Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2017 poz. 1314
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 26 pkt 2)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór legitymacji rzecznika patentowego, kierując się koniecznością zapewnienia identyfikacji osoby uprawnionej
do wykonywania zawodu oraz używającej tytułu zawodowego „rzecznik patentowy”

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
42Dz.U. 2017 poz. 1314
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 26 pkt 3)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3) wysokość opłat pobieranych przez Urząd Patentowy od wniosku o wpis oraz wniosku o zmianę wpisu na liście
rzeczników patentowych, uwzględniając rzeczywistą wysokość kosztów związanych z dokonaniem lub ze
zmianą wpisu

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
43Dz.U. 2017 poz. 1314
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 28a ust.3)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi,
w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty rocznej za aplikację

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2017 poz. 1314
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 28b ust.5)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi,
w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2017 poz. 1314
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 32b ust.5)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty diagnostyki i leczenia
onkologicznego

Otwarte - niezaległe
 
46Dz.U. 2017 poz. 1314
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 34 ust.2)
2015-11-30

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
47Dz.U. 2017 poz. 1314
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(art. 39)
2016-01-01


Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, przedmiot szkolenia aplikantów, z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru zawodu rzecznika patentowego, szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego
 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
48Dz.U. 2017 poz. 1295
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(art. 41 ust.3)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach
Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego.

Minister ŚrodowiskaI Czytanie w Sejmie
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
49Dz.U. 2017 poz. 1295
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(art. 46b ust.8 pkt 1)
2016-08-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:


1)   sposób prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców, o których mowa w ust. 4,

Otwarte - zaległe
 
50Dz.U. 2017 poz. 1295
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(art. 46b ust.8 pkt 2)
2016-08-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sposób sprawdzania spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 5, przez osoby ubiegające się o wpis na listę rzeczoznawców
 

Otwarte - zaległe
 
51Dz.U. 2017 poz. 1295
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(art. 46c ust.6)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość zwrotu kosztów za sporządzenie opinii przez rzeczoznawcę wpisanego
na listę rzeczoznawców, o której mowa w art. 46b ust. 4, oraz sposób ich wypłaty

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
52Dz.U. 2017 poz. 1295
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(art. 49 ust.1 pkt 1)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi w drodze rozporządzenia:
1) sposób i terminy zgłaszania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1

Minister Środowiska
Otwarte - zaległe
 
53Dz.U. 2017 poz. 1295
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(art. 49 ust.1 pkt 2)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1

Minister Środowiska
Otwarte - zaległe
 
54Dz.U. 2017 poz. 1295
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(art. 49 ust.1 pkt 3)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy sposób ustalania i wypłaty odszkodowania za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1

Minister Środowiska
Otwarte - zaległe
 
55Dz.U. 2017 poz. 1295
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(art. 49 ust.1 pkt 4)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi w drodze rozporządzenia:
4) wzór protokołu, o którym mowa w art. 46b ust. 1

Minister Środowiska
Otwarte - zaległe
 
56Dz.U. 2017 poz. 1295
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(art. 50a ust.7)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy
sporządzania jego planu i sprawozdania finansowego 

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
57Dz.U. 2017 poz. 1295
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(art. 50b ust.12)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi w drodze rozporządzenia warunki oraz tryb rozłożenia na raty należności z tytułu składek

Minister Środowiska
Otwarte - zaległe
 
58Dz.U. 2017 poz. 1289
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 9t)
2017-02-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
59Dz.U. 2017 poz. 1277
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(art. 17b ust.2)
2016-09-08

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na
podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, szczegółowe czynności komornika w egzekucji prowadzonej na
podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz sposób wykonywania czynności przy użyciu systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie egzekucyjne

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
60Dz.U. 2017 poz. 1277
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(art. 17c ust.2)
2016-09-08

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i cechy umożliwiające weryfikację istnienia
i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane