Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5121Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 4)
2015-04-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) zasady oraz zakres odbywania praktyki i aplikacji oraz stwierdzania spełniania warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
5122Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 5)
2015-04-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
5) tryb zaliczania egzaminów, o których mowa w ust. 5, 5a, 5c i 6,
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
5123Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 9 ust.8 pkt 6)
2015-04-01
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
6) tryb stwierdzania spełniania warunków, o których mowa w ust. 7
Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
5124Dz.U. 2015 poz. 978
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 5 ust.4)
2018-02-01
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację Rejestru, sposób zamieszczania i obwieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, i szczegółową treść tych danych, sposób składania pism i dokumentów oraz dokonywania doręczeń, w tym wymogi techniczne niezbędne do składania dokumentów za pośrednictwem Rejestru, sposób i zakres wspomagania organizacji pracy i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz sposób udostępniania wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w ustawie
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
5125Dz.U. 2015 poz. 978
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 34 ust.3)
2016-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, sprawozdania rachunkowego i sprawozdania końcowego zarządcy
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
5126Dz.U. 2015 poz. 978
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 52 ust.4)
2016-01-01
  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór spisu inwentarza
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
5127Dz.U. 2015 poz. 978
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 213 ust.4)
2016-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty do głosowania
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
5128Dz.U. 2015 poz. 933
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 14 ust.4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
5129Dz.U. 2015 poz. 930
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej

(art. 9 ust.7)
2016-10-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory tablic, o których mowa
w ust. 2 i 6, oraz sposób ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5130Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 11 ust.9)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku CEMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5131Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 20 ust.2)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikowania wyrobów medycznychMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5132Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.3)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro: 2. procedury oceny zgodności,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5133Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.3)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro: 3. wykaz procedur oceny zgodności, które mogą być prowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5134Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.3)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro: 4. wykaz A i wykaz B, o których mowa w art. 21Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5135Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 1. wymagania zasadnicze,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5136Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 2. procedury oceny zgodności,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5137Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 3. wykaz procedur oceny zgodności, które mogą być prowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5138Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 4. wysokość opłaty, o której mowa w art. 29 ust. 9Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5139Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych: 1. wymagania zasadnicze,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5140Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych: 2. procedury oceny zgodności,

 
Zamknięte - zrealizowane