Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5001Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 14 ust.4 pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach
i opiniach, przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego Głównemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5002Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 14 ust.4 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób i termin przekazywania tych informacji

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5003Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 15 ust.6)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia Wykazu.

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5004Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5005Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wzór protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5006Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3)    sposób zabezpieczenia próbek wyrobu budowlanego i próbek kontrolnych

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5007Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4)    wzór sprawozdania z badań

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5008Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 5)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

5)    sposób postępowania z pozostałościami po próbkach

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5009Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 6)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

6)    sposób ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5010Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 14d)
2014-04-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 14a-14c, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposób realizacji obowiązku ich przekazywania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5011Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 1)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)    terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w art. 113 ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5012Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 2)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 113 ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5013Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 115 pkt 3)
2014-10-08

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wysokość, a także sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w art. 114

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5014Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 125 ust.8)
2014-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną sumę gwarancji, o których mowa w ust. 2, oraz termin powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5015Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 125 ust.8a)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy umowy gwarancji bankowej oraz umowy gwarancji ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 2,

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
5016Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 125 ust.9)
2014-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5017Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132d ust.3)
2013-10-07

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji określonych w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5018Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132o)
2013-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia, kategorie aktywów, o których mowa w art. 132n ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz maksymalną część środków pieniężnych, jaka może być inwestowana w poszczególne kategorie aktywów

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5019Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zg pkt 1)
2013-10-08

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)    terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w art. 132ze ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5020Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zg pkt 2)
2013-10-08

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 132ze ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane