Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2017 poz. 220
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 46 ust.5)
2018-04-01

Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła oraz szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 65 ust.2 pkt 1)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory formularzy zgłoszeń i powiadomień, o których mowa w art. 58 i art. 61,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2015 poz. 876
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 65 ust.2 pkt 2)
2016-02-19

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2. sposób zgłaszania zmiany danych objętych zgłoszeniem i powiadomieniem,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2017 poz. 1221
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111 ust.9 pkt 2)
2013-09-02Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem,Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 17a ust.5)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, dane wymagane we
wnioskach o udzielenie pozwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz dokumenty załączane do tych wniosków, a także
szczegółowy sposób korzystania z uproszczenia, o którym mowa w ust. 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5166Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 27 ust.1)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5167Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 27 ust.2)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi wolne obszary celne, określa ich obszar i wyznacza osobę zarządzającego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5168Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 59 pkt 1)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) termin, w którym może być złożony wniosek o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności
celnych w przypadku, o którym mowa w art. 110 lit. a unijnego kodeksu celnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 59 pkt 2)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) termin, od którego możliwe jest korzystanie z odroczenia płatności należności celnych w przypadkach, o których mowa w art. 110 lit. b lub c unijnego kodeksu celnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5170Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 59 pkt 3)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) termin płatności należności celnych w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 3 lub 4 unijnego kodeksu
celnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5171Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 1)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5172Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 2)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5173Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 3)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 4)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5175Dz.U. 2017 poz. 149
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 83 ust.2 pkt 2)
2017-02-20

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych – sposób współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych, w tym w zakresie trybu postępowania tych organów w podejmowaniu działań określonych w art. 27–29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5176Dz.U. 2017 poz. 1050
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 26 ust.2)
2013-07-08Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa
w ust. 1
Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
5177Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 56a)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza, o którym mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5178Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 64 ust.10 pkt 1)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2–4, przed rozpoczęciem której przeprowadza się urzędowe sprawdzenie

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 64 ust.10 pkt 2)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli, o których mowa w ust. 3 i 4, zakres danych
i informacji zamieszczanych w tych dokumentach oraz tryb przesyłania dokumentów

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5180Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 64 ust.10 pkt 3)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) zakres i tryb dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane