Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5121Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 1)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
1) wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i wytwarzania tych materiałów,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5122Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 2)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
2) procedury oceny zgodności tych materiałów z zastosowaniem modułów w tych procedurach,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5123Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 3)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
3) zakres dokumentacji technicznej tych materiałów,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5124Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 4)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
4) elementy deklaracji zgodności dla tych materiałów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5125Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 1)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:
1) wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i wytwarzania tych wyrobów,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5126Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 2)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:
2) procedury oceny zgodności tych wyrobów z zastosowaniem modułów w tych procedurach,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5127Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 3)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:
3) zakres dokumentacji technicznej tych wyrobów,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5128Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 4)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:
4) wymagania dla etykiet umieszczanych na tych wyrobach,

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5129Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 5)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:
5) elementy deklaracji zgodności dla tych wyrobów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5130Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 14 ust.5)
2016-04-20
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie pozwolenia, uwzględniając obowiązek zawarcia w nim informacji, o których mowa w ust. 1, oraz mając na celu ujednolicenie i ułatwienie poprawnego sporządzenia wniosku.
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5131Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 18 ust.2)
2016-04-20
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i postać prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 6, a także wzór tej ewidencji
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5132Dz.U. 2015 poz. 1100
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 27 ust.2)
2016-04-20
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wzór wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie amunicji,
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5133Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 35 pkt 1)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób orzekania o stanie zdrowia kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz o stanie zdrowia biorczyni komórek rozrodczych i zarodków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5134Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 35 pkt 2)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wykaz badań lekarskich i laboratoryjnych, jakim powinni podlegać kandydat na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie, z uwzględnieniem również dawstwa do bezpośredniego użycia, oraz w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość, oraz biorczyni komórek rozrodczych i zarodków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5135Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 35 pkt 3)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    szczegółowe warunki pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5136Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 37 ust.10)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, przekazywania danych do rejestru oraz udostępniania danych z rejestru

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5137Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 1)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek rozrodczych i zarodków oraz sposób oznaczania za pomocą tego oznakowania komórek rozrodczych i zarodków, a także wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z komórkami rozrodczymi lub zarodkami

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5138Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 2)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania, o którym mowa w art. 40 ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5139Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 42 pkt 3)
2015-11-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    tryb postępowania podejmowanego przez ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji oraz bank komórek rozrodczych i zarodków w przypadku zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5140Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 47 ust.7)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja, o której mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane