Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5101Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.1 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, w drodze rozporządzenia:
2)    ustala wysokość opłat egzaminacyjnych, o których mowa w art. 165 ust. 2, dla osób składających egzaminy aktuarialne przed Komisją

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5102Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.1 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, w drodze rozporządzenia:
„3) ustala wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji oraz przypadki, gdy wynagrodzenie
to nie przysługuje

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5103Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 1)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
1) zakres obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5104Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
2) tryb przeprowadzania egzaminu aktuarialnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5105Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
3) sposób i tryb uznawania studiów wyższych, o których mowa w art. 163 ust. 5 pkt 5

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5106Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb zwalniania kandydata z egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5107Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 169 ust.2)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, zakres, formę i sposób sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5108Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 173 ust.2)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5109Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 223zw ust.12)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5110Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 223zzd ust.2)
2016-05-23

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, formę i sposób sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5111Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 223zzf ust.2)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5112Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 1)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1. zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5113Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 2)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób dokonywania kontroli i weryfikacji, o których mowa w ust. 2 i 7Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5114Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 3)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3. procedurę uzyskiwania i cofania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wykreślania z wykazu certyfikowanych jednostek badawczychMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5115Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 1)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1. kryteria i sposób klasyfikacji substancji i mieszanin na podstawie właściwości fizykochemicznych, toksyczności, analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka oraz analizy skutków oddziaływania na środowisko,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5116Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 2)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób klasyfikacji mieszanin na podstawie zawartości niebezpiecznych składników,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5117Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 3)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3. stężenia substancji niebezpiecznych w mieszaninach wymagające uwzględnienia tych substancji w klasyfikacji mieszaniny,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5118Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 5)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 5. zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R) oraz ich numery,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5119Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 4)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 4. kryteria przypisywania zwrotów wskazujących szczególny rodzaj zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, stwarzanego przez środki ochrony roślin,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
5120Dz.U. 2015 poz. 1203
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 19 ust.5 pkt 6)
2012-04-08

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 6. dodatkowe zwroty wskazujące szczególny rodzaj zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, stwarzanego przez środki ochrony roślin, oraz ich numery

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone