Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 116d pkt 9)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

9) warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksy

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 116d pkt 10)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

10) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych
instrumentów pochodnych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 1)
2013-08-01Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 1) warunki lokowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów w niewystandaryzowane instrumenty pochodneMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 2)
2013-08-01Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 2) warunki zajmowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty pozycji w lokatach, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 3)
2013-08-01Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 3) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodneMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 154 ust.6 pkt 4)
2013-08-01Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:4) sposób wyznaczenia oraz wartość maksymalnego zaangażowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 169c ust.8 pkt 1)
2013-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 169c ust.8 pkt 2)
2013-02-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 2)  niezbędne elementy wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, o których mowa w ust. 7

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 169e ust.6 pkt 2)
2013-02-01Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 2) rodzaje nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązanyMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 169f ust.7)
2017-12-21

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie prowadzenia między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych współpracy w sposób pozwalający na wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 204 ust.4)
2013-02-01 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanegoMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 221)
2013-08-01Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także sposób i metodologię wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartegoMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 222e ust.3)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, obowiązki informacyjne
zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi uzupełniające zakres informacji, jakie należy zamieszczać
w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 225 ust.3)
2017-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, obowiązki informacyjne
zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi uzupełniające zakres informacji, jakie należy zamieszczać
w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2018 poz. 56
Ustawa z dnia 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 225 ust.4)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres sprawozdań
i informacji, o których mowa w ust. 2a, formę oraz terminy ich dostarczania

Minister FinansówUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
96Dz.U. 2018 poz. 51
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 26 ust.7)
2015-11-13

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku
o udzielenie ochrony międzynarodowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2018 poz. 51
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 81 ust.5)
2016-05-13

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
określi, w drodze rozporządzenia, zakres, szczegółowe warunki i sposób wykonywania badań lekarskich
i zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca, o których mowa w ust. 1 i w art. 30 ust. 1 pkt 7

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
98Dz.U. 2018 poz. 51
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 86 ust.1 pkt 1)
2016-05-13
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)   wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia, związanych z pobytem w ośrodku
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2018 poz. 51
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 86 ust.1 pkt 2)
2016-05-13
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)   wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej, kieszonkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie, związanych z pobytem w ośrodku
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2018 poz. 51
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 86 ust.1 pkt 3)
2016-05-13
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
3)   wysokość świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane