Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 32a ust.18 pkt 1)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 32a ust.18 pkt 2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) minimalny wskaźnik rozpoznawania nowotworów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 32b ust.5)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 42d ust.25)
2014-11-15

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o zwrot kosztów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 42e ust.1)
2014-11-15

Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz świadczeń
opieki zdrowotnej, w przypadku których zwrot kosztów wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 42b ust. 9

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 42k ust.1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i kryteria ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 42k ust.2 pkt 1)
2014-11-15

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb składania i rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 42f ust. 1, art. 42i ust. 1, 2 i 9 oraz art. 42j ust. 1 i 2, oraz wzory tych wniosków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 42k ust.2 pkt 2)
2014-11-15

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb pokrywania kosztów, o których mowa w art. 42i ust. 2 i 9 oraz art. 42j ust. 1 i 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 43a ust.5)
2016-06-12

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 47 ust.2d)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 2b.Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 47b ust.2)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 1a, wzory tych dokumentów, tryb ich wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tych dokumentachSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 48d ust.5)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 2, oraz tryb rozliczania przekazanych środków i zwrotu, o którym mowa w ust. 4

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 48e ust.5)
2017-11-30

Minister właściwy do spraw zdrowia ustala, w drodze rozporządzenia, program pilotażowy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 1)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)wzór karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz sposób jej wykonania

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
95Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 2)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o wydanie karty ubezpieczenia zdrowotnego

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
96Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 3)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres danych zawartych na karcie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ich format

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
97Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 4)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb wydawania i anulowania karty ubezpieczenia zdrowotnego

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
98Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 50 ust.4)
2013-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, występujący do Funduszu o dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 50 ust.10)
2013-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 9Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 55 ust.6)
2016-06-16

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej
oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone