Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 4)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 4. dodatkowe wymagania kwalifikacyjne lekarzy orzeczników;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 5)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 5. sposób postępowania z dokumentacją medyczną badań lotniczo-lekarskich oraz wzory stosowanych dokumentów;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 6)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 6. maksymalne stawki opłat za badania lotniczo-lekarskie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 7)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 7. wykaz centrów medycyny lotniczej uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskichMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 116 ust.8)
2011-09-19Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wnoszenia broni palnej, broni gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznegoMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
5166Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 116 ust.5 pkt 1)
2014-06-06

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie tego statku

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5167Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 116 ust.5 pkt 2)
2014-06-06

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację i zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu wyszkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy, jednolitość programu i formy szkolenia,
zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych na pokładzie
statku powietrznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5168Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 120 ust.4c pkt 1)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze przepisy międzynarodowe oraz konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, określi w drodze rozporządzenia:
1) okoliczności i sposób wyznaczania kierującego lotami

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 120 ust.4c pkt 2)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze przepisy międzynarodowe oraz konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, określi w drodze rozporządzenia:
2) wymagania, które musi spełniać kierujący lotami, oraz jego uprawnienia i obowiązki

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5170Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 120 ust.4c pkt 3)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze przepisy międzynarodowe oraz konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, określi w drodze rozporządzenia:
3) zakres dokumentacji i środki techniczne niezbędne do zapewniania kierowania lotami

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
5171Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 121 ust.5a)
2011-09-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób tworzenia lotniskowych cywilnych organów służb ruchu lotniczego na lotniskach kontrolowanych i niekontrolowanych

Minister Infrastruktury Komisja Prawnicza
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
5172Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 123 ust.1f pkt 2)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowe wymogi bezpieczeństwa podczas organizacji i prowadzenia pokazów,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5173Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 123 ust.1f pkt 3)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki organizacji i prowadzenia pokazów oraz lotów próbnych i akrobacyjnychMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 126 ust.5)
2011-09-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i warunki wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej oraz procedury współpracy operatorów tych statków z instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego

Minister Infrastruktury Uzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
5175Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 127 ust.8 pkt 1)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. tryb i sposób opracowywania, konsultowania i zatwierdzania planów skuteczności działania, oraz wykonywania nadzoru nad ich realizacją,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5176Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 127 ust.8 pkt 2)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) system zachęt dla instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

Minister Infrastruktury Komisja Prawnicza
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
5177Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 128)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, dla realizacji przepisów prawa Unii Europejskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5178Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 128b ust.4 pkt 2)
2011-09-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. warunki i tryb zatwierdzania procedur, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 1315/2007/WE,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 128b ust.4 pkt 1)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5180Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 128b ust.4 pkt 3)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. warunki i tryb zatwierdzania zmian oraz zatwierdzania wprowadzenia w życie zmian, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 1315/2007/WE

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane