Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.7 pkt 2)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
2) zasady nadawania numerów wydawanym kartom parkingowym,

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.7 pkt 3)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
3) tryb postępowania w sprawie zwrotu karty parkingowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.7 pkt 4)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.8)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj placówek
zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone
możliwości poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.9 pkt 1)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 8 ust.9 pkt 2)
2014-07-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
2) warunki dystrybucji blankietów kart parkingowych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 39 ust.6)
2015-05-18


Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń lekarskich, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 4,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 63 ust.6)
2012-10-19Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 63 ust.7)
2012-10-19Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowejMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64 ust.4 pkt 5)
2012-10-19Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia warunki i sposób pilotowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznakowanie i wyposażenie pojazdu pilotującegoMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64f ust.3)
2012-10-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w poszczególnych kategoriach zezwoleńMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 1)
2012-10-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,Minister Transportu 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 3)
2012-10-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiaduktMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.1 pkt 4)
2012-10-19 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia wzory zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wzory dokumentów związanych z wydawaniem tych zezwoleńMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.3)
2012-10-19Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64e ust. 1 pkt 5Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.4 pkt 1)
2012-10-19Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia organy wojskowe właściwe do wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.4 pkt 2)
2012-10-19 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia sposób i tryb wydawania zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
98Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.4 pkt 3)
2012-10-19Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia wzory zezwoleń wojskowych na przejazdy drogowe oraz wzory dokumentów związanych z ich wydaniemMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 64i ust.4 pkt 4)
2012-10-19 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów,Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 66 ust.1g)
2015-05-18


Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej
 

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane