Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5581Dz.U. 2013 poz. 217
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 88 ust.9)
2014-07-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę pracowników, o których mowa w ust. 1, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników, oraz warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
5582Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 19 ust.2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5583Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 26 ust.2)
2014-01-02Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, wykaz bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w ust. 1Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5584Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 40 ust.5)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5585Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 43 ust.7)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej wraz z objaśnieniami, co do sposobu jego wypełnienia

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5586Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 72 ust.3 pkt 1)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:

1. wymagany zakres informacji umieszczonych w ogłoszeniu o konkursie na operatora wyznaczonego,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5587Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 72 ust.3 pkt 2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi,w  drodze rozporządzenia:

2. zakres wymaganej dokumentacji konkursowej,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5588Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 72 ust.3 pkt 3)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:

3. tryb postępowania konkursowego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5589Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 83 ust.4)
2014-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planów, o których mowa w ust. 1, organy uzgadniające ten plan i zakres uzgodnień

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5590Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 85 ust.4)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planu, o którym mowa w ust. 1, organy uzasadniające ten plan i zakres uzgodnień.

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5591Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 86 ust.3)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których moaw w uat. 1, formę i tryb ich dostarczania oraz aktualizacji.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5592Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 2)    sposób wnoszenia reklamacji,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5593Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 4)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 4) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5594Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 1)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:1) szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5595Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 3)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 3) terminy wnoszenia reklamacji,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5596Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 1)
2013-01-02 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1sposób przypisania przychodów i kosztów operatora wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych,Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5597Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 2)
2013-01-02Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 2)   szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych,Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5598Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 3)
2013-01-02 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 3)  tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE przedłożonych przez operatora wyznaczonego projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztówMinister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5599Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 4)
2013-01-02Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 4)  zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, przyjmując, że dane zawarte w sprawozdaniu są sprawdzalne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnychMinister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5600Dz.U. 2012 poz. 1529
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 1)
2013-01-02 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowe zasady kalkulacji kosztu nettoMinister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane