Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 4)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór wniosku o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 3)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 4)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. zmiany cech lotniska, Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 5)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotniska i zarządzający lotniskami, w zależności od klasyfikacji lotnisk;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 6)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotniskMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
5166Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 163 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia,  1. szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spełnia wymagania niezbędne w procesie certyfikacji;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5167Dz.U. 2013 poz. 1289
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

(art. 9 ust.2)
2013-11-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza, w drodze rozporządzenia, podległą albo nadzorowaną jednostkę organizacyjną, która będzie realizowała zadania centralnego biura łącznikowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5168Dz.U. 2013 poz. 1289
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

(art. 19 ust.5)
2013-11-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2013 poz. 1289
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

(art. 23 ust.2 pkt 1)
2013-11-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    wzory wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5170Dz.U. 2013 poz. 1289
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

(art. 23 ust.2 pkt 2)
2013-11-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wzory zaktualizowanego tytułu wykonawczego i zagranicznego tytułu wykonawczego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5171Dz.U. 2013 poz. 1289
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

(art. 23 ust.2 pkt 3)
2013-11-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wzór zarządzenia zabezpieczenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5172Dz.U. 2013 poz. 1155
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 33 ust.5)
2015-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposób jego przekazywania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5173Dz.U. 2013 poz. 984
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

(art. 29)
2013-12-01
Minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi, po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2013 poz. 827
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(art. 5 ust.6)
2014-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej,
jakie musi spełniać lokal, o którym mowa w ust. 3

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5175Dz.U. 2013 poz. 763
Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

(art. 7 ust.2a)
2013-12-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 30 listopada każdego roku wysokość normatywu, o którym mowa w ust. 1.

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5176Dz.U. 2013 poz. 763
Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

(art. 7 ust.2a)
2016-12-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 30 listopada każdego roku wysokość normatywu, o którym mowa w ust. 1.

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5177Dz.U. 2013 poz. 763
Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

(art. 7 ust.2a)
2014-12-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 30 listopada każdego roku wysokość normatywu, o którym mowa w ust. 1.

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5178Dz.U. 2013 poz. 763
Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

(art. 7 ust.2a)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 30 listopada każdego roku wysokość normatywu, o którym mowa w ust. 1.

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2013 poz. 628
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

(art. 28 pkt 3)
2013-06-06

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki oraz organizację umieszczania w celi zabezpieczającej oraz izbie izolacyjnej osób

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
5180Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 1)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane