Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 7)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 7) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, w tym w zakresie świadczenia usług,
promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
62Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48a pkt 8)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 8) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 48 ust. 2a

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
63Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 48c ust.3)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, maksymalny limit
ekspozycji AFI specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego
zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz funduszu inwestycyjnego
zamkniętego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
64Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 70j ust.3)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania,
jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
65Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 70o ust.9)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą ochronę interesu inwestorów alternatywnych
spółek inwestycyjnych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kosztów zmiennych, o które pomniejsza
się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1.

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
66Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 70zg)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia
rejestru zarządzających ASI przez Komisję, w tym sposób dokonywania wpisów oraz tryb jego udostępniania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
67Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 1)
2013-08-01Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    warunki zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
68Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 3)
2013-08-01

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 3)  warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz podmioty będące stroną umowy z funduszem

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
69Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 5)
2013-08-01Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 5) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymiMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
70Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 6)
2013-08-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 6)    sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
71Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 8)
2013-08-01 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 8) warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksyMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
72Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 94 ust.7 pkt 9)
2013-08-01Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 9) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnychMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
73Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 116d pkt 1)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
74Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 116d pkt 2)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
2) warunki lokowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów w niewystandaryzowane instrumenty
pochodne

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
75Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 116d pkt 3)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
3) warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz podmioty będące stroną
umowy ze specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym stosującym zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 116d pkt 4)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
4) warunki i zasady zajmowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady
i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego pozycji w instrumentach pochodnych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
77Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 116d pkt 5)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
5) warunki zajmowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego pozycji w lokatach, o których mowa
w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
78Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 116d pkt 6)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem
są niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
79Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 116d pkt 7)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego
zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego w instrumenty
pochodne

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
80Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 116d pkt 8)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

8) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego
zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w lokaty,
o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane