Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16g ust.3)
2013-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriumMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16j ust.5)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, z podziałem na wynagrodzenie w poszczególnych dziedzinach medycyny, w których jest odbywane szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy oraz punktowe kryteria kwalifikacji tych lekarzy do odbywania szkolenia,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
104Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 2. szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających I lub II stopeń specjalizacji lub tytuł specjalisty,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
105Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 3. formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
106Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 4)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy sposób zgłaszania się i tryb dopuszczania do PES,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
107Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 5)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
108Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 5a)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

5a) szczegółowy tryb unieważniania pytań testowych

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
109Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 5b)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

5b) wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczącego PKE albo zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 1

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
110Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 5c)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

5c) wysokość i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 16t ust. 1

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
111Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 7)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 7. wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8, dla członków PKE,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
112Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 8)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 8. tryb uznawania stażu szkoleniowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w danym programie specjalizacji i ewentualne skrócenie szkolenia specjalizacyjnego,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
113Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 9)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 9. sposób i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania umiejętności praktycznych określonych programem specjalizacji,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
114Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 10)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 10. wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenia,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
115Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 11)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

11. tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego w nowej dzedzinie medycyny nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego,

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
116Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 12)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 12. tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
117Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 13)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

13) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty
za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PES

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
118Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 14)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

14) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie
korekty dyplomu

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
119Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 15)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

15) wzór dokumentu, o którym mowa w art. 19g ust. 7, potwierdzającego ukończenie kursu

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
120Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.1 pkt 16)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

16) wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 19i ust. 12
pkt 1

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe