Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
41Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 1868a pkt 6)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
6) treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
42Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 1868a pkt 7)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
7) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
43Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 1868a pkt 8)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
8) treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
44Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 1868a pkt 9)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

9) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
45Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 1)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowaniaMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
46Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 2)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
47Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 3)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracachMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
48Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 4)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowychMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
49Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 5)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennymMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
50Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 222 §3 pkt 6)
2012-04-08Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennymMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
51Dz.U. 2018 poz. 108
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 229 §8 pkt 2)
2015-01-31

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi,
w drodze rozporządzenia:

2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w niniejszej ustawie
i w przepisach wydanych na jej podstawie

Otwarte - zaległe
 
52Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 1)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)   tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
53Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 2)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
54Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 47a ust.4)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania,
jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie, uwzględniając, aby pozwalała ona na skuteczne
i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka
inwestycyjnego i statutami zarządzanych funduszy inwestycyjnych, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie
towarzystwa w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich uczestników albo inwestorów

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
55Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 1)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie
 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
56Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 2)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 2) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
57Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 3)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
58Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 4)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
59Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 5)
2017-06-04

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 5) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo,
oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
60Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 6)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 6) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane