Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 76 ust.1 pkt 1a)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:
a)  warunki i tryb rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów, wyrejestrowania pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2-3, oraz wzory dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd, a także ich opis
 

Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - niezaległe
 
122Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 76 ust.1 pkt 1b)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:
b) warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych

Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - niezaległe
 
123Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 76 ust.1 pkt 1c)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej:
c) szczegółowe wymagania techniczne dla tablic rejestracyjnych oraz zakres i sposób ich badania

Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - niezaległe
 
124Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 76 ust.1 pkt 2)
2017-01-01

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
2) wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
125Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 77 ust.4 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw transportu:

określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80a ust.5)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości przekazywanych danych do ewidencji i jej referencyjny charakter

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
127Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80b ust.2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych
w ewidencji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. e–g, pkt 7 lit. a oraz pkt 8–18,

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80ba ust.6 pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji:

3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
oraz warunki, sposób i tryb współdziałania ewidencji i funduszu w zakresie przekazywania danych przez zakłady
ubezpieczeń

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80bb ust.4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych, do których zapewnia
się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
130Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80bd ust.4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
131Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80bh ust.8)
2016-01-04

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, podmiot odpowiedzialny za prowadzenie
katalogu, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
132Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80bh ust.9)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i tryb przekazywania danych do katalogu oraz ich udostępniania, a także gromadzenia danych w katalogu oraz ich weryfikacji

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
133Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80cb ust.3 pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) dane, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
134Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80cb ust.3 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres udostępnianych danych

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
135Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80cf ust.1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym
mowa w art. 80c ust. 5, art. 80cc ust. 2, art. 80cd ust. 2 oraz art. 80ce ust. 2

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
136Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80cf ust.2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 80c i art. 80cc-80ce

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
137Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80ch ust.4 pkt 1)
2016-01-04

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
138Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80ch ust.4 pkt 2)
2016-01-04

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
139Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80ch ust.4 pkt 3)
2016-01-04

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
140Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80d ust.7 pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1)wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 83 ust. 1
i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5,
art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1,
art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3,
art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1
i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9
pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane