Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5101Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 2)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
2)   sprzęt wymagany do pobierania prób materiału siewnego,
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
5102Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 3)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
3)   zakres oraz sposób wykonywania nadzoru nad urzędowymi kwalifikatorami, akredytowanymi kwalifikatorami, urzędowymi próbobiorcami, akredytowanymi próbobiorcami, akredytowanymi laboratoriami i urzędowymi laboratoriami oraz kontroli ich pracy,

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
5103Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 4)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
4)   minimalną liczbę wykonanych ocen oraz minimalną liczbę pobranych prób w określonym czasie,


 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
5104Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 5)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
5)   programy szkoleń, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i art. 79 ust. 3, 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
5105Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 6)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
6)   szczegółowe warunki kadrowe, organizacyjne i techniczne, jakie powinny spełniać ośrodki szkoleniowe,
 

Otwarte - niezaległe
 
5106Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 7)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
7)   wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3,

 

Otwarte - niezaległe
 
5107Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 8)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
8)   warunki i sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3, oraz sposób przechowywania dokumentacji w tym zakresie

 

Otwarte - niezaległe
 
5108Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 103c pkt 1a)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)   szczegółowy sposób etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, z uwzględnieniem:
a)  rozmiarów i kolorów etykiet dla materiału szkółkarskiego,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5109Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 103c pkt 1b)
2017-01-01

 

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)   szczegółowy sposób etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, z uwzględnieniem:
b)  informacji, które umieszcza się na etykietach oraz szkółkarskim dokumencie towarzyszącym,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5110Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 103c pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
2)   informacje, które umieszcza się na szkółkarskim dokumencie dostawcy,
 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5111Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 103c pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
3)  informacje, które umieszcza się na etykiecie dostawcy sadzonek winorośli

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5112Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 118 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób ustalania i wysokość opłat, o których mowa w art. 115 ust. 1

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5113Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 118 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)   sposób uiszczania opłat, o których mowa w art. 115 ust. 1
 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5114Dz.U. 2012 poz. 1265
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 1)
2014-08-16
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5115Dz.U. 2012 poz. 1265
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 2)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5116Dz.U. 2012 poz. 1265
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 3)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3. sposób wypełniania blankietów zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5117Dz.U. 2012 poz. 1265
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 4)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4. wzory zazwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5118Dz.U. 2012 poz. 1187
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(art. 23b ust.4)
2011-12-04Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności AgencjiMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5119Dz.U. 2012 poz. 1164
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 17 ust.1 pkt 2a)
2015-03-16

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia::

a) rodzaje roślin, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
5120Dz.U. 2012 poz. 1164
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 17 ust.1 pkt 2c)
2015-03-16

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

    c) całkowitą szerokość obiektów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1122/2009

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone