Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 40 pkt 5)
2016-10-02
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji, w tym:
5)   sposób gospodarowania środkami finansowymi
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
122Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 1)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:
1)    szczegółowy zakres planu przekazywania mienia, sposób i tryb jego opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
123Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 2)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:
2)    tryb dokonywania korekt planu przekazywania mienia oraz ich uzgadniania i zatwierdzania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
124Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 3a)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:
3)    sposób ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych:
a)    wartości przekazywanego mienia

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
125Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 3b)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:
3)    sposób ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych:
b)    kosztów rekultywacji środowiska

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 3c)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:
3)    sposób ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych:
c)    kosztów odkażania i dezaktywacji skażonego mienia

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
127Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 3d)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:
3)    sposób ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych:

d)    kosztów rozbiórki obiektów budowlanych, które ze względów technicznych nie nadają się do dalszego użytkowania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 3e)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:
3)    sposób ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych:

e)    kosztów przejęcia kompleksu magazynowego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 51 pkt 4)
2016-10-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:

4)    elementy, które powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
130Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 52 ust.4 pkt 1)
2016-10-02

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, w tym rodzaje:
1)    działów ewidencyjnych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
131Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 52 ust.4 pkt 2)
2016-10-02

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, w tym rodzaje:
2)    dokumentów stanowiących podstawę zapisów ewidencyjnych

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
132Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 52 ust.4 pkt 3)
2016-10-02

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, w tym rodzaje:

3)    danych ujmowanych w ewidencji poszczególnych działów

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
133Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 1)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:
1)    zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Agencję, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych, z uwzględnieniem podziału na kwatery, kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne oraz tytułów prawnych do tych lokali

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
134Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 2)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:
2)    sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru, zapewniając sprawność postępowania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
135Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 3)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:

3)    sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany, z uwzględnieniem podziału na kwatery, kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
136Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 4)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:

4)    sposób ustalania kosztów remontów kwater albo lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe, uwzględniając sposób sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
137Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 75 pkt 5)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:

5)    wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego, uwzględniając uproszczony charakter wzoru tego dokumentu oraz możliwości dokonania odpowiednich rozliczeń przy opróżnianiu lokalu mieszkalnego, a także zapewniając sprawność postępowania

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
138Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 1)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:
1)    sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
139Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 2)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

2)    dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w art. 79 ust. 2

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
140Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 3)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

3) sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz podawanie go do wiadomości publicznej

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane