Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2015 poz. 930
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej

(art. 9 ust.7)
2016-10-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory tablic, o których mowa
w ust. 2 i 6, oraz sposób ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 11 ust.9)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku CEMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 20 ust.2)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikowania wyrobów medycznychMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.3)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro: 2. procedury oceny zgodności,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.3)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro: 3. wykaz procedur oceny zgodności, które mogą być prowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5166Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.3)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro: 4. wykaz A i wykaz B, o których mowa w art. 21Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5167Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 1. wymagania zasadnicze,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5168Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 2. procedury oceny zgodności,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 3. wykaz procedur oceny zgodności, które mogą być prowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5170Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 4. wysokość opłaty, o której mowa w art. 29 ust. 9Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5171Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych: 1. wymagania zasadnicze,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5172Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych: 2. procedury oceny zgodności,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5173Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych: 3. szczegółowe specyfikacje techniczne - dla wyrobów medycznych produkowanych z wykorzystaniem tkanek pochodzenia zwierzęcego,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych: 5. wysokość opłaty, o której mowa w art. 29 ust. 9

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5175Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych: 4. wykaz procedur oceny zgodności, które mogą być prowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5176Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 36 ust.3)
2010-09-18Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia i minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczeniaMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5177Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 37 ust.10 pkt 1)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób oceny wniosku jednostki ubiegającej się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5178Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 37 ust.10 pkt 2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób oceny wniosku jednostki notyfikowanej autoryzowanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia
o rozszerzenie zakresu autoryzacji i wniosku o odnowienie autoryzacji,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 37 ust.10 pkt 3)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) wysokość opłat, o których mowa w art. 33 ust. 2b

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5180Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 37 ust.10 pkt 4)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowy sposób i tryb prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację oraz jednostek
notyfikowanych autoryzowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane