Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 15 ust.5 pkt 6)
2013-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określa, w drodze rozporządzenia: 6. wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty;Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 15 ust.5 pkt 7)
2013-01-02

 Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określa, w drodze rozporządzenia:
7)    wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady finansowania i organizacji stażu podyplomowego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16 ust.10)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz specjalizacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz sposób i tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarza

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5164Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16g ust.1 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy,

Minister ZdrowiaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - niezaległe
 
5165Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16g ust.1 pkt 2)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5166Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16g ust.2)
2011-07-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia programy uzupełniające dla określonej specjalizacji, zawierające zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i wymaganych umiejętności praktycznych, formy i metody ich nabywania, okres trwania i sposób odbywania szkolenia uzupełniającego oraz formy i metody oceny nabytej przez lekarza wiedzy i umiejętności, a także sposób zaliczenia szkolenia uzupełniającego

Minister Obrony NarodowejUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
5167Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16g ust.3)
2013-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriumMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5168Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16j ust.5)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, z podziałem na wynagrodzenie w poszczególnych dziedzinach medycyny, w których jest odbywane szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy oraz punktowe kryteria kwalifikacji tych lekarzy do odbywania szkolenia,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5170Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających I lub II stopeń specjalizacji lub tytuł specjalisty,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5171Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 3. formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5172Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 4)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy sposób zgłaszania się i tryb dopuszczania do PES,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5173Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 5)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5174Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 5a)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

5a) szczegółowy tryb unieważniania pytań testowych

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5175Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 5b)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

5b) wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczącego PKE albo zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 1

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5176Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 5c)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

5c) wysokość i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 16t ust. 1

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5177Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 7)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 7. wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8, dla członków PKE,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5178Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 8)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 8. tryb uznawania stażu szkoleniowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w danym programie specjalizacji i ewentualne skrócenie szkolenia specjalizacyjnego,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5179Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 9)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 9. sposób i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania umiejętności praktycznych określonych programem specjalizacji,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
5180Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 10)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 10. wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenia,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe