Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 58 pkt 2)
2017-01-18

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb opracowywania i zmiany dwuletniego planu operacyjnego, a także jego zakres

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
62Dz.U. 2018 poz. 627
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(art. 58 pkt 3)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy zakres zadań jednostki centralnej, jednostek regionalnych, CDR i wojewódzkich ośrodków doradztwa
rolniczego w zakresie funkcjonowania KSOW oraz sposób ich wykonywania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
63Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 3)
2015-08-21

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Krajowej Szkole, określający jej
ustrój, organizację, siedzibę oraz symbole

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
64Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 15c)
2015-08-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb opracowania harmonogramu

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
65Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 21 ust.2)
2015-08-21

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Dyrektora Krajowej Szkoły określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 – nie wyższą niż równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za
pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
66Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 37 ust.2)
2015-08-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków zespołu
konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych, w wymiarze nie
większym niż miesięczne wynagrodzenie zasadnicze sędziego w stawce piątej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
67Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 49 ust.2)
2018-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wyznaczania patronów koordynatorów
oraz patronów praktyk, zakres ich obowiązków oraz sposób sprawowania patronatu nad aplikantami

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
68Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 49 ust.3)
2018-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia patronów poszczególnych praktyk, w wymiarze nie większym niż 25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
69Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 52 pkt 1)
2018-06-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, a także tryb powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej, mając na względzie konieczność określenia zakresu wiedzy podlegającej sprawdzeniu w trakcie konkursu, zapewnienia sprawnego i obiektywnego przeprowadzenia naboru oraz dokonania wyboru najlepszych kandydatów
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
70Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 52 pkt 2)
2017-06-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację, tryb i sposób odbywania aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji prokuratorskiej, sposób ustalania
systemu punktowego oceny sprawdzianów i ich poprawiania oraz systemu punktowego oceny przebiegu
praktyk, objętych programem aplikacji, a także wzory dyplomów ukończenia aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
71Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 52 pkt 3)
2018-06-20

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres, tryb i sposób przeprowadzania egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego oraz tryb powoływania i działania zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych, a także wzory dyplomów złożenia egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego, mając na uwadze zakres odbytej aplikacji, potrzebę przeprowadzenia pisemnej i ustnej części egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego, konieczność zagwarantowania właściwej organizacji i odpowiedniego poziomu merytorycznego tych egzaminów oraz zapewnienia jednakowych warunków ich składania przez wszystkich aplikantów, a także umieszczenie na dyplomach liczby punktów uzyskanych z egzaminu
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
72Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 52 pkt 4)
2018-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość stypendium, a także tryb jego wypłacania i zwrotu, mając na uwadze rodzaj aplikacji i warunki jej odbywania, a w szczególności miejsce zamieszkania

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
73Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 52 pkt 5)
2017-06-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły - nie wyższą niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Minister SprawiedliwościUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
74Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 53 ust.5)
2017-06-21

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia koordynatora zajęć
w wymiarze nie większym niż 40% wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora w stawce pierwszej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
75Dz.U. 2018 poz. 624
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(art. 55 ust.1)
2018-07-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę dla pracowników, o których mowa w art. 54, i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą.

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2018 poz. 622
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

(art. 52 ust.1 pkt 1)
2015-11-30
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)   tryb i warunki postępowania towarowych domów maklerskich przy zawieraniu transakcji i dokonywaniu rozliczeń, przy prowadzeniu ewidencji i archiwizacji tych transakcji, przy ustanawianiu i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie towarów giełdowych oraz w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na towarach giełdowych; rozporządzenie określi szczegółowy tryb i warunki postępowania, tak aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu, wiarygodność i zupełność ewidencji, poufność transakcji oraz zapewnić możliwości prawidłowego wykonywania przez Komisję nadzoru nad prawidłowością transakcji i rozliczeń
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
77Dz.U. 2018 poz. 622
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

(art. 52 ust.1 pkt 2)
2015-11-30
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2)   minimalną wielkość środków własnych towarowego domu maklerskiego oraz warunki zaliczania zobowiązań do kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego, w zależności od zakresu zezwolenia i rozmiarów tej działalności, oraz maksymalną wysokość kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych; rozporządzenie powinno określić wielkość środków własnych towarowego domu maklerskiego, tak aby zapewnić pewność obrotu i wywiązanie się towarowego domu maklerskiego z podjętych zobowiązań wobec dających zlecenia
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
78Dz.U. 2018 poz. 622
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

(art. 52 ust.1 pkt 3)
2015-11-30
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3)   zakres, tryb oraz terminy dostarczania innych niż wymienione w art. 39 ust. 1 i 2 informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich; rozporządzenie powinno określać zakres informacji oraz częstotliwość ich przekazywania, tak aby umożliwić Komisji ocenę sytuacji finansowej i gospodarczej towarowego domu maklerskiego
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
79Dz.U. 2018 poz. 622
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

(art. 52 ust.1 pkt 4)
2015-11-30
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
4) tryb postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach
maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji; rozporządzenie powinno
szczegółowo określać procedurę postępowania, tak aby zapewnić ochronę informacji w towarowych domach
maklerskich przed osobami trzecimi oraz umożliwić wykonywanie przez Komisję nadzoru w tym
zakresie
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
80Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 5 ust.14)
2011-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy program zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane