

Minister Inwestycji i RozwojuUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
36Dz.U. 2018 poz. 1945
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 49d ust.6)
2014-09-24

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki określania
obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach typu obszaru funkcjonalnego, o którym mowa w art. 49b pkt 2

Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
37Dz.U. 2018 poz. 1936
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

(art. 24 ust.4)
2019-02-21

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosków, o których mowa w ust. 2, udostępniony na stronie internetowej Agencji, szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą takiego formularza

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
38Dz.U. 2018 poz. 1932
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

(art. 3 ust.8)
2015-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 4a do ustawy, w poszczególnych latach do końca 2020 r.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2018 poz. 1932
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

(art. 11 ust.7)
2015-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o których mowa w ust. 3, oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2018 poz. 1932
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

(art. 14 ust.4)
2020-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, o których mowa w ust. 1

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe