Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 12)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
12) wysokość i sposób pobierania opłat za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, a także za wydanie odpisów w językach obcych dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu lub duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 81 pkt 13)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
13) wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 122 ust.3)
2020-10-01
  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej oraz sposób potwierdzania jej ważności
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - niezaległe
 
84Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 134 pkt 1)
2018-10-01
  
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 
1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego mającego na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia nauczyciela akademickiego wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określenie zaleconego leczenia i czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 134 pkt 2)
2018-10-01
  
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 
2) wzór skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w pkt 1
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 134 pkt 3)
2018-10-01
  
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 
3) wzór orzeczenia lekarskiego wydawanego w wyniku badania lekarskiego, o którym mowa w pkt 1
Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 137 ust.2)
2018-10-01
  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia profesora
 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 164 pkt 1)
2018-10-01
 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 
1) niezbędne elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa dyplomowanego specjalisty oraz świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa
 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 164 pkt 2)
2018-10-01
 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 
2) sposób uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 163 ust. 3, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 164 pkt 3)
2018-10-01
 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 
3) wysokość i sposób pobierania opłat za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 181)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy dyplomu doktorskiego oraz dyplomu habilitacyjnego, sposób sporządzania duplikatów i odpisów dyplomów oraz dokonywania w nich sprostowań i zmian danych osobowych, wzór legitymacji doktoranta, sposób potwierdzania jej ważności, sposób uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wysokość i sposób pobierania opłaty za uwierzytelnianie dokumentów oraz wysokość opłaty za wydanie duplikatu dyplomu, a także za wydanie odpisu dyplomu, w tym w języku obcym
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 248 pkt 1)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, kryteria:
1) oceny programowej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 248 pkt 2)
2020-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, kryteria:
2) oceny kompleksowej 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - niezaległe
 
94Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 263)
2019-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz sposób jej przeprowadzania
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - niezaległe
 
95Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 267 ust.2 pkt 1)
2018-08-31
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej, definicje monografii naukowej i artykułu naukowego, szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć, sposób określania kategorii naukowej, a także sposób przeprowadzania ewaluacji
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
96Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 267 ust.2 pkt 2a)
2018-08-31
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
 2) sposób sporządzania wykazów:
a) wydawnictw, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1, oraz sposób ustalania i przypisywania im liczby punktów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
97Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 267 ust.2 pkt 2b)
2018-08-31
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
 2) sposób sporządzania wykazów:
 b) czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2, oraz sposób ustalania i przypisywania im liczby punktów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
98Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 306)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia
Otwarte - zaległe
 
99Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 321)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 327 ust.8 pkt 1)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) dokumenty dołączane do wniosku
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane