Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 4 ust.6)
2017-08-12
 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych nadaje KZN, w drodze rozporządzenia, statut
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - zaległe
 
102Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 17)
2017-08-12
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu nieruchomości przekazywanego KZN przez właściwe organy, sposób jego prowadzenia oraz przekazywania
Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 32 ust.8)
2017-09-11
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach, mając na
względzie zapewnienie proporcjonalności wysokości tego wynagrodzenia do zakresu i charakteru powierzonych obowiązków
oraz efektywność prac Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych
spółek Skarbu Państwa.
Otwarte - zaległe
 
104Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 50 pkt 1)
2017-09-11
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej KZN oraz gospodarki finansowej Zasobu, w tym:
1)   sposób i tryb sporządzania planów finansowych
Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
105Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 50 pkt 2)
2017-09-11
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej KZN oraz gospodarki finansowej Zasobu, w tym:
2)   sposób realizacji planów finansowych oraz zaciągania zobowiązań
Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
106Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 50 pkt 3)
2017-09-11
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej KZN oraz gospodarki finansowej Zasobu, w tym:
3)   sposób gospodarowania środkami finansowymi
Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
107Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 54 ust.8)
2017-09-11
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania przetargów dotyczących nieruchomości przeznaczonej na realizację na niej mieszkań na wynajem wchodzących w skład Zasobu
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - zaległe
 
108Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 75 ust.7)
2017-09-11
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o najem, uwzględniający możliwość określenia pierwszeństwa w wyborze lokali, wzór oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - zaległe
 
109Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 1)
2018-03-31
 Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania:
1)   maksymalny czynsz normowany dla najmu bez opcji
Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
110Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 2)
2018-03-31
 Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania:
2)   maksymalny czynsz normowany dla najmu z opcją
Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
111Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 3)
2018-03-31
 Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania:
3)   maksymalną wysokość comiesięcznej raty za cenę mieszkania, przy założeniu 30-letniego terminu spłat
Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
112Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 4)
2018-03-31
 Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania:
4)   maksymalną cenę 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na wynajem
Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
113Dz.U. 2017 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 92 ust.3)
2017-09-11
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania minimalnego zwrotu, o którym mowa w ust. 1
Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
114Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 5 ust.5)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, określający jej organizację wewnętrzną, w tym wykaz i właściwość rzeczową i miejscową oddziałów regionalnych, szczegółowe zadania i uprawnienia Prezesa Agencji i dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji oraz tryb udzielania pełnomocnictw w zakresie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym zleconych przez Ministra Obrony Narodowej, oraz system audytu i kontroli wewnętrznej
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 18 ust.2)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Prezesowi Agencji i zastępcom Prezesa Agencji

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 19 ust.9)
2015-10-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 40 pkt 1)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji, w tym:
1)   sposób i tryb sporządzania planów finansowych
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 40 pkt 2)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji, w tym:
2)   sposób i tryb dokonywania zmian w planach finansowych
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
119Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 40 pkt 3)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji, w tym:
3)   sposób realizacji planów finansowych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych oraz zaciągania zobowiązań
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 40 pkt 4)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji, w tym:
4)   sposób rozliczania kosztów działalności
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane