Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2018 poz. 1182
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 31 ust.2)
2017-01-01


Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, uwzględniając znaczenie prowadzonej przez spółkę działalności dla gospodarki państwa
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
122Dz.U. 2018 poz. 1089
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(art. 99 ust.11)
2018-06-21

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, wskazuje gminy lub ich części, dla których, w celu przygotowania obszaru Inwestycji oraz stworzenia Zasobu umożliwiającego dokonywanie sprawnej i skutecznej zamiany nieruchomości, będą sporządzane wykazy, o których mowa w ust. 1

Otwarte - niezaległe
 
123Dz.U. 2018 poz. 1089
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(art. 118)
2018-06-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz realizowanych przez Inwestorów Inwestycji Towarzyszących, w szczególności inwestycji w linie kolejowe o znaczeniu państwowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, drogi publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, sieci przesyłowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepi-sów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
124Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 22 ust.3)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
125Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 241 ust.3 pkt 1)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych,
finansów publicznych, szkolnictwa wyższego, nauki, Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem Sprawiedliwości
określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb nabywania lub wchodzenia w posiadanie, ewidencjonowania, przechowywania oraz stosowania
środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych
lub nowych substancji psychoaktywnych, w celu przeprowadzania badań lub szkoleń, o których mowa
w art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 i 4, mając na uwadze bezpieczeństwo ich przechowywania oraz konieczność
opracowywania odrębnej ewidencji dla danego środka, substancji lub preparatu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 241 ust.3 pkt 2)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych,
finansów publicznych, szkolnictwa wyższego, nauki, Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem Sprawiedliwości
określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób i tryb przekazywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, zakres przekazywanych informacji oraz wzory
zgłoszeń, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności w przekazywaniu zgłoszeń oraz zagwarantowania
przejrzystości i spójności przekazywanych informacji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
127Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 241 ust.3 pkt 3)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych,
finansów publicznych, szkolnictwa wyższego, nauki, Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem Sprawiedliwości
określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii
1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, uwzględniając konieczność zabezpieczenia
tych środków, substancji lub preparatów przed dostępem do nich osób nieuprawnionych oraz zapewnienia
bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w ich niszczeniu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 24a ust.3)
2013-06-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, uzyskanych w drodze czynności i działań, określonych w ust. 1, a także szczegółowy tryb i warunki ich przechowywania oraz niszczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 24b ust.3)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy
z Biurem podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych, sposób gromadzenia, przechowywania
i przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 1, tryb ich przekazywania oraz wzór indywidualnego kwestionariusza
sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
130Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 28 ust.7)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania
przy leczeniu substytucyjnym, szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy prowadzący leczenie
substytucyjne, oraz szczegółowy sposób gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji,
o których mowa w ust. 6b

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
131Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 33c ust.3)
2017-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku oraz szczegółowy zakres
danych i wykaz dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania
leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych,
a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste,
o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
132Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 35 ust.7 pkt 1)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, w tym wymagania
kwalifikacyjne, jakim powinna odpowiadać osoba odpowiedzialna za nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem,
przerabianiem, przywozem, dystrybucją, obrotem albo stosowaniem w celu prowadzenia badań naukowych
środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
133Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 35 ust.7 pkt 2)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję,
obrót albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych
lub prekursorów kategorii 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
134Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 35 ust.7 pkt 3)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) warunki i sposób wydawania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
i ewidencjonowania wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, dystrybucji, obrotu albo stosowania
w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów
kategorii 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
135Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 37 ust.12)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb wydawania pozwoleń i dokumentów, o których mowa w ust. 3, 4 i 10, wzory tych pozwoleń i dokumentów, obowiązki podmiotów i osób posiadających te pozwolenia i dokumenty w zakresie przechowywania środków objętych pozwoleniem, wydawania tych środków jednostkom uprawnionym oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu nimi

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
136Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 38 ust.5 pkt 1)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowy sposób przekazywania informacji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
137Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 38 ust.5 pkt 2)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób prowadzenia ewidencji informacji uzyskanych w trybie ust. 1 i 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
138Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 38 ust.5 pkt 3)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
3)    szczegółowy tryb i sposób powiadamiania, o którym mowa w ust. 3, a także wzór takiego powiadomienia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
139Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 38 ust.5 pkt 4)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
4)    tryb i sposób postępowania z przesyłką, o której mowa w ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
140Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 40 ust.5 pkt 1)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, w tym wymagania kwalifikacyjne, jakim powinna odpowiadać osoba odpowiedzialna za nadzór nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane