Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 187)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego, określający sposoby realizacji ochrony lotnictwa cywilnegoMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189 ust.1)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące programów ochrony, o których mowa w art. 188Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189 ust.3)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnegoMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189 ust.2)
2013-03-19

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, Krajowy Program Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
105Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189a ust.2)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ułatwień Lotnictwa CywilnegoMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
106Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189a ust.2 pkt 1a)
2013-03-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ułatwień Lotnictwa Cywilnego określający:
1)    sposób i warunki realizacji systemu ułatwień lotnictwa cywilnego, dotyczące w szczególności:
a)    organizacji systemu ułatwień w portach lotniczych i na lotniskach oraz na pokładzie statków powietrznych

Minister Infrastruktury Brak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
107Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189a ust.2 pkt 1b)
2013-03-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ułatwień Lotnictwa Cywilnego określający:
1)    sposób i warunki realizacji systemu ułatwień lotnictwa cywilnego, dotyczące w szczególności:
b)    współpracy w tym zakresie organów administracji publicznej i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, Prezesa Urzędu, zarządzających lotniskami, przewoźników lotniczych, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz innych organów i służb publicznych

Minister Infrastruktury Brak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
108Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189a ust.2 pkt 2)
2013-03-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ułatwień Lotnictwa Cywilnego określający:

2)    wzór wniosku o wydanie CMC

Minister Infrastruktury Brak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
109Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189a ust.2 pkt 3)
2013-03-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ułatwień Lotnictwa Cywilnego określający:

3)    okres ważności oraz wzór CMC

Minister Infrastruktury Brak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
110Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189a ust.2 pkt 4)
2013-03-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ułatwień Lotnictwa Cywilnego określający:

4)    szczegółowy sposób postępowania przy wydawaniu CMC

Minister Infrastruktury Brak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
111Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 189a ust.2 pkt 5)
2013-03-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ułatwień Lotnictwa Cywilnego określający:

5)    szczegółowy sposób postępowania przy utracie CMC lub utracie ważności posiadanego CMC

Minister Infrastruktury Brak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
112Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 191 ust.14)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, procedurę konkursową zawierającą szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych, o których mowa w ust. 7Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 197 ust.9)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania kosztów wykonywania obowiązku użyteczności publicznej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 202 pkt 1)
2013-03-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób udzielania zezwoleń związanych z przewozem lotniczymMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 202b ust.2)
2011-09-19Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące przekazywania informacjiMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 209 ust.7)
2013-03-19Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii podmiotów, o których mowa w ust. 5, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3 - 5, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjnąMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2018 poz. 1182
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 5 ust.2)
2017-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji, uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa.

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2018 poz. 1182
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 21 ust.9 pkt 1)
2017-01-01


Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)   wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
119Dz.U. 2018 poz. 1182
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 21 ust.9 pkt 2)
2017-01-01


Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)   regulamin przeprowadzania egzaminów, uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania osób składających egzamin, poufności egzaminów oraz ich sprawnej organizacji;

 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2018 poz. 1182
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 21 ust.9 pkt 3)
2017-01-01


Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)   sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji, uwzględniając zakres obowiązków poszczególnych członków.

 
Zamknięte - zrealizowane