Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22f ust.14 pkt 7a)
2014-04-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
7)    wzór:
a)    świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
42Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22f ust.14 pkt 7b)
2014-04-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
7)    wzór:
b)    certyfikatu zgodności typu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
43Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22f ust.14 pkt 7c)
2014-04-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
7)    wzór:
c)    certyfikatu zgodności z typem

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 22f ust.14 pkt 7d)
2014-04-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
7)    wzór:
d)    deklaracji zgodności z typem

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25g ust.4 pkt 1)
2014-03-31

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)    warunki, formę i tryb przekazywania Prezesowi UTK przez zarządców i użytkowników bocznic kolejowych danych podlegających publikacji w krajowym rejestrze infrastruktury (RINF)

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
46Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25g ust.4 pkt 2a)
2014-03-31

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób prowadzenia krajowego rejestru infrastruktury (RINF), w tym:
a)    sposób wprowadzania danych rejestrowych, zmian danych rejestrowych oraz ich wykreślania z krajowego rejestru infrastruktury (RINF)

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
47Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25g ust.4 pkt 2b)
2014-03-31

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób prowadzenia krajowego rejestru infrastruktury (RINF), w tym:
b)    częstotliwość aktualizacji danych rejestrowych w krajowym rejestrze infrastruktury (RINF)

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
48Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25g ust.4 pkt 3)
2014-03-31

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzór krajowego rejestru infrastruktury (RINF), szczegółowy zakres danych rejestrowych w nim ujętych oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych rejestrowych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania.

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
49Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ga ust.4 pkt 1)
2017-12-30
 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia krajowego rejestru pojazdów kolejowych, w tym sposób rezerwacji i nadawania europejskiego
numeru pojazdu, wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz sposób wykreślania pojazdu kolejowego z tego rejestru
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - niezaległe
 
50Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ga ust.4 pkt 2)
2017-12-30
 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
2) zakres danych gromadzonych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - niezaległe
 
51Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ga ust.4 pkt 3)
2017-12-30
 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 i pkt 1a lit. b
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - niezaległe
 
52Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ga ust.4 pkt 4)
2017-12-30
 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
4)   wzór raportu, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - niezaległe
 
53Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ta ust.1 pkt 1)
2017-04-20

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla systemu kolei:
1)    wykaz składników interoperacyjności dla podsystemów

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
54Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ta ust.1 pkt 2)
2017-04-20

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla systemu kolei:
2) zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei dla podsystemów i składników interoperacyjności

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
55Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ta ust.1 pkt 3)
2017-04-20

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla systemu kolei:
3) warunki przeprowadzania weryfikacji WE podsystemu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
56Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ta ust.1 pkt 4)
2017-04-20

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla systemu kolei:
4) treść deklaracji weryfikacji WE podsystemu i pośredniej deklaracji weryfikacji WE podsystemu oraz zakres dokumentacji technicznej załączanej do tych deklaracji;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
57Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ta ust.1 pkt 5)
2017-04-20

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla systemu kolei:
5) procedury weryfikacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI oraz treść deklaracji weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
58Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ta ust.1 pkt 6)
2017-04-20

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla systemu kolei:
6) treść deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
59Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ta ust.1 pkt 7)
2017-04-20

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla systemu kolei:
7) wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania w celu dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
60Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ta ust.1 pkt 8)
2017-04-20

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla systemu kolei:
8) wykaz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań niezbędnych do dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane