Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
121Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 139 ust.5)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadania

 
Zamknięte - uchylone
 
122Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 139 ust.9)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania
ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadania oraz tryb pracy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
123Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 148 ust.3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria wyboru ofert, w podziale na poszczególne zakresy lub rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
124Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 159 ust.5)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie, w szczególności określając jego organizację i wyposażenie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
125Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 190 ust.2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Funduszem o udzielenie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w szczególności strony transakcji, numer faktury, ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego i ich ceny jednoskowej oraz wartość faktury, a także zastosowane rabaty i upusty

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
126Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 190 ust.3 pkt 1)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Funduszu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
127Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 190 ust.3 pkt 2)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór sprawozdania okresowego z działalności Funduszu oraz sposób i terminy jego przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
128Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 190 ust.3 pkt 3)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) minimalny zakres zbiorczych informacji przekazywanych przez Fundusz wojewodom oraz marszałkom województw na podstawie art. 189a, sposób i terminy ich przekazywania oraz wzór budowy komunikatów elektronicznych służących do przekazywania tych informacji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
129Dz.U. 2018 poz. 1510
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 192 ust.2)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia,
sposób, tryb i terminy występowania do Funduszu oraz udostępniania przez Fundusz informacji, o których
mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
130Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 25 ust.8 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
131Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 25 ust.8 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
132Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 25 ust.8 pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób i tryb określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych
ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
133Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 25 ust.8 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb stosowania metod określonych w ust. 2 i 3 dla określonych rodzajów transakcji

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
134Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 25a ust.8)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres
informacji wymienionych w ust. 2b i 2d, w celu ułatwienia podatnikom sporządzenia poprawnej dokumentacji
podatkowej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
135Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 44c ust.6 pkt 1)
2015-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów
ustalenia pośredniego odbiorcy

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
136Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 44c ust.6 pkt 2)
2015-12-31

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów
ustalenia podmiotu wypłacającego, o którym mowa ust. 2

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
137Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 44d ust.10)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji,
o których mowa w ust. 1 i 3

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
138Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45 ust.11)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór uproszczonego
sprawozdania, o którym mowa w ust. 9

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
139Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45b pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1)   deklaracji i informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1a i 2, art. 42a ust. 1 , art. 42e ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania
 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
140Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45b pkt 4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
4) zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane