Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2018 poz. 1930
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 1)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:
1) tryb działania wojewódzkich inspektorów realizujących zadania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich

 
Zamknięte - zrealizowane
 
42Dz.U. 2018 poz. 1930
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 2)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:
2) szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

 
Zamknięte - zrealizowane
 
43Dz.U. 2018 poz. 1930
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 3)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:
3) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2018 poz. 1930
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 4)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:
4) sposób wymiany informacji między stronami postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową

 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2018 poz. 1930
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 5)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:
5) treść upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
szczegółowe kwalifikacje pracowników Inspekcji, którym może być udzielone upoważnienie, oraz
minimalny czas, na jaki jest udzielane upoważnienie

 
Zamknięte - zrealizowane
 
46Dz.U. 2018 poz. 1930
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 6)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:
6) termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub zastosowanie się
do niej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
47Dz.U. 2018 poz. 1930
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 1)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:
1) wewnętrzną organizację sądów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
48Dz.U. 2018 poz. 1930
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 2)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:
2) tryb funkcjonowania sądów, w tym określenie właściwości miejscowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
49Dz.U. 2018 poz. 1930
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 3)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:
3) czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądów i ich organów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
50Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 100c ust.3 pkt 1)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, sposób i tryb:
1) informowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu o obowiązku przekazania środków
zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem
przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
51Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 100c ust.3 pkt 2)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, sposób i tryb:

2) umarzania, o którym mowa w ust. 2, informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o okresach, za które umorzono jednostki rozrachunkowe oraz dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym funduszem wynikających z obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w taki sposób, aby w miesiącu, w którym ubezpieczony ukończy wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nastąpiło umorzenie wszystkich jednostek rozrachunkowych pozostających na rachunku ubezpieczonego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
52Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 106ja)
2016-01-01
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności dla działu I i grup ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz minimalną wysokość kapitału gwarancyjnego dla działu I załącznika do tej ustawy
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
53Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 123a)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, termin i tryb dokonywania wypłat transferowych
w przypadkach, o których mowa w art. 119 oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13. Rozporządzenie powinno określać
zasady współdziałania Krajowego Depozytu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartych funduszy i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych oraz sposób rozdysponowania odsetek
z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczenia tej wypłaty.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
54Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 1)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość wpłat wnoszonych do Funduszu Gwarancyjnego, z tym że całkowita wartość środków Funduszu
Gwarancyjnego nie może przekraczać 0,3% wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, chyba że
wartość zobowiązań Funduszu Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy przekracza tę wielkość

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
55Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 2)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób i tryb wnoszenia wpłat do Funduszu Gwarancyjnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
56Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 3)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób i tryb działania Funduszu Gwarancyjnego, w tym lokowania jego środków

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
57Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 4)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób gospodarowania środkami Funduszu Gwarancyjnego, wysokość opłat wnoszonych do Krajowego Depozytu za administrowanie Funduszem Gwarancyjnym i tryb ich wnoszenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
58Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 5)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5) warunki i tryb dokonywania wypłat ze środków Funduszu Gwarancyjnego oraz ich zwrotu powszechnym towarzystwom,
a także sposób dokonywania rozliczeń z powszechnymi towarzystwami, które zaprzestały dokonywania
wpłat wskutek zakończenia działalności określonej w ustawie

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
59Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 196 pkt 1)
2014-02-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny oraz informacja, o której mowa
w art. 191 ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
60Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 196 pkt 2)
2014-02-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób i termin udostępniania przez fundusz prospektu informacyjnego oraz termin przesyłania informacji, o których mowa w art. 191-193

 
Zamknięte - zrealizowane