Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 2)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1, i komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 4)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone
ich terminy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 5)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 14a ust. 8, oraz sposób jej uiszczania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
86Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 6)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych oraz komisji, o której
mowa w art. 14e ust. 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
87Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 7)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowy tryb unieważniania LEK albo LDEK

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 8)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
8) szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK
 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
89Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 9)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
90Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 10)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

10) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia
LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
91Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 14f ust.1 pkt 11)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK
oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
92Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 15 ust.5 pkt 1)
2013-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określa, w drodze rozporządzenia: 1. ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza;Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 15 ust.5 pkt 2)
2013-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określa, w drodze rozporządzenia: 2. sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego;Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
94Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 15 ust.5 pkt 3)
2013-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określa, w drodze rozporządzenia: 3. tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą w całości lub w części;Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 15 ust.5 pkt 6)
2013-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określa, w drodze rozporządzenia: 6. wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty;Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
96Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 15 ust.5 pkt 7)
2013-01-02

 Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określa, w drodze rozporządzenia:
7)    wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady finansowania i organizacji stażu podyplomowego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
97Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16 ust.10)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz specjalizacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz sposób i tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarza

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
98Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16g ust.1 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy,

Minister ZdrowiaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - niezaległe
 
99Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16g ust.1 pkt 2)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
100Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16g ust.2)
2011-07-02

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia programy uzupełniające dla określonej specjalizacji, zawierające zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i wymaganych umiejętności praktycznych, formy i metody ich nabywania, okres trwania i sposób odbywania szkolenia uzupełniającego oraz formy i metody oceny nabytej przez lekarza wiedzy i umiejętności, a także sposób zaliczenia szkolenia uzupełniającego

Minister Obrony NarodowejUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe