Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5121Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 45a ust.2 pkt 1)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb składania wniosków o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5122Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 45a ust.2 pkt 2)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór wniosku o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5123Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 45a ust.2 pkt 3)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór decyzji o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5124Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 47 ust.7)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb wypłaty odprawy mieszkaniowej oraz wzory wniosków składanych w tych sprawach

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5125Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 48d ust.17)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawki podstawowej i współczynnik świadczenia mieszkaniowego dla każdego garnizonu

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5126Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 53 ust.5 pkt 1)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania opłat za zajmowanie miejsca w kwaterze internatowej lub w internacie oraz terminy i sposób pobierania tych opłat

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5127Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 53 ust.5 pkt 2)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb przydzielania miejsc w internacie lub kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę przydzielania miejsca w internacie lub kwaterze internatowej

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5128Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 53 ust.5 pkt 4)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) standard oraz wyposażenie kwater internatowych i internatów

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5129Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 53 ust.5 pkt 5)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania kwatery internatowej i pokoju w internacie

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5130Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 78c ust.7 pkt 1)
2016-10-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5131Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 78c ust.7 pkt 2)
2016-10-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wzór decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5132Dz.U. 2016 poz. 207
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 78c ust.7 pkt 3)
2016-10-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5133Dz.U. 2016 poz. 187
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

(art. 8 ust.8)
2017-02-26

Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określa organizację, szczegółowy sposób prowadzenia Ewidencji oraz tryb udzielania informacji o danych objętych wpisem

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5134Dz.U. 2016 poz. 187
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

(art. 10f ust.3)
2016-11-26

Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość składki na Fundusz

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5135Dz.U. 2016 poz. 187
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

(art. 10g ust.5)
2016-11-26

Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5136Dz.U. 2016 poz. 187
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

(art. 10h ust.2)
2016-11-26

Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu w ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres kwartalnej informacji, o której mowa w ust. 1

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5137Dz.U. 2016 poz. 187
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

(art. 34 ust.1 pkt 1)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia:
1)    właściwość terytorialną marszałków województw powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich, z uwzględnieniem podziału administracyjnego kraju

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5138Dz.U. 2016 poz. 187
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

(art. 34 ust.1 pkt 2)
2014-07-02

Minister własciwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określi:

2) kwalifikacje, skład, sposób powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 25, procedurę egzaminowania kandydatów na przewodników górskich oraz wzór świadectwa wydawanego przez te komisje

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5139Dz.U. 2016 poz. 187
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

(art. 34 ust.1 pkt 3)
2014-07-02

Minister własciwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określi:

3) konieczne elementy wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego oraz dokumenty, jakie powinny być załączane do wniosku

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
5140Dz.U. 2016 poz. 187
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

(art. 34 ust.1 pkt 4)
2014-07-02

Minister własciwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określi:

4) programy szkolenia kandydatów na przewodników górskich, wraz z minimalnym wymiarem godzin zajęć dla poszczególnych przedmiotów stanowiących program szkolenia

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane