Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2018 poz. 1459
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 134a ust.12 pkt 2)
2018-01-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór wniosku o wypłatę świadczenia, o którym mowa w ust. 5
 
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2018 poz. 1459
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 134a ust.12 pkt 3)
2016-02-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób dokumentowania przez pracodawcę poniesionych kosztów
 
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2018 poz. 1459
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 134a ust.12 pkt 3)
2018-01-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób dokumentowania przez pracodawcę poniesionych kosztów
 
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2018 poz. 1459
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 134a ust.12 pkt 4)
2018-01-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
4) tryb wypłacania świadczenia
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2018 poz. 1459
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 161 ust.2)
2012-07-02

Ministrowie właściwy do spraw wewnętrznych oraz właściwy do spraw zdrowia określają, w drodze rozporządzenia, warunki korzystania ze świadczeń przewidzianych w ust. 1 oraz zakres i tryb ich udzielania, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
5166Dz.U. 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 20 ust.4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, minimalne roczne poziomy zbierania
zużytego sprzętu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w poszczególnych latach do końca 2020 r.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5167Dz.U. 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 20 ust.5)
2021-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska dokona, w drodze rozporządzenia, wyboru metody spośród określonych
w ust. 1 pkt 2 oraz określi szczegółowy sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu od
dnia 1 stycznia 2021 r.

Otwarte - niezaległe
 
5168Dz.U. 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 53 ust.11)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie
oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sporządzania i przekazywania zaświadczeń.

Otwarte - niezaległe
 
5169Dz.U. 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 59)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia potwierdzającego
recykling i wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposób ich przekazywania

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
5170Dz.U. 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 71 pkt 1)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
5171Dz.U. 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 71 pkt 2)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
5172Dz.U. 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 74 ust.2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłaty produktowej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5173Dz.U. 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 88 ust.2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i wzór rocznego raportu
o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 114 ust.2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłaty produktowej, kierując się kosztami zbierania, przygotowania
do ponownego użycia i recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu dla poszczególnych grup
sprzętu.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5175Dz.U. 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(art. 124 ust.7)
2019-04-30

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o wpis do rejestru
w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposób ich przekazywania

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
5176Dz.U. 2018 poz. 1471
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

(art. 8e ust.3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, oraz warunki zdania egzaminu końcowego
 

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
5177Dz.U. 2018 poz. 1471
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

(art. 9b ust.5)
2018-08-04

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5178Dz.U. 2018 poz. 1471
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

(art. 18 ust.3 pkt 1)
2016-09-10


 Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, kierując się potrzebą zapewnienia proporcjonalności kosztów, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem:
1)   kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska
 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2018 poz. 1471
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

(art. 18 ust.3 pkt 3)
2016-09-10


 Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, kierując się potrzebą zapewnienia proporcjonalności kosztów, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem:
3) szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5180Dz.U. 2018 poz. 1471
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

(art. 28h ust.4)
2021-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób oraz tryb zbierania i udostępniania danych, o którym mowa w ust. 1

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe