Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5101Dz.U. 2006 Nr 217 poz. 1588
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na lata 2007-2027, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość kwoty, o której mowa w art. 26b ust.4 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5102Dz.U. 2006 Nr 217 poz. 1588
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.4)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na lata 2007-2027, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość kwoty, o której mowa w art. 26b ust.4 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5103Dz.U. 2006 Nr 217 poz. 1588
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na lata 2007-2027, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość kwoty, o której mowa w art. 26b ust.4 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5104Dz.U. 2006 Nr 217 poz. 1588
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.4)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na lata 2007-2027, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość kwoty, o której mowa w art. 26b ust.4 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5105Dz.U. 2006 Nr 217 poz. 1588
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(art. 9 ust.4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na lata 2007-2027, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość kwoty, o której mowa w art. 26b ust.4 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
5106Dz.U. 2006 Nr 187 poz. 1381
Ustawa z dnia 22.09.2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

(art. 9a ust.5)
2012-06-09Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje płatnicze informacji, o których mowa w ust. 3Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5107Dz.U. 2006 Nr 183 poz. 1353
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

(art. 13 pkt 1)
2007-01-01Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 1. zeznania, o którym mowa w art. 12 ust.2,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5108Dz.U. 2006 Nr 183 poz. 1353
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

(art. 13 pkt 2)
2007-01-01Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 2. oświadczeniaMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5109Dz.U. 2006 Nr 169 poz. 1199
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 23 ust.5)
2013-06-16Rada Ministrów co dwa lata do dnia 15 czerwca, określa w drodze rozporządzenia, wysokość współczynników redukcyjnych, o których mowa w ust. 4, na kolejne dwa lataMinister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5110Dz.U. 2006 Nr 169 poz. 1199
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 30 ust.5)
2011-10-30Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres raportu, o którym mowa w ust.4Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5111Dz.U. 2006 Nr 169 poz. 1199
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 37a ust.3)
2012-01-02Minsiter właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z minstrem do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, sposób i tryb przyznawania dofinansowania, w którym mowa ust. 1Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5112Dz.U. 2006 Nr 144 poz. 1045
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

(art. 11 ust.5 pkt 1)
2012-12-23Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru zakładów i wykazu zakładów zatwierdzonych, prowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynariiMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5113Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 993
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(art. 44h ust.12 pkt 1)
2013-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6,Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
5114Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 993
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

(art. 44h ust.12 pkt 2)
2013-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 2Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
5115Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 992
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(art. 33 ust.3)
2017-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz terminy i sposób ich przedstawiania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Otwarte - zaległe
 
5116Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 9 ust.2b)
2009-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statkuMinister Infrastruktury 
Zamknięte - zrealizowane
 
5117Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 9 ust.2f)
2013-09-20Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1177/2010Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5118Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 15 ust.8)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory i tryb wydawania pozwoleńMinister Infrastruktury 
Zamknięte - zrealizowane
 
5119Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 21 ust.3 pkt 1)
2002-04-24Rozporządzenie Ministra w sprawie określenia szczegółowego sposobu oznaczania statków,Minister Transportu 
Zamknięte - zrealizowane
 
5120Dz.U. 2006 Nr 123 poz. 857
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26 ust.7)
2010-07-13Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory: a) wniosku o przeprowadzenie pomiaru statku,Minister Infrastruktury 
Zamknięte - zrealizowane