Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5101Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 125 ust.8)
2014-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną sumę gwarancji, o których mowa w ust. 2, oraz termin powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5102Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 125 ust.8a)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy umowy gwarancji bankowej oraz umowy gwarancji ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 2,

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
5103Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 125 ust.9)
2014-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5104Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132d ust.3)
2013-10-07

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji określonych w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5105Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132o)
2013-10-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia, kategorie aktywów, o których mowa w art. 132n ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz maksymalną część środków pieniężnych, jaka może być inwestowana w poszczególne kategorie aktywów

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5106Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zg pkt 1)
2013-10-08

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)    terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w art. 132ze ust. 1,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5107Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zg pkt 2)
2013-10-08

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 132ze ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5108Dz.U. 2014 poz. 873
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zg pkt 3)
2013-10-08

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wysokość, sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w art. 132zf

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5109Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 3b §2 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5110Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 3b §2 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5111Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 7e ust.6)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku
o wydanie WIA

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5112Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 14 ust.11 pkt 1)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania
zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając liczbę podatników prowadzących działalność na danym obszarze

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5113Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 14 ust.11 pkt 2)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) właściwą izbę celną lub właściwe izby celne, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot
z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z których rachunku bankowego dokonuje
się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy, a także określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5114Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 14 ust.12)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 1a, oraz dyrektora izby celnej właściwego do prowadzenia tych spraw jako organ odwoławczy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5115Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 14 ust.13)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów
potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, o których mowa
w ust. 5c

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5116Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 15 ust.3 pkt 1)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy, a także terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając terytorialne rozmieszczenie podmiotów obowiązanych do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5117Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 15 ust.3 pkt 2a tiret 1)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) właściwą izbę celną lub właściwe izby celne, na których rachunek bankowy lub z których rachunku bankowego
dokonuje się odpowiednio:
a) wpłaty

– kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5118Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 15 ust.3 pkt 2a tiret 2)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) właściwą izbę celną lub właściwe izby celne, na których rachunek bankowy lub z których rachunku bankowego
dokonuje się odpowiednio:
a) wpłaty

– kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5119Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 15 ust.3 pkt 2a tiret 3)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) właściwą izbę celną lub właściwe izby celne, na których rachunek bankowy lub z których rachunku bankowego
dokonuje się odpowiednio:
a) wpłaty

– należności za legalizacyjne znaki akcyzy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5120Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 15 ust.3 pkt 2b)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) właściwą izbę celną lub właściwe izby celne, na których rachunek bankowy lub z których rachunku bankowego
dokonuje się odpowiednio:
b) wypłaty z tytułu zwrotu kwot lub należności, o których mowa w lit. a, oraz należności, o których mowa
w ust. 1a pkt 4

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane