Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 66 ust.7)
2014-10-20

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zl ust.1 pkt 2)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
2)  sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 70za ust. 4 oraz art. 70zc ust. 2 pkt 2 i 3
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zl ust.1 pkt 3)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
3)    wzór sprawozdania oceniającego, o którym mowa w art. 70za ust. 4 i art. 70zc ust. 3
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:
4)    szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
105Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:
1)    zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
106Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 2)
2013-06-23

inister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:
2)    wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
107Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 3)
2013-06-23    Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:
3)    limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
108Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 5)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:
5)    istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
109Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 6)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 6)  warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
110Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 7a)
2013-06-23

    Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 7) zakres i sposób przeprowadzania:
a)    badań homologacyjnych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
111Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 7b)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:7) zakres i sposób przeprowadzania:
b)    kontroli zgodności produkcji
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
112Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 8)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2, w zależności od procedury homologacji typuMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 9)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub częściMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 10)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 10)  terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodnościMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 11a)
2013-06-23    Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 11) wysokość opłat za:
a)    wydanie i zmianę świadectwa homologacji typu
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 11b)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:11)  wysokość opłat za:
b)    uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 11c)
2013-06-23Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 11)  wysokość opłat za:
c)    uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu, o której mowa w art. 70j ust. 4
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 75c pkt 1)
2012-07-02 Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)    warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
119Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 75c pkt 2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia tryb legalizacji tablic rejestracyjnych, warunki techniczne oraz wzór znaku legalizacyjnego, o którym mowa w art. 75bMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 75c pkt 3)
2012-07-02Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, określi, w drodze rozporządzenia: 3) materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnychMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane