Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 12b)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
12) wzór:
b) dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty

 
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.11 pkt 12c)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
12) wzór:
c) deklaracji, o której mowa w ust. 5 pkt 5a lit. b tiret trzecie

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22a ust.13)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na listę
podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu
sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji
maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności, tryb dokonywania wpisu na listę oraz
wykreślania z niej, zakres danych ujętych na liście, wzór wniosku o wpis na listę, a także sposób uiszczania opłat

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 1)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury kolejowej, objętych szkoleniem
i egzaminem, które są niezbędne do uzyskania świadectwa maszynisty

 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 2)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
2) program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa
maszynisty,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 3)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób, formę oraz tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na maszynistów
ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty oraz tryb pracy komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej
te egzaminy

 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 4)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
4) tryb oraz szczegółowe warunki i minimalną częstotliwość przeprowadzania szkoleń oraz sprawdzianów
wiedzy i umiejętności maszynistów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 5)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

5) zakres danych dotyczących infrastruktury kolejowej ujęty w świadectwie maszynisty

 
Zamknięte - zrealizowane
 
29Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.21 pkt 6)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowe warunki i sposób prowadzenia rejestru świadectw maszynistów, zakres danych w nim ujętych,
a także okres ich przechowywania, wzór tego rejestru oraz tryb udostępniania danych ujętych w rejestrze
podmiotom, o których mowa w ust. 14a

 
Zamknięte - zrealizowane
 
30Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.22 pkt 1)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,
w drodze rozporządzenia:
1) wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o świadectwo
maszynisty albo o zachowanie jego ważności

 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.22 pkt 2)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,
w drodze rozporządzenia:
2) zakres badań lekarskich i psychologicznych oraz sposób oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających
się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności oraz tryb orzekania o tej zdolności

 
Zamknięte - zrealizowane
 
32Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22b ust.22 pkt 3)
2015-04-08

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,
w drodze rozporządzenia:
3) wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających się o świadectwo
maszynisty albo o zachowanie jego ważności

 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22d ust.3 pkt 1)
2014-12-11

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) dla stanowisk, o których mowa w ust. 1, warunki, jakie są obowiązani spełniać zatrudnieni na tych stanowiskach,
a także warunki i sposób oceny ich zdolności fizycznych i psychicznych, jednostki uprawnione do oceny zdolności
fizycznej i psychicznej oraz tryb orzekania o tej zdolności

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
34Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22d ust.3 pkt 2)
2014-12-11

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób powoływania i tryb pracy komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników zatrudnionych
na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, wzory dokumentów potwierdzających te kwalifikacje i upoważniających
do wykonywania czynności na tych stanowiskach, wysokość wynagrodzenia członków komisji
egzaminacyjnych oraz wysokość opłat związanych ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników, uwzględniając
przepis ust. 4, a także sposób uiszczania tych opłat

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22f ust.14 pkt 1)
2014-04-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)    tryb wydawania, odmowy wydania i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22f ust.14 pkt 2)
2014-04-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wykaz rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
37Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22f ust.14 pkt 3)
2014-04-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
3)    zakres badań technicznych koniecznych do wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz stwierdzenia zgodności z typem

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22f ust.14 pkt 4)
2014-04-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
4)    szczegółowe warunki i tryb wydawania certyfikatów zgodności typu, certyfikatów zgodności z typem oraz deklaracji zgodności z typem

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22f ust.14 pkt 5)
2014-04-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
5)    warunki przeprowadzania prób eksploatacyjnych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22f ust.14 pkt 6)
2014-04-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
6)    procedurę oceny zgodności z typem

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane