Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 56 ust.3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji wyboru

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
102Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 81 ust.11 pkt 1)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób i tryb ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą

 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 81 ust.11 pkt 2)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 81 ust.11 pkt 3)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    sposób i tryb ustalania wysokości składki w przypadku zmian mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
105Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 87 ust.11)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania do centrali Funduszu i oddziału wojewódzkiego Funduszu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób, o których mowa w ust. 10c–10e

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
106Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 92 pkt 1)
2014-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odrębny sposób:
1) ubezpieczania w stosunku do osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5–8 i 8b–13, które ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa zostały oddelegowane do wykonywania pracy lub wyznaczone do pełnienia służby poza macierzystą jednostką

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
107Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 92 pkt 2)
2014-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odrębny sposób:
2) zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, i członków ich rodzin, oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
108Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95a ust.11)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres treści map

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
109Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95h pkt 1)
2019-07-13

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku zawierającego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia
wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji, przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych
do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
110Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95h pkt 2)
2019-07-13

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób obliczania całkowitego wyniku punktowego w zakresie dokonywania oceny celowości, o której mowa
w art. 95d ust. 1, w tym sposób obliczania tego wyniku przez każdy z podmiotów określonych w art. 95f ust. 9,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
111Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95h pkt 3)
2019-07-13

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) minimalną liczbę punktów wymaganą do uzyskania pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
112Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 1)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 2)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których świadczeniodawcy
zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 11

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 3)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) dodatkowe kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów i rodzajów świadczeń, w ramach danego poziomu
systemu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 11

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 95m ust.12 pkt 4)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4) wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia,
o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 96 ust.8)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, nadaje Funduszowi statut, określając w szczególności strukturę organizacyjną Funduszu, w tym centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz siedziby tych oddziałów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 131d ust.2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określa corocznie, w drodze rozporządzenia, rodzaje świadczeń gwarantowanych,
uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz konieczność zapewnienia dostępności
do tych świadczeń, biorąc pod uwagę listy oczekujących na udzielenie świadczenia, o których mowa w art. 20,
a także rodzaj tych świadczeń z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom,
kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku oraz mapy

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
118Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 136c ust.6 pkt 1)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
119Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 136c ust.6 pkt 2)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, o których mowa
w art. 136 ust. 2 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 137 ust.2)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane