Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 5)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
5)   tryb załatwiania spraw osobowych
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
42Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 6)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
6)   organizację pracy organów kolegialnych
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
43Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 7)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
7)   szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w sprawach karnych
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 8)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
8)   sposób realizacji zadań związanych z udziałem prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz w sprawach o wykroczenia
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 9)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
9)   szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
46Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 10)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
10)  tryb działań podejmowanych przez prokuratora w celu zapobieżenia naruszeniom prawa
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
47Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 11)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
11)  sposób realizacji zadań, o których mowa w art. 3 § 4
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
48Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 12)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
12)  tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
49Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §1 pkt 13)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
13)  sposób utrzymywania kontaktów z mediami
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
50Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §4)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi określonymi w art. 57 § 2
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
51Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §5)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
52Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 36 §6)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, strój urzędowy prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
53Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 90 §2)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
54Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 105)
2018-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w art. 104 § 1, zawierający szczegółowy zakres informacji zawieranych w oświadczeniu oraz klauzulę, o której mowa w art. 104 § 6

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
55Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 112)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tryb i sposób realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
56Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 113 §6)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb, warunki przyznawania i wypłaty oraz wysokość należności, o których mowa w § 2, limity, do których wysokości podlegają zwrotowi koszty zamieszkania, oraz walutę, w której należności takie są wypłacane
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
57Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 122 §4)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób planowania i wykorzystywania środków na pomoc finansową oraz tryb i warunki jej przyznawania, wysokość środków własnych prokuratora
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
58Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 124 §12 pkt 1)
2017-03-05
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)   stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach prokuratorskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych stawkach
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
59Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 124 §12 pkt 2)
2016-03-04
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2)   wykaz funkcji pełnionych przez prokuratorów i wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących w związku z ich pełnieniem oraz wysokość dodatku funkcyjnego dla prokuratorów delegowanych do Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości lub Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także sposób ich ustalania
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
60Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 129)
2017-03-05
 Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku i członkom ich rodzin oraz terminy przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w art. 126 § 2
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane