Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.2)
2017-05-01

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu
opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin postępowania kwalifikacyjnego,
tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie
wojskowej, a także pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym i nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej, oraz wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 10

Minister Obrony NarodowejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
122Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 16x ust.3)
2013-01-02Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym, utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, oraz wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 10Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
123Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 17 ust.13 pkt 7)
2008-04-24

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określa, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowe warunki i tryb uznawania szkoleń odbytych w kraju lub za granicą

Minister ZdrowiaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
124Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 45 ust.5)
2012-02-25

Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia:
    1)    sposób i tryb wystawiania recept lekarskich,
    2)    (7) wzór recepty uprawniającej do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego, wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro,
    3)    sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przechowywania,
    4)    sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
125Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 5 ust.7 pkt 1)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz chorób i stanów chorobowych, które mogą spowodować niezdolność marynarza do pracy na statku, zakres
przeciwwskazań, ograniczeń lub warunków wykonywania pracy na statku

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 5 ust.7 pkt 2)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,
w drodze rozporządzenia:
2) zakres badań lekarskich przeprowadzanych w celu wydania świadectwa zdrowia oraz warunki ich przeprowadzania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
127Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 5 ust.7 pkt 3)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi,
w drodze rozporządzenia:
3) wzór świadectwa zdrowia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 15 pkt 1)
2016-05-10

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 15 pkt 2)
2016-05-10

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb postępowania w sprawie wystawiania, wymiany i unieważniania książeczki żeglarskiej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
130Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 15 pkt 3)
2016-05-10

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór książeczki żeglarskiej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
131Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 18 ust.7)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb przeprowadzania
audytów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 2

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
132Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 36 ust.6)
2016-05-10

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór listy załogi statku oraz sposób jej wystawiania i dokonywania w niej wpisów

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
133Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 50 ust.4)
2016-05-10

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy i odpoczynku oraz wzór formularza do prowadzenia ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
134Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 62 ust.4)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb dochodzenia zwrotu kosztów repatriacji, o których mowa
w ust. 1

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - uchylone
 
135Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 72 pkt 1)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania dotyczące wyposażenia apteczek okrętowych w odpowiednie rodzaje i ilości produktów leczniczych,
wyrobów medycznych i odtrutek, sposobu ich przechowywania, kontroli, wymiany oraz ewidencjonowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
136Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 72 pkt 2)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej,
określi, w drodze rozporządzenia:
2) wymagania dotyczące wyposażenia środków ratunkowych w apteczki medyczne w odpowiednie rodzaje i ilości produktów
leczniczych i wyrobów medycznych, sposobu ich kontroli, wymiany oraz ewidencjonowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
137Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 72 pkt 3)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej,
określi, w drodze rozporządzenia:
3) wykaz substancji i materiałów stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia, znajdujących się na statku

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
138Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 72 pkt 4)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej,
określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór karty zdrowia dla marynarza na statku

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
139Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 92)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzory certyfikatu, certyfikatu
tymczasowego i deklaracji (część I i II)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
140Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 94a ust.2)
2018-06-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania
poszczególnych rodzajów inspekcji, o których mowa w ust. 93a i art. 94

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe