Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 40 ust.5 pkt 2)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na obrót środkiem odurzającym, substancją psychotropową lub prekursorami
kategorii 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 42 ust.4 pkt 1)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności postępowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 42 ust.4 pkt 2)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) rodzaje preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe, które mogą być posiadane
w celach medycznych albo stosowane do badań klinicznych, wraz ze wskazaniem ich ilości oraz grupy, do jakiej
są zakwalifikowane

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 42 ust.4 pkt 3)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) warunki zaopatrywania i przechowywania preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe
posiadanych w celach medycznych lub stosowanych do badań klinicznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 42 ust.4 pkt 4)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) rodzaje podmiotów, których działalność wymaga posiadania i stosowania preparatów zawierających środki
odurzające i substancje psychotropowe, oraz sposób prowadzenia przez te podmioty dokumentacji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
146Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44 ust.9)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami lub odpadami, produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44b ust.2)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz nowych substancji psychoaktywnych
obejmujący te substancje lub ich grupy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2018 poz. 1030
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 44c ust.13)
2015-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 12

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2018 poz. 1026
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

(art. 6)
2017-12-18

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych
oraz organizacji rolniczych o zasięgu krajowym, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów i grup produktów,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3a pkt 1, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej
przez wszystkich członków grupy i sprzedanej do grupy oraz minimalną liczbę członków grupy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2018 poz. 1026
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

(art. 8 ust.9)
2015-12-18

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinien
spełniać plan biznesowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2018 poz. 1026
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

(art. 12 ust.11)
2017-12-18

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia
do wykonywania czynności kontrolnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2018 poz. 954
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

(art. 10)
2019-07-24

Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria oceny, czy w danym przypadku wystąpiła szkoda w środowisku.

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
153Dz.U. 2018 poz. 954
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

(art. 14 pkt 1)
2016-09-06

Minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając wpływ podejmowanych działań na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, potrzebę minimalizacji kosztów tych działań, możliwość osiągnięcia celów naprawy i przeciwdziałanie przyszłym szkodom w środowisku lub pogłębianiu istniejących szkód w środowisku oraz wpływ działań naprawczych na stan elementów przyrodniczych lub ich funkcje, określi w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje działań naprawczych oraz warunki i sposoby ich prowadzenia dla szkód w środowisku w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych lub wodach

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2018 poz. 954
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

(art. 14 pkt 2)
2016-09-06

Minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając wpływ podejmowanych działań na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, potrzebę minimalizacji kosztów tych działań, możliwość osiągnięcia celów naprawy i przeciwdziałanie przyszłym szkodom w środowisku lub pogłębianiu istniejących szkód w środowisku oraz wpływ działań naprawczych na stan elementów przyrodniczych lub ich funkcje, określi w drodze rozporządzenia:
2) warunki i sposoby przeprowadzania remediacji – dla szkód w środowisku w powierzchni ziemi

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
155Dz.U. 2018 poz. 954
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

(art. 26a ust.7)
2016-09-06

Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę zakres informacji wymagany do sporządzenia raportów
dla Komisji Europejskiej dotyczących doświadczeń nabytych podczas stosowania przepisów w zakresie odpowiedzialności
za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku, użyteczność i zapewnienie sprawnego funkcjonowania rejestru oraz potrzebę zapewnienia dostępu do informacji o środowisku, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które są gromadzone w rejestrze

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
156Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 21 ust.4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 20 ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38i ust.3 pkt 1)
2015-10-03

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
1) minimalną liczbę członków organizacji producentów lub minimalną ilość lub wartość zbywalnej produkcji,
o których mowa w art. 154 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1308/2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
158Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38i ust.3 pkt 2)
2015-10-03

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
2) informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 2

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
159Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38i ust.3 pkt 3)
2015-10-03

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
3) rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnianie przez organizacje i zrzeszenia wymagań określonych
w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji
producentów oraz organizacji międzybranżowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
160Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38x ust.1)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół oraz sposób i tryb realizacji tych zadań

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane