Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.1 pkt 4)
2014-07-12

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

4)    wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 12d ust.2)
2014-07-12

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, w tym wzór wniosku o uwierzytelnienie opracowanych dokumentów

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 19 ust.1 pkt 3)
2015-01-13

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzeń:

3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposób współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie wykonania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 19 ust.1 pkt 7)
2015-01-13

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

7) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy, jej aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 2 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 24b ust.4)
2010-06-08Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 27 ust.5)
2015-01-13

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT, tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz oraz udostępniania danych z tych baz

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 40 ust.8)
2012-06-08Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoMinister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 40g pkt 1)
2014-07-12

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)    wzory wniosków o udostępnienie materiałów zasobu

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 40g pkt 2)
2014-07-12

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób wydawania licencji oraz ich wzory,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1a)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

a) tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1b)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

b) warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, w tym jego wzór i wysokość opłaty za jego wydanie osobie zainteresowanej,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1c)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

c) organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1d)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

d) sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1e)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

e) wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2017 poz. 2101
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1f)
2014-02-24

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

f) warunki, które powinien spełniać program kształcenia osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2017 poz. 2092
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(art. 9b)
2017-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań określonych w ustawie oraz terminy i sposób ich przekazywania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 14 ust.6 pkt 1)
2015-10-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres, warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
98Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 14 ust.6 pkt 2)
2015-10-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 5

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 15 ust.8)
2015-10-09

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy wykonywaniu uprawnień,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, 3a lit. b i c, 3b i 5–7, oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 18 ust.8 pkt 1)
2017-07-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowe warunki i sposób użycia oddziałów i pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane