Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5461Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 983
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

(art. 6)
2017-12-18

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych
oraz organizacji rolniczych o zasięgu krajowym, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów i grup produktów,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3a pkt 1, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej
przez wszystkich członków grupy i sprzedanej do grupy oraz minimalną liczbę członków grupy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
5462Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 983
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

(art. 8 ust.9)
2015-12-18

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinien
spełniać plan biznesowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5463Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 983
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

(art. 12 ust.11)
2017-12-18

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia
do wykonywania czynności kontrolnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
5464Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 412
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady

(art. 4 ust.3 pkt 6)
2007-01-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w drodze rozporządzenia, granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Martyrologiczne Obóz w Chełmnie nad Nerem, oraz obszar i granice jego strefy ochronnej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
5465Dz.U. 1997 Nr 41 poz. 254
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 19 ust.5)
2012-07-02Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Kościoła, określą, w drodze rozporządzenia, sposób organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz korzystającym ze zorganizowanego odpoczynkuMinister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5466Dz.U. 1990 Nr 32 poz. 191
Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

(art. 18c)
2017-04-12

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone