Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5001Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 18 ust.2)
2016-04-20
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i postać prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 6, a także wzór tej ewidencji
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5002Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 27 ust.2)
2016-04-20
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wzór wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie amunicji,
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5003Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 35 pkt 1)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób orzekania o stanie zdrowia kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz o stanie zdrowia biorczyni komórek rozrodczych i zarodków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5004Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 35 pkt 2)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wykaz badań lekarskich i laboratoryjnych, jakim powinni podlegać kandydat na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie, z uwzględnieniem również dawstwa do bezpośredniego użycia, oraz w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość, oraz biorczyni komórek rozrodczych i zarodków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5005Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 35 pkt 3)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    szczegółowe warunki pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5006Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 37 ust.10)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, przekazywania danych do rejestru oraz udostępniania danych z rejestru

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5007Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 1)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek rozrodczych i zarodków oraz sposób oznaczania za pomocą tego oznakowania komórek rozrodczych i zarodków, a także wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z komórkami rozrodczymi lub zarodkami

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5008Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 2)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania, o którym mowa w art. 40 ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5009Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 3)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    tryb postępowania podejmowanego przez ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji oraz bank komórek rozrodczych i zarodków w przypadku zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5010Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 47 ust.7)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja, o której mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5011Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 51 ust.1)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji właściwe do rodzaju wykonywanej działalności, warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5012Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 51 ust.2)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków właściwe do rodzaju wykonywanej działalności, warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5013Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 59)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące wywozu i przywozu komórek rozrodczych i zarodków, sposób składania wniosku o pozwolenie na wywóz lub przywóz komórek rozrodczych lub zarodków oraz przekazywania pozwolenia w tej sprawie, sposób monitorowania ich stanu w drodze między dawcą a biorczynią

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5014Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 1)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    ramowe programy szkoleń, o których mowa w art. 60 ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5015Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 2)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób dokumentowania ich przebiegu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5016Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 3)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5017Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 4)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4)    szczegółowe wymagania wobec jednostek, w których odbywają się szkolenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5018Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 4 ust.11 pkt 1)
2015-01-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz rodzaje dokumentów potwierdzających
odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego, a także sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
elastycznego i efektywnego systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
5019Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 4 ust.11 pkt 2)
2015-01-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 6,
tryb dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych, rodzaje dokumentów składanych wraz
z wnioskiem o wpis do wykazu jednostek uprawnionych oraz szczegółowy zakres i tryb przekazywania
Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego
przez nie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, mając na uwadze potrzebę zapewnienia wysokiego
poziomu merytorycznego i organizacyjno-technicznego oraz kompletność przekazywanych danych
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
5020Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 1)
2015-04-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone