Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103c pkt 4)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a: 4. ograniczenia czasu lotu;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
42Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 103c pkt 5)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych, o których mowa w art. 103a: 5. formy pełnienia gotowości oraz warunki ich wliczania do czasu pracy

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
43Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 1)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 1. wzory licencji i świadectw kwalifikacji;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 2)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 2. uprawnienia przyznawane i wpisywane do licencji lub świadectw kwalifikacji;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 3)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów licencji i świadectw kwalifikacji, dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
46Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 4a)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki i sposób: a) wydawania, przedłużania, wznawiania, wymiany, cofania, ograniczania, zawieszania i przywracania licencji i świadectw kwalifikacji oraz wynikających z nich uprawnień,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
47Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 4b)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki i sposób: b) uznawania, zawieszania uznania, cofania uznania, przywracania uznania obcych licencji i świadectw kwalifikacji oraz wynikających z nich uprawnień, wydawanych przez właściwy organ obcego państwaMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
48Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 4c)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki i sposób: c) uzyskiwania i sprawdzania kwalifikacji lotniczych,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
49Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 4d)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki i sposób: d) prowadzenia rejestru personelu lotniczego,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
50Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 4e)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki i sposób: e) prowadzenia szkolenia lotniczego;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
51Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 5)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe warunki wykonywania uprawnień wynikających z licencji i świadectw kwalifikacji;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
52Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.1 pkt 6)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi dla specjalności, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 1, 3 i 5 oraz art. 95 ust. 2 pkt 1 - 7, w drodze rozporządzenia: 6. zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do otrzymania świadectwa operatora tankowania statków powietrznych oraz wzór i tryb uzyskiwania takiego świadectwaMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
53Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.2)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowegoMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
54Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.9)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień, o których mowa w ust. 4

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
55Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich kandydatów na członków personelu lotniczego, członków personelu lotniczego oraz kandydatów na członków personelu pokładowego i członków personelu pokładowegoMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
56Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. warunki i tryb: a) wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
57Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 2b)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. warunki i tryb: b) kontroli przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich i orzekania,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
58Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 2c)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. warunki i tryb: c) kontroli dokumentowania badań lotniczo-lekarskich;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
59Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 3)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 3. częstotliwość badań lotniczo-lekarskich;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
60Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 112 ust.1 pkt 4)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 4. dodatkowe wymagania kwalifikacyjne lekarzy orzeczników;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane