Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 10 ust.1 pkt 2)
2012-12-07Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz sposób przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 6 ust. 1Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 16 ust.2 pkt 1)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące ocenę zgodnościMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 16 ust.2 pkt 2)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór certyfikatu akredytacji OiBMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 25 ust.2)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi, organ sprawujący w jego imieniu nadzór nad działalnością jednostek badawczych i jedniostek certyfikujących oraz zadania tego organuMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 26 ust.5)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującąMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2018 poz. 110
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 1)
2017-09-02
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Agencję spełniania warunków, o których mowa w ust. 1,
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2018 poz. 110
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 2)
2017-09-02
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
2) zakres informacji przedstawianych we wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis do tego rejestru, a także zakres danych wpisywanych do tego rejestru
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2018 poz. 110
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 3)
2017-09-02
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, zmiany, w tym sprostowania, oraz wykreślenia wpisu
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
29Dz.U. 2018 poz. 110
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 4)
2017-09-02
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
4) standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
30Dz.U. 2018 poz. 110
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 5)
2017-09-02
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe wymagania w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego oraz kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2018 poz. 110
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 6)
2017-09-02
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
6) szczegółowe wymagania w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
32Dz.U. 2018 poz. 110
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(art. 6a ust.5 pkt 7)
2017-09-02
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
7) szczegółowe wymagania w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, w tym wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających zapewnienie należytej jakości świadczenia tych usług
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 97 §4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania oraz pomocniczy wzór świadectwa pracy
 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
34Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 176 §2 pkt 1)
2017-05-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac, o których mowa w § 1, obejmujący prace:
1) związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 176 §2 pkt 2)
2017-05-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac, o których mowa w § 1, obejmujący prace:
2) mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów
czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 1868a pkt 1)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
1) treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub
jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
37Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 1868a pkt 2)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 1868a pkt 3)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
3) treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopu rodzicielskiego lub jego części

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 1868a pkt 4)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
4) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 1868a pkt 5)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
5) treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy
udzielającego takiego urlopu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane