Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5461Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138l, oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5462Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e, art. 138f i art. 138h-138l

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5463Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzory ewidencji, o której mowa w art. 138l, oraz wzory protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2–4

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5464Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) rodzaje ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować
się w tych księgach, oraz wzory tych ksiąg, a także sposób ich prowadzenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5465Dz.U. 2014 poz. 752
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 138s pkt 5)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
5) rodzaje dokumentacji, o której mowa w art. 138o, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się
w tej dokumentacji, oraz jej wzory, a także sposób jej prowadzenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5466Dz.U. 2014 poz. 635
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze

(art. 77a ust.13)
2014-08-24

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 11

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
5467Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1)
2013-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość opłaty za kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5468Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1)
2013-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe programy: b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5469Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1)
2013-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe programy: a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5470Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1)
2013-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzory dokumentów związanych z przeprowadzeniem szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, a w szczególności wzory zaświadczeń o ich ukończeniu;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5471Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1)
2013-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość opłaty za praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowymMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5472Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość: c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5473Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: c) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5474Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5475Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość: a) opłaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zależności od zakresu prowadzonego egzaminu,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5476Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5477Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. warunki przeprowadzania zajęć;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5478Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 8. wzór i sposób nadawania numerów ewidencyjnych ośrodka doskonalenia techniki jazdy i numerów w ewidencji instruktorów techniki jazdyMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5479Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5480Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1)
2013-08-11Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. zakres i warunki egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane