Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 55 pkt 5)
2018-11-30
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
5) maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
42Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 55 pkt 6)
2018-11-30
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
 6) tryb nadawania funkcjonariuszom stopni
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
43Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 110 ust.2)
2016-01-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej, uwzględniając w szczególności charakter służby oraz warunki jej pełnienia

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 118 ust.19 pkt 1)
2016-01-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, uwzględniając możliwość wystąpienia wielomiejscowych
naruszeń sprawności organizmu oraz wpływ upośledzeń czynności organizmu mogących istnieć przed wypadkiem lub chorobą na ocenę procentową uszczerbku na zdrowiu

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 118 ust.19 pkt 2)
2016-01-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, mając na względzie aktualny stan
wiedzy medycznej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
46Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 119 ust.3)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, uprawnienia funkcjonariuszy do wyżywienia podczas pełnienia służby w warunkach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając normy wyżywienia oraz formy ich realizacji, a także wysokość dziennej pieniężnej wartości normy wyżywienia, jej waloryzację oraz dopuszczalne przekroczenia, a także inne przypadki, w których wyżywienie przysługuje

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
47Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 119 ust.4)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie podczas pełnienia służby oraz jego wysokość, uwzględniając sposób jego naliczania oraz wypłaty

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
48Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 168 ust.9)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz jednostki organizacyjne do tego właściwe

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
49Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 205 pkt 1)
2018-11-30
Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wysokość funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
50Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 205 pkt 2)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze
rozporządzenia:

2) sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych jednostek organizacyjnych
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
51Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 205 pkt 3)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb zwiększenia funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi o środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń, o którym mowa w art. 60h
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
52Dz.U. 2018 poz. 1542
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 205 pkt 4)
2018-11-30

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb postępowania oraz właściwość przełożonych w zakresie przyznawania i wypłaty nagród uznaniowych i zapomóg 
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
53Dz.U. 2018 poz. 1541
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 44a ust.3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,
w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość żywności zbywaną w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres
i sposób dokumentowania tej ilości

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
54Dz.U. 2018 poz. 1541
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 52c ust.6 pkt 1)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:


1)   grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty,


  

 
Zamknięte - zrealizowane
 
55Dz.U. 2018 poz. 1541
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 52c ust.6 pkt 2)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:


2)   wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
 


  

 
Zamknięte - zrealizowane
 
56Dz.U. 2018 poz. 1541
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 70)
2016-11-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczególne wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem

 
Zamknięte - zrealizowane
 
57Dz.U. 2018 poz. 1541
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 83 ust.2 pkt 2)
2017-02-20

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych – sposób współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych, w tym w zakresie trybu postępowania tych organów w podejmowaniu działań określonych w art. 27–29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
58Dz.U. 2018 poz. 1530
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 28 ust.6)
2018-01-01
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego
Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
59Dz.U. 2018 poz. 1530
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 28 ust.6)
2019-01-01
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego
Minister Edukacji Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
60Dz.U. 2018 poz. 1530
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 42 ust.12)
2018-01-01
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań, o których mowa
w ust. 2 pkt 5c, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane