Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 327 ust.8 pkt 2)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy tryb postępowania nostryfikacyjnego i postępowania, o którym mowa w ust. 3
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 327 ust.8 pkt 3)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) terminy załatwiania spraw w postępowaniu nostryfikacyjnym i postępowaniu, o którym mowa w ust. 3
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 327 ust.8 pkt 4)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób wnoszenia opłaty
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 327 ust.8 pkt 5)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
5) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego i postępowania, o którym mowa w ust. 3 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
105Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 328 ust.8 pkt 1)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) dokumenty dołączane do wniosku
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
106Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 328 ust.8 pkt 2)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy tryb postępowania nostryfikacyjnego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
107Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 328 ust.8 pkt 3)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3)terminy załatwiania spraw
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
108Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 328 ust.8 pkt 4)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób wnoszenia opłaty
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
109Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 328 ust.8 pkt 5)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
5) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
110Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 353 pkt 1)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11-21, art. 344 ust. 1 pkt 4 i 8-10, art. 345 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 13-16 i 18, art. 346 ust. 1 pkt 1, 3, 5-9 i 11-17 oraz w art. 349 ust. 1 pkt 2-5 zamieszczanych w bazach danych
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
111Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 353 pkt 2)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb i terminy wprowadzania danych do baz danych oraz aktualizowania, archiwizowania i usuwania tych danych
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
112Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 353 pkt 3)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób wprowadzania prac dyplomowych do repozytorium oraz specyfikację formatu tych prac
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
113Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 353 pkt 4)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
4) tryb i sposób udostępniania danych 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
114Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 364 ust.3)
2018-10-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, skład i czas trwania kadencji zespołu, jego zadania, sposób ich wykonywania, wysokość wynagrodzenia oraz sposób obsługi i finansowania jego prac, maksymalną liczbę przyznawanych nagród, maksymalną wysokość nagrody oraz wzór wniosku o jej przyznanie
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
115Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 367 ust.2 pkt 1)
2019-04-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki kosztochłonności:
1) prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach oraz sposób ich ustalania dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili - mając na uwadze specyfikę, warunki, a także koszty prowadzenia kształcenia w poszczególnych dyscyplinach
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - niezaległe
 
116Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 367 ust.2 pkt 2)
2018-10-01
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki kosztochłonności:
2) prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
117Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 1)
2018-10-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:
1) przeznaczenie pomocy
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 2)
2018-10-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:
2) szczegółowe kryteria i sposób oceny wniosków o przyznanie pomocy
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
119Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 3)
2018-10-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:
3) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 4)
2018-10-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:
4) sposób kumulowania pomocy
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane