Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
61Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 178 §1)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
62Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 178 §2)
2017-03-05
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia asystentów prokuratorów
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
63Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 180 §7)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora, w szczególności skład komisji konkursowych oraz sposób i tryb ich działania, etapy i przebieg konkursu, a także zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
64Dz.U. 2017 poz. 1767
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

(art. 180 §8)
2017-03-05
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb uzyskiwania informacji przez komendanta Policji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora oraz wzór kwestionariusza informacji
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
65Dz.U. 2017 poz. 1579
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 2c)
2017-07-28

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/24/UE”, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
66Dz.U. 2017 poz. 1579
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 4aa)
2016-07-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów i druków, o których mowa
w art. 4 pkt 5c lit. a i b

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
67Dz.U. 2017 poz. 1579
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 10g pkt 1)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
68Dz.U. 2017 poz. 1579
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 10g pkt 2)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
69Dz.U. 2017 poz. 1579
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 25 ust.2)
2016-07-28

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wyciąg z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, lub, w przypadku jego braku, równoważny dokument wykazujący brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, a także mając na uwadze aktualność tych dokumentów oraz potrzebę zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w przypadku zamówień wymagających tych informacji, związanych z nimi lub je zawierających, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
70Dz.U. 2017 poz. 1579
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 25 ust.2)
2017-07-28

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
71Dz.U. 2017 poz. 1579
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 94 ust.7c)
2018-07-28

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach

Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - niezaległe
 
72Dz.U. 2017 poz. 1579
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 98 ust.4)
2016-07-28

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
73Dz.U. 2017 poz. 1579
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 131bb ust.2)
2016-07-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
74Dz.U. 2017 poz. 1577
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 231 §5)
2015-01-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej, a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
75Dz.U. 2017 poz. 1577
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 231 §6)
2015-01-15

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
76Dz.U. 2017 poz. 1577
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 1061 §5)
2015-01-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki komandytowej, a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
77Dz.U. 2017 poz. 1577
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 1061 §6)
2015-01-15

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
78Dz.U. 2017 poz. 1577
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 1571 §5)
2015-01-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz wzorzec uchwały
zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych
w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
79Dz.U. 2017 poz. 1577
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

(art. 1571 §6)
2017-07-13

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
80Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 8 pkt 1)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i sposób przeprowadzania egzaminu konsularnego

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane