Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 1)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    kryteria raportowania zdarzeń z wyrobami i incydentów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wzór formularza zgłoszenia incydentu medycznego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wzór formularza raportu wytwórcy o incydencie medycznym

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 4)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4)    wzór formularza raportu o FSCA

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 5)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
5)    wzór notatki bezpieczeństwa

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5166Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 5a)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5a)    wzór formularza okresowego raportu zbiorczego wytwórcy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5167Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 5b)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5b)    wzór formularza raportu wytwórcy o trendzie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5168Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 5c)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5c)    sposób sporządzania raportu o błędach użytkowych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 6)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
6)    wzór formularza NCAR

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5170Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 7)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
7)    sposób przesyłania zgłoszeń, raportów i notatek, o których mowa w pkt 2-6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5171Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85 pkt 8)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8)    szczegółowy tryb postępowania podmiotów biorących udział w działaniach dotyczących incydentu medycznego, FSCA i innych działaniach z zakresu bezpieczeństwa wyrobów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5172Dz.U. 2018 poz. 181
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 64 ust.5)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb uznania egzaminu dyplomowego w uczelni, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym oraz sposób rejestracji wyników tych egzaminów

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5173Dz.U. 2017 poz. 43
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 99 ust.14)
2017-03-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia, najpóźniej do dnia 1 marca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych, o których mowa w ust. 11 pkt 2

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2017 poz. 978
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 74 a)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania marszałkowi województwa przez administratora centralnej ewidencji kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5175Dz.U. 2017 poz. 978
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 48a)
2018-06-04

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania staroście przez administratora centralnej ewidencji kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie prawa jazdy określonej kategorii

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5176Dz.U. 2017 poz. 978
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.2a)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania staroście informacji, o których mowa w art. 92 ust. 2, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5177Dz.U. 2017 poz. 978
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 124 ust.10 pkt 1)
2018-06-06

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji
określi, w drodze rozporządzenia:
1) terminy wymiany praw jazdy, o których mowa w ust. 4

Otwarte - zaległe
 
5178Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 2)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2016 poz. 65
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 8 ust.3)
2016-01-18

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu, dla których została przewidziana praktyka zawodowa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb uznawania tej praktyki odbytej w państwie członkowskim albo w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz jej maksymalny uznawany okres

Otwarte - zaległe
 
5180Dz.U. 2018 poz. 1312
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 4)
2017-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
4) płatności dodatkowej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane