Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2018 poz. 1906
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 196 pkt 3)
2014-02-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    zakres sprawozdań i bieżących informacji dostarczanych przez towarzystwo i fundusz do organu nadzoru oraz terminy przekazywania tych sprawozdań i informacji

 
Zamknięte - zrealizowane
 
62Dz.U. 2018 poz. 1808
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(art. 2f)
2012-07-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji, rodzaje dokumentów, których kopie dołącza się do tego wniosku, oraz tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji, uwzględniając w szczególności zakres niezbędnej analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1, przy udzielaniu określonych poręczeń lub gwarancji oraz zapewnienie sprawności rozpatrywania wniosków.Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
63Dz.U. 2018 poz. 1808
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(art. 34a ust.4)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb udzielania w ramach programów rządowych w formie poręczeń lub gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego:
1) pomocy publicznej,

2) pomocy de minimis

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
64Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 5 §3)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 
Zamknięte - zrealizowane
 
65Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 51 ust.2)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób zapewnienia w uczelni warunków, o których mowa w ust. 1
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
66Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 68 ust.3 pkt 1)
2019-10-01
 Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1-8 - określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - niezaległe
 
67Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 68 ust.3 pkt 2)
2019-10-01
 Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów, o których mowa w ust. 1:
2) pkt 9 - określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Otwarte - niezaległe
 
68Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 68 ust.3 pkt 3)
2019-10-01
 Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów, o których mowa w ust. 1:
3) pkt 10 - określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - niezaległe
 
69Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 68 ust.3 pkt 4)
2019-10-01
 Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów, o których mowa w ust. 1:
4) pkt 11 - określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - niezaległe
 
70Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 1)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania dotyczące programu studiów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
71Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 2)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) kierunki studiów prowadzone jako jednolite studia magisterskie
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
72Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 3)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) zakres informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, dokumenty dołączane do wniosku oraz sposób składania wniosku
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
73Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 4)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz maksymalną liczbę punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
74Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 5)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
5) sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, sporządzania duplikatów i odpisów dokumentów oraz dokonywania sprostowań i zmian danych osobowych w dokumentach,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
75Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 6)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
6) wzór legitymacji studenckiej oraz sposób wydawania legitymacji i potwierdzania jej ważności
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 7)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
7) sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów w przypadku likwidacji uczelni
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
77Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 8)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
8) sposób uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
78Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 9)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
9) niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
79Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 10)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
10) wzór suplementu do dyplomu
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
80Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 11)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
11) tytuły zawodowe równorzędne tytułom licencjata i inżyniera oraz tytułom magistra i magistra inżyniera
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane