Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2017 poz. 1277
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(art. 27a ust.5)
2015-03-04

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
62Dz.U. 2017 poz. 1277
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(art. 29b ust.13)
2013-08-24

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 12

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
63Dz.U. 2017 poz. 1277
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(art. 31i pkt 3)
2014-08-24

 

Minister Sprawiedliwości, określi w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej:
3) tryb i sposób działania zespołu egzaminacyjnego, tryb i sposób ustalenia wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 29b ust. 10, tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi na egzamin konkursowy oraz propozycji zadań wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym, mając na względzie potrzebę obiektywnego sprawdzenia poziomu wiedzy osób egzaminowanych oraz konieczność zabezpieczenia pytań i zadań przed nieuprawnionym wglądem

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
64Dz.U. 2017 poz. 1277
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(art. 31i pkt 7)
2013-08-24

Minister Sprawiedliwości, określi w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej:
7) tryb i termin zgłaszania przez Krajową Radę Komorniczą kandydatów na członków komisji odwoławczej oraz tryb i sposób działania komisji odwoławczej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
65Dz.U. 2017 poz. 1277
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(art. 31 i pkt 8)
2013-08-24

 

Minister Sprawiedliwości, określi w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej:
8) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej,

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
66Dz.U. 2017 poz. 1277
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

(art. 40a ust.3)
2016-07-01

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania i uiszczania oraz sposób i termin przekazywania sądom należności, o których mowa w ust. 1, a także ich zwrotu oraz sposób prowadzenia ich ewidencji przez komornika i czas jej przechowywania

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
67Dz.U. 2017 poz. 1267
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(art. 6 ust.7)
2015-10-11

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez
instytucję pośredniczącą wymienioną w ust. 1 pkt 2 zadań instytucji zarządzającej oraz warunki jej finansowania,
w związku z wykonywaniem powierzonych jej zadań

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
68Dz.U. 2017 poz. 1267
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(art. 9 ust.5)
2016-09-09

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, podział środków finansowych na realizację
programu operacyjnego w ramach określonych działań, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz na pomoc techniczną i na beneficjentów pomocy technicznej
 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
69Dz.U. 2017 poz. 1267
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(art. 24 ust.1)
2016-09-09

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb
przyznawania, wypłaty  lub zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1–5, lub wysokość stawek tej pomocy

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
70Dz.U. 2017 poz. 1267
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(art. 24 ust.2)
2016-09-09

Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy na realizację operacji
w ramach priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
71Dz.U. 2017 poz. 1267
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(art. 24 ust.4)
2016-09-09

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania,
wypłaty lub zwrotu pomocy technicznej, w tym katalog beneficjentów, tryb i termin składania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać te wnioski oraz umowa o dofinansowanie

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
72Dz.U. 2017 poz. 1267
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(art. 25 ust.4)
2015-10-11

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i rodzaj sprawozdań oraz tryb
i terminy ich przekazywania

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
73Dz.U. 2017 poz. 1267
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(art. 30 ust.6)
2015-10-11

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb oraz terminy
przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ust. 1

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
74Dz.U. 2017 poz. 1267
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(art. 31 ust.2)
2015-10-11

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb, zakres, terminy i szczegółowy
sposób rozliczania wydatków, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do operacji oraz programu operacyjnego

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
75Dz.U. 2017 poz. 1261
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 8a ust.2 pkt 2)
2014-03-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wykaz systemów wymiany informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz zasady zarządzania przez Głównego Inspektora Sanitarnego wymianą tych informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2017 poz. 1261
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 20 ust.2 pkt 1)
2013-03-04Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
1)    na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
77Dz.U. 2017 poz. 1261
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 20 ust.2 pkt 2)
2013-03-04Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
2)    na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
78Dz.U. 2017 poz. 1261
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 20 ust.2 pkt 3)
2013-03-04Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
3)    w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
79Dz.U. 2017 poz. 1261
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 20 ust.3)
2013-03-04Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura AntykorupcyjnegoMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
80Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.7 pkt 1)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych osobom, o których mowa w ust. 3a pkt 1 i 2 oraz placówkom,
o których mowa w ust. 3a pkt 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane