Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 133)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób zapewniania osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140 ust.4)
2013-03-19Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania i sposób refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Lotnictwa PaństwowegoMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140 ust.4)
2013-03-19Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób powoływania, liczbę członków, strukturę organizacyjną oraz regulamin działania Komisji Lotnictwa Państwowego, a także tryb powoływania i odwoływania osób wchodzących w skład tej KomisjiMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140 ust.7)
2011-09-19Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb współpracy komisji, o których mowa w ust. 6Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140d ust.2 pkt 1)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób zorganizowania i funkcjonowania służby ASAR

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140d ust.2 pkt 2)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres planu ASAR i sposób jego opracowywania

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140d ust.2 pkt 3)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe zadania cywilno-wojskowego ośrodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140d ust.2 pkt 4)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy sposób prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140d ust.2 pkt 5)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób współdziałania z innymi podmiotami i jednostkami

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140e ust.3)
2011-09-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób zgłaszania pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa do ewidencji, warunki i sposób ich wykreślania z ewidencji, a także sposób i warunki prowadzenia tej ewidencjiMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 145a ust.2 pkt 1)
2011-09-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób postępowania przy wydawaniu tymczasowego zezwolenia na lot i termin jego ważności;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 153b)
2011-09-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dotyczące wykonywania lotów z materiałami niebezpiecznymi na pokładzie cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodoweMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 163 pkt 2)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia:  2. rodzaje i wzory certyfikatów dla poszczególnych rodzajów działalności, o których mowa w art. 160 ust. 3;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 163 pkt 3)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określa: 3. szczegółowe warunki i tryb uznawania certyfikatów zagranicznych;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 163 pkt 4)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki zawieszania ważności certyfikatów, ograniczania uprawnień z nich wynikających oraz cofania certyfikatówMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 182 pkt 1)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy wykaz rodzajów usług w poszczególnych kategoriach, o których mowa w art. 176,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 182 pkt 2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowe warunki i tryb udzielania zezwoleń na wykonywanie obsługi naziemnej oraz dokumenty i informacje, jakie powinien przedstawić ubiegający się o zezwolenia, oraz warunki, jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o zezwolenie,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
98Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 182 pkt 3)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki stosowane przy wprowadzaniu ograniczeń, o których mowa w art. 179 ust.1,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
99Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 182 pkt 4)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowe warunki i sposób organizowania i przeprowadzania konkursu, o którym mowa w art. 179 ust. 8 - w przypadku wprowadzenia ograniczeń,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 182 pkt 5)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe warunki udostępniania i korzystania z infrastruktury lotniska oraz ustalania i pobierania opłat za dostęp do urządzeń i powierzchni lotniska oraz opłat za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane