Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2014-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
122Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
123Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.4)
2015-12-01

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
124Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.4)
2013-12-01

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
125Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.4)
2016-12-01

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
126Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.4)
2017-12-01

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
127Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.4)
2014-12-01

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.9)
2017-11-30

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny
 

Otwarte - niezaległe
 
129Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.10)
2017-11-30

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny

 

Otwarte - niezaległe
 
130Dz.U. 2017 poz. 2047
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 10b ust.5)
2016-05-11

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób rozliczania dotacji, w tym wzór dokumentu, na którym dokonuje się jej rozliczenia, oraz tryb składania i wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4a

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
131Dz.U. 2017 poz. 2024
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej

(art. 79 pkt 1)
2017-04-05
 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób wykonywania kar i środków dyscyplinarnych
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
132Dz.U. 2017 poz. 2024
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej

(art. 79 pkt 2)
2017-04-05
 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
2)  warunki tworzenia pomieszczeń, w których przebywają ukarani karą aresztu izolacyjnego, podczas odbywania tej kary, oraz warunki, jakim powinny one odpowiadać
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
133Dz.U. 2017 poz. 2022
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(art. 2f)
2012-07-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji, rodzaje dokumentów, których kopie dołącza się do tego wniosku, oraz tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji, uwzględniając w szczególności zakres niezbędnej analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1, przy udzielaniu określonych poręczeń lub gwarancji oraz zapewnienie sprawności rozpatrywania wniosków.Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
134Dz.U. 2017 poz. 2003
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 1)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób nadawania unikatowych identyfikatorów rachunkom płatniczym prowadzonym przez dostawców,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
135Dz.U. 2017 poz. 2003
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 2)
2016-12-10

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sposób nadawania numerów rozliczeniowych dostawcom prowadzącym rachunki płatnicze i uczestniczącym w systemach płatności,
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
136Dz.U. 2017 poz. 2003
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 3)
2016-12-10


5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

3)   szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez dostawców informacji do NBP w celu nadania numerów rozliczeniowych,


 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
137Dz.U. 2017 poz. 2003
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 4)
2016-12-10


5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób nadawania dostawcom identyfikatora dostawcy,
 


 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
138Dz.U. 2017 poz. 2003
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 5)
2016-12-10


5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez dostawców informacji do NBP w celu nadania identyfikatora dostawcy,

 


 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
139Dz.U. 2017 poz. 2003
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 6)
2016-12-10


5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór wniosków, o których mowa w ust. 4


 


 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
140Dz.U. 2017 poz. 2003
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 14f ust.1 pkt 1)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia:
1)   wykaz usług reprezentatywnych obejmujących co najmniej dziesięć, jednak nie więcej niż dwadzieścia usług powiązanych z rachunkiem płatniczym najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów na krajowym rynku, za korzystanie z których przynajmniej jeden dostawca prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobiera opłatę;

 
Zamknięte - zrealizowane