Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2018 poz. 51
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 86 ust.1 pkt 4)
2016-05-13
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) wysokość pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem
do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, lub przeniesieniem do innego państwa członkowskiego
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie
rozporządzenia 604/2013
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2018 poz. 51
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 124)
2015-05-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, o których mowa w art. 119 pkt 6

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 1)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
1)   zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania wynikające z planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
104Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 2)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
2)   badania kontrolne zakażeń zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
105Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 3a)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na
3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe:
a)   u zwierząt
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
106Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 3b)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na
3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe:
b)   w produktach pochodzenia zwierzęcego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
107Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 3c)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na
3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe:
c)   w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
108Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 3d)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na
3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe:
d)   w paszach
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
109Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4a)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
a)   u zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
110Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4b)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
b)   w wydzielinach i wydalinach zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
111Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4c)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
c)   w tkankach lub narządach zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
112Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4e)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
e)   w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
113Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4f)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
f)   w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
114Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 4g)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
g)   w paszach
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
115Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 12 ust.5 pkt 5)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na:
5)   realizację rocznych planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt(8) i pasz leczniczych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
116Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 13 ust.8 pkt 1)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy
Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, oraz Komisją Europejską, biorąc pod
uwagę:
1) prawidłowe stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności,
o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
117Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 13 ust.8 pkt 2)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy
Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, oraz Komisją Europejską, biorąc pod
uwagę:
2) wykrywanie naruszeń prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności,
o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz zapobieganie tym naruszeniom
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
118Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 13 ust.8 pkt 3)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy
Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, oraz Komisją Europejską, biorąc pod
uwagę:
3) konieczność informowania o zawieranych z państwami trzecimi umowach lub porozumieniach w zakresie
weterynarii
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
119Dz.U. 2018 poz. 36
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 25d ust.2)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych,a także sposób prowadzenia baz danych określonych w ust. 1
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
120Dz.U. 2018 poz. 23
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 41 §1 pkt 1)
2019-08-12

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych określający:
1) wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe