Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5001Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 105 ust.4)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych objętych wpisem do rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestruMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5002Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 105 ust.5 pkt 1)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. system resortowych kodów identyfikacyjnych,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5003Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 105 ust.5 pkt 2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowy sposób nadawania kodów, o których mowa w pkt 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5004Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 122 ust.6)
2013-01-01Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 118, art. 119 i art. 121 ust. 3, w tym warunki i tryb przygotowania oraz prowadzenia czynności kontrolnych, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania wystąpień pokontrolnych, możliwości składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich rozpatrzenia oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przeprowadzaniu czynności kontrolnychMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5005Dz.U. 2011 Nr 92 poz. 529
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze

(art. 36 ust.8)
2012-11-07Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat i tryb ich pobieraniaMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5006Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 1)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji objętych wnioskiem o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie
biegłości językowej oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5007Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 2)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób rejestracji osób zamierzających przystąpić do egzaminu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5008Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 3)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób przekazywania zestawów zadań egzaminacyjnych, uwzględniając konieczność ich zabezpieczenia przed
dostępem osób nieuprawnionych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5009Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 4)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania egzaminów oraz sposób dokonywania oceny egzaminów
i jej weryfikacji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5010Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 5)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe warunki lokalowe i techniczne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5011Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 6)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
6) organizację pracy komisji egzaminacyjnych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5012Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 7)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
7) standardy wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie języka polskiego
jako obcego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5013Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 8)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
8) poziomy biegłości językowej poświadczane osobom, o których mowa w art. 11a ust. 4

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5014Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 9)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
9) zakres informacji objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 11a ust. 4,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5015Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11i pkt 10)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
10) wzór certyfikatu oraz wzór suplementu do certyfikatu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5016Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11m pkt 1)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb wyłaniania kandydatów na członków Komisji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5017Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11m pkt 2)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb działania oraz sposób zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej Komisji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5018Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11m pkt 3)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, członków Komisji oraz sekretarza Komisji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5019Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11m pkt 4)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób badania prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5020Dz.U. 2011 Nr 43 poz. 224
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

(art. 11m pkt 5)
2015-11-12

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb wyłaniania wizytatorów oraz tryb przeprowadzania wizytacji egzaminu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane