Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5141Dz.U. 2015 poz. 1890
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych

(art. 4 ust.1 pkt 1)
2016-05-01

 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:
1)   ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych na potrzeby tworzenia związków metropolitalnych przez wskazanie gmin wchodzących w skład obszarów metropolitalnych
 

 
Zamknięte - uchylone
 
5142Dz.U. 2015 poz. 1890
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych

(art. 4 ust.1 pkt 2)
2016-05-01

 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:
2) tworzy w poszczególnych obszarach metropolitalnych związki metropolitalne, ustalając jednocześnie ich nazwy
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
5143Dz.U. 2015 poz. 1890
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych

(art. 6 ust.3)
2016-01-01

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawie składania wniosku, o którym
mowa w ust. 1, oraz zakres dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, uwzględniając terminy wynikające z ustawy,
sprawność postępowania oraz konieczność udokumentowania istotnych dla rozstrzygnięcia wniosku okoliczności oraz
przesłanek.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
5144Dz.U. 2015 poz. 1551
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 1)
2016-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
1) jednolitej płatności obszarowej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5145Dz.U. 2015 poz. 1433
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(art. 5 ust.5 pkt 1)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz kierunków studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
5146Dz.U. 2015 poz. 1433
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(art. 5 ust.5 pkt 2)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
2) wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe
rolnicze

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
5147Dz.U. 2015 poz. 1433
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(art. 5 ust.5 pkt 3)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe,
których zakres jest związany z rolnictwem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
5148Dz.U. 2015 poz. 1433
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(art. 5 ust.5 pkt 4)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
4) wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych mistrza w zawodzie przydatnym
do prowadzenia działalności rolniczej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
5149Dz.U. 2015 poz. 1433
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(art. 5 ust.5 pkt 5)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
5150Dz.U. 2015 poz. 1433
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(art. 6 ust.9)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, podstawową normę obszarową użytków
rolnych w gospodarstwie rolnym dla każdego województwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
5151Dz.U. 2015 poz. 1393
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

(art. 40b ust.7)
2016-05-20

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia
ewidencji, jej wzór oraz szczegółową treść wpisów w ewidencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5152Dz.U. 2015 poz. 1340
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(art. 4 ust.4)
2013-12-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5153Dz.U. 2015 poz. 1340
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(art. 4 ust.4)
2016-12-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5154Dz.U. 2015 poz. 1340
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(art. 4 ust.4)
2014-12-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5155Dz.U. 2015 poz. 1340
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(art. 4 ust.4)
2015-12-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5156Dz.U. 2015 poz. 1340
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(art. 4 ust.4)
2018-12-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
5157Dz.U. 2015 poz. 1340
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(art. 4 ust.4)
2017-12-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5158Dz.U. 2015 poz. 1269
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej

(art. 14 ust.1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, terytorialny zasięg działania oraz siedzibę dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych, a także siedzibę dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
5159Dz.U. 2015 poz. 1269
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej

(art. 25 ust.2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej
pracownika izby skarbowej

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5160Dz.U. 2015 poz. 1269
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej

(art. 26 ust.14)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki dodatku kontrolerskiego,
tryb przyznawania, wypłaty, zmiany oraz utraty dodatku kontrolerskiego, a także sposób i tryb dokonywania oceny,
o której mowa w ust. 7 i 8

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone