Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2018 poz. 1530
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 42 ust.14)
2018-02-22
Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5d
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Otwarte - zaległe
 
62Dz.U. 2018 poz. 1530
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 42a ust.3)
2018-01-01
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań, o których mowa w ust. 1, objętych
dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
63Dz.U. 2018 poz. 1516
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 4 ust.5 pkt 1)
2016-01-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, zabezpieczenia społecznego i zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:

1) właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa w ust. 2, 2a i 4

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
64Dz.U. 2018 poz. 1516
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 4 ust.5 pkt 2)
2016-01-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, zabezpieczenia społecznego i zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do służby w SKW i SWW

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
65Dz.U. 2018 poz. 1516
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 4 ust.5 pkt 3)
2016-01-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, zabezpieczenia społecznego i zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:

3)    tryb kierowania do komisji lekarskich

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
66Dz.U. 2018 poz. 1516
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 4 ust.5 pkt 4)
2016-01-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, zabezpieczenia społecznego i zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowe warunki orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 2, 2a i 4

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
67Dz.U. 2018 poz. 1516
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 12 ust.3)
2006-10-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, wzór formularza opinii służbowej, szczegółowe zasady i tryb opiniowania funkcjonariuszy

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
68Dz.U. 2018 poz. 1516
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 12 ust.3)
2006-10-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, wzór formularza opinii służbowej, szczegółowe zasady i tryb opiniowania funkcjonariuszy

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
69Dz.U. 2018 poz. 1516
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 85 ust.2)
2014-12-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dla SWW, warunki przyznawania
funkcjonariuszom nagród uznaniowych i zapomóg, okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi
nagrody uznaniowej i zapomogi, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
70Dz.U. 2018 poz. 1516
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 85 ust.2)
2014-12-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dla SKW, warunki przyznawania
funkcjonariuszom nagród uznaniowych i zapomóg, okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi
nagrody uznaniowej i zapomogi, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
71Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 10 ust.3)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób oraz terminy przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzór dokumentu zawierającego te informacje

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
72Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 13a pkt 1)
2017-11-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej:
1)    udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
73Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 13a pkt 2)
2017-11-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej:
2) o których mowa w art. 12 pkt 2–6 i 9–12, art. 12a, art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 42j

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
74Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 23a ust.3)
2017-01-12

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług, o których mowa w ust. 1 , w tym sposób identyfikacji i uwierzytelniania świadczeniobiorców,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
75Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 31a ust.2)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, priorytety zdrowotne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 31d pkt 1)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzeń, w poszczególnych zakresach, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 - 8 i 10 - 13, wykazy świadczeń gwarantowanych wraz z określeniem: 1. poziomu lub sposobu finansowania danego świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w art. 18, art. 33 i art. 41

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
77Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 31d pkt 2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzeń, w poszczególnych zakresach, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 - 8 i 10 - 13, wykazy świadczeń gwarantowanych wraz z określeniem: 2. warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
78Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 31j)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
79Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 31lc ust.7)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, o których mowa w ust. 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
80Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 31sa ust.18)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane