Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 8 pkt 2)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób powoływania członków komisji egzaminacyjnej oraz ich liczbę

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 8 pkt 3)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) tryb pracy komisji egzaminacyjnej

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 8 pkt 4)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) tryb i sposób przeprowadzania szkolenia przedegzaminacyjnego oraz potwierdzania jego odbycia

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 43 pkt 1)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób dokumentowania pomocy finansowej udzielanej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Minister Spraw ZagranicznychUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
85Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 43 pkt 2)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Minister Spraw ZagranicznychUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
86Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 43 pkt 3)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór oświadczenia o zobowiązaniu się przez osobę, której konsul udzielił pomocy finansowej do zwrotu państwu
członkowskiemu Unii Europejskiej, którego jest obywatelem kwoty stanowiącej jej równowartość

Minister Spraw ZagranicznychUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
87Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 43 pkt 4)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór wniosku do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zwrot kwoty stanowiącej równowartość pomocy
finansowej udzielonej przez konsula obywatelowi tego państwa

Minister Spraw ZagranicznychUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
88Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 43 pkt 5)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
5) sposób ustalania wartości udzielanej pomocy finansowej w złotych albo w walucie euro

Minister Spraw ZagranicznychUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
89Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 47 pkt 1)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób dokumentowania udzielanej pomocy finansowej

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 47 pkt 2)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób dokonywania wpłaty kwoty stanowiącej równowartość udzielanej pomocy finansowej

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 47 pkt 3)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób spłaty pomocy finansowej w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 47 pkt 4)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzory wniosków o udzielenie pomocy finansowej

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 47 pkt 5)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
5) sposób ustalania wartości udzielanej pomocy finansowej w złotych lub w walucie, w której ona jest udzielana

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 118 pkt 1)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) czynności wykonywane przez konsula podlegające opłatom konsularnym oraz wysokość tych opłat

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 118 pkt 2)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób przeliczania opłat konsularnych na walutę, w której opłata jest pobierana

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 118 pkt 3)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób pobierania, wnoszenia oraz dokonywania zwrotu opłat konsularnych

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2017 poz. 1545
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

(art. 118 pkt 4)
2016-11-02

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób wnoszenia przedpłat na poczet wydatków ponoszonych przez konsula oraz zwrotu niewydatkowanej kwoty
przedpłaty

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
98Dz.U. 2017 poz. 1530
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 12 ust.4)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych
z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania
Agencji.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2017 poz. 1530
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 16 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut,
w którym określa:
1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Agencji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2017 poz. 1530
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

(art. 16 pkt 2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut,
w którym określa:
2) organizację wewnętrzną Agencji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane