Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 4d)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposoby ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz osób osadzonych w zakładach
karnych i aresztach śledczych, w tym:

d) warunki wstępu na teren jednostek organizacyjnych Służby Więziennej osób niebędących funkcjonariuszami
lub pracownikami Służby Więziennej albo pracownikami przywięziennych zakładów
pracy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
42Dz.U. 2018 poz. 652
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 249 §3 pkt 7)
2017-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

7) czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków
przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności, uwzględniając
potrzebę zapewnienia sprawnego wykonywania czynności administracyjnych oraz porządku wewnętrznego
w zakładach karnych i aresztach śledczych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
43Dz.U. 2018 poz. 644
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(art. 18 ust.5 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2018 poz. 644
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(art. 18 ust.5 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) zakres danych zawartych w deklaracji

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2018 poz. 644
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(art. 18 ust.5 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) zakres informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, oraz sposób jej przekazywania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
46Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 10 ust.4)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych dotyczących realizacji programu, niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji programu, sposób i terminy ich przekazywania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
47Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 42 ust.6 pkt 1)
2019-02-21

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 
1) określi szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz, o którym mowa w ust. 3a, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą takiego formularza, w tym format, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej

Otwarte - niezaległe
 
48Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 43a ust.6 pkt 1)
2018-02-21

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:
1)    warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w tym szczegółowe wymagania dotyczące zapytania ofertowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
49Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 43a ust.6 pkt 2)
2018-02-21

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:
2)    warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania trybu, o którym mowa w pkt 1, albo stosowania przepisów o zamówieniach publicznych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
50Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1a)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań
lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,
w szczególności:
a) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
51Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1b)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań
lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,
w szczególności:
b) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
52Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1c)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań
lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,
w szczególności:

c) kryteria wyboru operacji – w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–9, 13 oraz 14
lit. c

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
53Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1d)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań
lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,
w szczególności:

d) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy – w przypadku działań
i poddziałań, w ramach których pomoc jest przyznawana na podstawie umowy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
54Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1e)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań
lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,
w szczególności:

e) działania lub poddziałania i przypadki, w których następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
albo nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części, albo przejmujący
posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania
na miejsce tego podmiotu, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
55Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.1 pkt 1f)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań
lub typów operacji objętych programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań,
w szczególności:

f) działania lub poddziałania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa
rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części, albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa rolnego
lub jego części jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
56Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 45 ust.2 pkt 2)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy technicznej, w tym tryb składania wniosków
o przyznanie pomocy technicznej, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać te wnioski oraz umowa, na
podstawie której przyznaje się tę pomoc, mając na względzie zapewnienie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy
technicznej zgodnie z warunkami wynikającymi z programu, w tym uzależniając wysokość przyznawanej pomocy
technicznej od efektywności wykonywania zadań związanych z przyznawaniem lub wypłatą pomocy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
57Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 50 pkt 1)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia:
1) określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 
Zamknięte - zrealizowane
 
58Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 50 pkt 2)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia:
2) określi warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja
płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
59Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 54)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
60Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 58 pkt 1)
2017-01-18

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb opracowywania i zmiany planu działania, a także jego zakres i sposób jego realizacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane