Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5101Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 35 pkt 2)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wykaz badań lekarskich i laboratoryjnych, jakim powinni podlegać kandydat na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie, z uwzględnieniem również dawstwa do bezpośredniego użycia, oraz w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość, oraz biorczyni komórek rozrodczych i zarodków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5102Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 35 pkt 3)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    szczegółowe warunki pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5103Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 37 ust.10)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, przekazywania danych do rejestru oraz udostępniania danych z rejestru

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5104Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 1)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek rozrodczych i zarodków oraz sposób oznaczania za pomocą tego oznakowania komórek rozrodczych i zarodków, a także wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z komórkami rozrodczymi lub zarodkami

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5105Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 2)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania, o którym mowa w art. 40 ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5106Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 3)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    tryb postępowania podejmowanego przez ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji oraz bank komórek rozrodczych i zarodków w przypadku zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5107Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 47 ust.7)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja, o której mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5108Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 51 ust.1)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji właściwe do rodzaju wykonywanej działalności, warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5109Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 51 ust.2)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków właściwe do rodzaju wykonywanej działalności, warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5110Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 59)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące wywozu i przywozu komórek rozrodczych i zarodków, sposób składania wniosku o pozwolenie na wywóz lub przywóz komórek rozrodczych lub zarodków oraz przekazywania pozwolenia w tej sprawie, sposób monitorowania ich stanu w drodze między dawcą a biorczynią

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5111Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 1)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    ramowe programy szkoleń, o których mowa w art. 60 ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5112Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 2)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób dokumentowania ich przebiegu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5113Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 3)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5114Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 65 pkt 4)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4)    szczegółowe wymagania wobec jednostek, w których odbywają się szkolenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5115Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 4 ust.11 pkt 1)
2015-01-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz rodzaje dokumentów potwierdzających
odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego, a także sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
elastycznego i efektywnego systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
5116Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 4 ust.11 pkt 2)
2015-01-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 6,
tryb dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych, rodzaje dokumentów składanych wraz
z wnioskiem o wpis do wykazu jednostek uprawnionych oraz szczegółowy zakres i tryb przekazywania
Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego
przez nie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, mając na uwadze potrzebę zapewnienia wysokiego
poziomu merytorycznego i organizacyjno-technicznego oraz kompletność przekazywanych danych
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
5117Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 1)
2015-04-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
5118Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 2)
2015-04-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
5119Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 3)
2015-04-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
5120Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 4)
2015-04-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) zasady oraz zakres odbywania praktyki i aplikacji oraz stwierdzania spełniania warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone