Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5201Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 3)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
3)    tryb opracowywania szczegółowych programów szkoleń i ich zatwierdzania

  • Minister Administracji i Cyfryzacji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5202Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 4)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
4)    rodzaje zajęć dydaktycznych oraz ich wymiar czasowy

  • Minister Administracji i Cyfryzacji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5203Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 5)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
5)    kwalifikacje wykładowców i instruktorów

  • Minister Administracji i Cyfryzacji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5204Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 6)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
6)    wymagania dotyczące bazy dydaktycznej

  • Minister Administracji i Cyfryzacji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5205Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 7)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
7)    szczegółowe warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3

  • Minister Administracji i Cyfryzacji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5206Dz.U. 2013 poz. 1635
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 8)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

8)    wzór certyfikatu operatora numerów alarmowych

  • Minister Administracji i Cyfryzacji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
5207Dz.U. 2013 poz. 1458
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 24a)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5208Dz.U. 2013 poz. 1458
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37 ust.1 pkt 1)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz stanowisk na statkach w zależności od rodzajów statków i dróg wodnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5209Dz.U. 2013 poz. 1458
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37 ust.1 pkt 2)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalny skład załogi w zależności od czasu pracy statku

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5210Dz.U. 2013 poz. 1458
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37 ust.1 pkt 3)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) rodzaje i wzory patentów i świadectw, o których mowa w art. 35 ust. 2, oraz tryb ich uzyskiwania

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5211Dz.U. 2013 poz. 1458
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37 ust.1 pkt 4)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4) czas praktyki pływania w charakterze członka załogi na statkach żeglugi śródlądowej,

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5212Dz.U. 2013 poz. 1458
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37 ust.1 pkt 5)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

5) zakres wymagań egzaminacyjnych niezbędnych do uzyskania patentów i świadectw,

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5213Dz.U. 2013 poz. 1458
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37 ust.1 pkt 6)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

6) liczbę, skład i regulamin działania komisji egzaminacyjnych, a także warunki wynagradzania członków komisji egzaminacyjnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5214Dz.U. 2013 poz. 1458
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.14)
2012-10-16

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5215Dz.U. 2013 poz. 1458
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 47d ust.2)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz organów administracji publicznej oraz instytutów badawczych, a także zakres, rodzaj, częstotliwość oraz sposób przekazywania dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2d, danych, o których mowa w ust. 1

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5216Dz.U. 2013 poz. 1457
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(art. 25 ust.3)
2014-07-13
Minister właściwy do spraw rodziny, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5217Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 1a)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie: a) zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22b,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5218Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 2)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5219Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 4)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór wniosku o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5220Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 63 pkt 3)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane