Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
21Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 65a ust.2)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ze wskazaniem zadań inwestycyjnych podmiotów objętych wsparciem

Minister Infrastruktury Brak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
22Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 77j pkt 1)
2014-08-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1. szczegółowe warunki, sposób i tryb prowadzenia konsultacji. o których mowa w art.77 ust.1 i art. 77c, w tym zakres przedstawionych informacji

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
23Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 77j pkt 2)
2014-08-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. szczegółowe wymagania dotyczące ustalania taryfy opłat lotniskowych,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
24Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 77j pkt 3)
2014-08-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3. tryb zatwierdzania taryfy opłat lotniskowych i tryb jej publikacji.

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
25Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 83 ust.1)
2003-11-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki eksploatacji lotnisk

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
26Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 83a)
2011-09-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, podstawowe przepisy porządkowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku, obowiązujące w stosunku do wszystkich osób znajdujących się na terenie lotniskaMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
27Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 85 pkt 1)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1. wymagania dotyczące przygotowania lotniska do sytuacji zagrożenia oraz planu działania w sytuacji zagrożenia,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
28Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 85 pkt 2)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. zakres obowiązków podmiotów, o których mowa w art. 84 ust. 6,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
29Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 85 pkt 3)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3. warunki i program szkolenia służb ratowniczo-gaśniczych, o których mowa w art. 84 ust. 2 pkt 3Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
30Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 87a ust.4 pkt 1)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) strefy przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej, o której mowa w ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
31Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 87a ust.4 pkt 2)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe warunki użycia lasera lub światła z innych źródeł w tych strefach

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
32Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 87a ust.4 pkt 3)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb wydawania zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
33Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 93 ust.9)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania do ewidencji lądowisk, tryb wykreślania z ewidencji lądowisk oraz wzór ewidencji lądowiskMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
34Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 95a ust.4 pkt 2)
2011-09-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów szkolących;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
35Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 95a ust.4 pkt 3)
2011-09-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki i sposób prowadzenia rejestru podmiotów szkolących, tryb składania wniosków o wpis do rejestru podmiotów szkolących oraz zgłaszania zmiany danych rejestrowychMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
36Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 99 ust.6 pkt 3)
2004-05-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych:

3) szczegółowe zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej

Minister Infrastruktury Komisja Prawnicza
Otwarte - zaległe
 
37Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103 ust.4)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki rozliczania czasu pracy personelu lotniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
38Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103c pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a: 1. maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
39Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103c pkt 2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a: 2. przerwy w pełnieniu czynności lotniczych;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
40Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103c pkt 3)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a: 3. okresy wypoczynku należne w związku z pełnieniem czynności lotniczych;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane