Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 3)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
3) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 1-6 - dla nadzorowanych przez niego uczelni
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
5162Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 9)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
9) niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2017 poz. 2486
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

(art. 20 ust.17)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3 i 4, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 8)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
8) sposób uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 4)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
4) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 468 ust. 5 pkt 1 - dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
5166Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 458 ust.2 pkt 1)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania:
1) stypendiów, o których mowa w art. 359 ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
5167Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 444 ust.5)
2018-10-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej oraz dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
5168Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 321)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 13)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
13) wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5170Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 444 ust.4)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla strażaków w służbie kandydackiej oraz dla strażaków w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego

Otwarte - zaległe
 
5171Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 164 pkt 1)
2018-10-01
 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 
1) niezbędne elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa dyplomowanego specjalisty oraz świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5172Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 1)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
1) środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c - dla nadzorowanych przez niego uczelni
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Otwarte - zaległe
 
5173Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 327 ust.8 pkt 3)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) terminy załatwiania spraw w postępowaniu nostryfikacyjnym i postępowaniu, o którym mowa w ust. 3
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 137 ust.2)
2018-10-01
  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia profesora
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5175Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 364 ust.3)
2018-10-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, skład i czas trwania kadencji zespołu, jego zadania, sposób ich wykonywania, wysokość wynagrodzenia oraz sposób obsługi i finansowania jego prac, maksymalną liczbę przyznawanych nagród, maksymalną wysokość nagrody oraz wzór wniosku o jej przyznanie
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
5176Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 40c ust.6 pkt 1.)
2018-10-03

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5177Dz.U. 2018 poz. 1312
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.2)
2018-10-10

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności niezwiązanej do tytoniu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5178Dz.U. 2018 poz. 1312
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 5)
2018-10-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
5) płatności związanych do powierzchni upraw

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2018 poz. 1312
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 1)
2018-10-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
1) jednolitej płatności obszarowej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5180Dz.U. 2018 poz. 1312
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 2)
2018-10-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
2) płatności za zazielenienie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane