Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 3)
2018-10-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:
3) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
122Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 4)
2018-10-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:
4) sposób kumulowania pomocy
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
123Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 5)
2018-10-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:
5) maksymalne wielkości pomocy
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
124Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 6)
2018-10-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:
6) maksymalną intensywność pomocy
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
125Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 401 ust.6 pkt 7)
2018-10-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udziału w programie, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis , w tym:
7) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym z realizacji zadań objętych pomocą i raporcie z wykorzystania środków finansowych 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 402 pkt 1)
2018-10-01
  
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, dla nadzorowanych przez niego uczelni publicznych
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
127Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 402 pkt 2)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g, dla niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych, a także elementy wniosku, o którym mowa w art. 368 ust. 7, oraz sposób ustalania wysokości subwencji dla PAU
 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
128Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 402 pkt 3)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, dla uczelni
 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 402 pkt 4)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania środków finansowych, o których mowa w art. 365
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
130Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 402 pkt 5)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy sposób wpisywania infrastruktury na Mapę, zakres informacji zawartych we wniosku o wpisanie infrastruktury na Mapę oraz sposób przeprowadzania przeglądu Mapy
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
131Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 402 pkt 6)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5, szczegółowe kryteria i tryb oceny raportu z ich wykorzystania, zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie oraz w raporcie z ich wykorzystania
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
132Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 402 pkt 7)
2018-10-01

 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób podziału środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 7, dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
133Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 403 ust.4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom, o których mowa w ust. 1

Otwarte - niezaległe
 
134Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 444 ust.2)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
135Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 444 ust.3)
2018-10-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
136Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 444 ust.4)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla strażaków w służbie kandydackiej oraz dla strażaków w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego

Otwarte - zaległe
 
137Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 444 ust.5)
2018-10-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej oraz dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
138Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 458 ust.2 pkt 1)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania:
1) stypendiów, o których mowa w art. 359 ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
139Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 458 ust.2 pkt 1)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania:
1) stypendiów, o których mowa w art. 359 ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
140Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 458 ust.2 pkt 1)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania:
1) stypendiów, o których mowa w art. 359 ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie
Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe