Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 7)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
7) warunki, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkolenia dla superwizorów
pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
22Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 8)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

8) sposób i warunki nadawania podmiotom ubiegającym się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkolenia dla superwizorów
pracy socjalnej uprawnień do prowadzenia szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 9)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

9) wymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 10)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

10) sposób prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami dla superwizorów pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 11)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

11) zasady wyboru jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 117 ust. 6, i warunki jej współpracy z Komisją
w zakresie organizacji egzaminów na superwizora pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2017 poz. 1769
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 134l)
2014-09-13

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez
Agencję wypłat w ramach Programu Operacyjnego, uwzględniając konieczność realizacji celów w nim określonych,
efektywnego i skutecznego wykorzystania pomocy finansowej oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2017 poz. 1768
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 68f ust.4)
2017-02-08
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, termin przekazywania oraz szczegółowy zakres przekazywanych danych, o których mowa w ust. 1, oraz informacji o zaistniałych incydentach, o których mowa w ust. 2
 
 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2017 poz. 1768
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 5)
2018-04-30
 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną,
bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych,
rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy oraz szczegółowe warunki funkcjonowania
systemu zarządzania ryzykiem w firmie inwestycyjnej niebędącej firmą, o której mowa w art. 95 ust. 2
rozporządzenia 575/2013, lub domem maklerskim, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4
Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
29Dz.U. 2017 poz. 1768
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 1)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowe warunki szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
30Dz.U. 2017 poz. 1768
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 2)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    szczegółowe warunki funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, w tym skład, szczegółowe zadania i sposób funkcjonowania komitetu do spraw ryzyka

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2017 poz. 1768
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 3)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
3)    kryteria techniczne opracowania programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
32Dz.U. 2017 poz. 1768
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 110x pkt 4)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
4)    szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń i sposób jej ustalania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 35 §1)
2016-03-04
Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
34Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 35 §2)
2016-03-04
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi w prokuraturach okręgowych i rejonowych komórki organizacyjne do spraw wojskowych oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 1a)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
1)   wewnętrzną strukturę organizacyjną i zadania komórek organizacyjnych:
a)  Prokuratury Krajowej
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 1b)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
1)   wewnętrzną strukturę organizacyjną i zadania komórek organizacyjnych:
b)  Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz prokuratur regionalnych
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
37Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 1c)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
1)   wewnętrzną strukturę organizacyjną i zadania komórek organizacyjnych:
c)  pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 2)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
2)   organizację pracy i sposób kierowania pracą
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 3)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
3)   dysponentów środków budżetowych
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 4)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
4)   formy i tryb sprawowania nadzoru służbowego, w tym poprzez wizytacje i lustracje
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane