Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5201Dz.U. 2015 poz. 855
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 pkt 3)
2016-12-31

 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,określając dla każdego badania:

3) zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz źródła zbieranych danych statystycznych

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5202Dz.U. 2015 poz. 855
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 pkt 4)
2016-12-31

 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,określając dla każdego badania:

4) podmioty gospodarki narodowej i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zobowiązane do udzielania
informacji i przekazywania danych statystycznych lub uczestniczące w badaniu na zasadzie dobrowolności

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5203Dz.U. 2015 poz. 855
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 pkt 5)
2016-12-31

 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,określając dla każdego badania:

5) formy, częstotliwość, terminy i miejsce przekazywania danych statystycznych

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5204Dz.U. 2015 poz. 855
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 pkt 6)
2016-12-31

 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,określając dla każdego badania:

6) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5205Dz.U. 2015 poz. 806
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(art. 6 ust.9)
2015-03-28

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej przewidzianych dla poszczególnych kategorii zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5206Dz.U. 2015 poz. 806
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(art. 6a)
2015-03-28

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5207Dz.U. 2015 poz. 806
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(art. 15n pkt 1)
2015-03-28

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki,ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór:
1) wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5208Dz.U. 2015 poz. 806
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(art. 15n pkt 2)
2015-03-28

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki,ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór:
2) zgłoszenia prowadzenia zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I lub II kategorii

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5209Dz.U. 2015 poz. 806
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(art. 15n pkt 3)
2015-03-28

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki,ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór:
3)   wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II, III i IV kategorii

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5210Dz.U. 2015 poz. 806
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(art. 22 pkt 1)
2015-03-28

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie:
1) zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie
GMO,

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5211Dz.U. 2015 poz. 806
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(art. 22 pkt 2)
2015-03-28

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie:
2) zgody na zamknięte użycie GMO

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5212Dz.U. 2015 poz. 806
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(art. 36 ust.5)
2015-03-28

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki
określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5213Dz.U. 2015 poz. 806
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(art. 43 ust.3)
2015-03-28

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5214Dz.U. 2015 poz. 752
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 138s pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138l, oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1

Otwarte - niezaległe
 
5215Dz.U. 2015 poz. 752
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 138s pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e–138l

Otwarte - niezaległe
 
5216Dz.U. 2015 poz. 752
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 138s pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wzory ewidencji, o której mowa w art. 138l, oraz wzory protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2-4

Otwarte - niezaległe
 
5217Dz.U. 2015 poz. 752
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 138s pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4)    rodzaje ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych księgach, oraz wzory tych ksiąg, a także sposób ich prowadzenia

Otwarte - niezaległe
 
5218Dz.U. 2015 poz. 752
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 138s pkt 5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
5)    rodzaje dokumentacji, o której mowa w art. 138o, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tej dokumentacji, oraz jej wzory, a także sposób jej prowadzenia

Otwarte - niezaległe
 
5219Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 3f pkt 1a)
2010-11-28Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime oraz warunki, w szczególności techniczne, organizacyjne lub gospodarcze, wprowadzania ryb tych gatunków, dla których nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1: a) pkt 1,Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5220Dz.U. 2015 poz. 652
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 3f pkt 1b)
2010-11-28Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime oraz warunki, w szczególności techniczne, organizacyjne lub gospodarcze, wprowadzania ryb tych gatunków, dla których nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1: b) pkt. 2,Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane