Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 28n)
2016-01-03
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób powiadamiania o poważnych wypadkach, wypadkach i incydentach, sposób powoływania przewodniczącego komisji kolejowej oraz sposób prowadzenia postępowania i tryb pracy komisji kolejowych
Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
62Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 1)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)    tryb składania i rozpatrywania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej, o których mowa w art. 29d ust. 1, w szczególności informacje jakie powinny znaleźć się we wnioskach o przydzielenie zdolności przepustowej oraz warunki uznania, że odcinek linii kolejowej posiada niewystarczającą zdolność przepustową

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
63Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 2)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
2)    tryb wprowadzania zmian do rozkładu jazdy pociągów

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
64Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 3)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
3)    zakres analizy zdolności przepustowej, o której mowa w art. 30 ust. 6

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
65Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 4)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
4)    zakres planu powiększenia zdolności przepustowej, o którym mowa w art. 30 ust. 7;

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
66Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 5)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
5)    warunki korzystania przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
67Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 6)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
6)    sposób kwalifikacji opóźnień pociągów

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
68Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 7)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
7)    maksymalną wielkość opóźnienia pociągu, o którym mowa w art. 30f ust. 4 pkt 1, z uwzględnieniem podziału na pociągi pasażerskie i pozostałe

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
69Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 8)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
8)    minimalny procentowy udział liczby pociągów przewoźnika kolejowego, które nie zostaną opóźnione z jego winy, o którym mowa w art. 30f ust. 4 pkt 2, z uwzględnieniem podziału na pociągi pasażerskie i pozostałe

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
70Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 9)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
9)    sposób ustalania opłat, o których mowa w art. 33 ust. 2-4, 8 i 11, oraz minimalne stawki opłat, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
71Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 10)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
10)    sposób podwyższania opłaty podstawowej

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
72Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 11)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
11)    sposób udzielania ulg w opłacie podstawowej

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
73Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 12)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
12)    zakres przedmiotowy zagadnień, które w szczególności wymagają uregulowania umową ramową

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
74Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 35 ust.1 pkt 13)
2016-12-29

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
13)    sposób opracowania regulaminu sieci i zakres informacji w nim zawieranych

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
75Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 62 ust.4)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2017 poz. 2117
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 62 ust.6)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i sposoby ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
77Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 10 ust.5)
2007-02-24

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady pozyskiwania i rejestrowania oraz warunki udostępniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęć satelitarnych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
78Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.1 pkt 1)
2014-07-12

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)    wzór zgłoszenia prac geodezyjnych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
79Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.1 pkt 2)
2014-07-12

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wzór zgłoszenia prac kartograficznych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
80Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.1 pkt 3)
2014-07-12

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane