Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 18 ust.8 pkt 2)
2017-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób koordynowania działań podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne w formie określonej w ust. 1 i 4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 18 ust.8 pkt 3)
2017-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3)    tryb wymiany informacji i sposób logistycznego wsparcia działań Policji prowadzonych z pomocą oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 20 ust.19)
2017-07-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 2a, 2aa–2ac, w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych postępowaniach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 20e ust.4)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, parametry funkcjonalne SWD Policji, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz sposób utrzymania

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
105Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 21o ust.3)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia mapy
zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym i tryb jej aktualizacji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
106Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 25a ust.5)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
107Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 47 ust.2)
2017-03-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadają poszczególnym
stopniom policyjnym

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
108Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 71b ust.18 pkt 1)
2016-12-03

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
109Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 71b ust.18 pkt 2)
2016-12-03

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór skierowania na badanie okresowe lub kontrolne,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
110Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 71b ust.18 pkt 3)
2016-12-03

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór orzeczenia lekarskiego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
111Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 110b)
2014-12-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy
oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
i tryb przyznawania policjantom nagród i zapomóg, o których mowa w art. 110a, tryb postępowania oraz przełożonych
właściwych w zakresie przyznawania tych nagród i zapomóg, sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg
dla policjantów, jednostki Policji, w których tworzy się fundusz nagród i zapomóg, a także sposoby ustalania i warunki
zwiększania jego wysokości dla poszczególnych dysponentów,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
112Dz.U. 2017 poz. 2067
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 121i ust.3)
2014-06-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zestawienia, o którym mowa
w ust. 1

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2017 poz. 2065
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 3a ust.4)
2017-02-08

Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Kasy Krajowej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu środków identyfikacji elektronicznej, dokumentów, o których mowa w ust. 2
 

Otwarte - zaległe
 
114Dz.U. 2017 poz. 2065
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 9h)
2013-06-13

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, określi wykaz dokumentów dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego, dołączanych do wniosku, o którym mowa w art.9a ust.3

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2017 poz. 2065
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 61b ust.3)
2014-01-01

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i spoób obliczania wpłat oraz sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wypłat, o których mowa w ust.1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2017 poz. 2065
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 62c ust.4)
2018-02-14

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę, sposób i częstotliwość sporządzania sprawozdań z danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz terminy i sposób ich przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2017 poz. 2062
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 25c ust.2)
2017-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje infrastruktury, o której mowa w ust. 1, kierując się wymaganiami szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwem i integralnością infrastruktury technicznej, zdrowiem publicznym, obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym nie wskazując, które elementy infrastruktury technicznej stanowią infrastrukturę krytyczną

Minister Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
118Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2017-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
119Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2014-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2016-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane