Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2018 poz. 616
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 95 ust.10)
2016-05-10

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku marynarzy

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 3f ust.15)
2017-05-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Rady oraz jej pozostałych członków w wysokości nie wyższej niż jednokrotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 10b ust.8)
2017-05-01
Minister właściwy do spraw zagranicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz liczbę
fotografii dołączanych do wniosku i wymogi dotyczące tych fotografii
Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 16a ust.15 pkt 1)
2018-06-24
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór formularza wniosku, o którym mowa w ust. 2
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
145Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 16a ust.15 pkt 2)
2018-06-24
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) liczbę fotografii dołączanych do wniosku i szczegółowe wymogi dotyczące tych fotografii
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
146Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 16a ust.15 pkt 3)
2018-06-24
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) wymogi formalne dotyczące dowodów dołączanych do wniosku
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
147Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 17a ust.6)
2018-06-24
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 2
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
148Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 17c ust.11)
2018-06-24
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o którym mowa w ust. 3
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
149Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 18 ust.4)
2017-11-02
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposób ich organizacji
Minister Edukacji NarodowejBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
150Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 20b ust.2)
2017-05-01
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące
wyposażenia ośrodków
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 20j)
2018-06-24
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy ośrodka obejmujący:
1)   przepisy porządkowe
2)   sposób organizacji posiłków,
3)   termin i sposób wypłaty świadczenia, o którym mowa w art. 20c ust. 1
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
152Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 28b ust.3 pkt 1)
2017-05-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a ust. 1
Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
153Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 28b ust.3 pkt 2)
2017-05-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór i sposób noszenia odznaki, o której mowa w art. 28a ust. 1
Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
154Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 28b ust.3 pkt 3)
2017-05-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór legitymacji potwierdzającej przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a ust. 1
Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
155Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 28b ust.3 pkt 4)
2017-05-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób prowadzenia ewidencji informacji o osobach, którym została przyznana odznaka, o której mowa
w art. 28a ust. 1
Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
156Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 38 ust.1 pkt 1a)
2018-06-24
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach: 
 a) podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów"
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
157Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 38 ust.1 pkt 1b)
2018-06-24
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach: 
 b) udzielania powiatowi dotacji celowych na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
158Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 38 ust.1 pkt 1c)
2018-06-24
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach: 
 c) udzielania dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalnykandydatowi na repatrianta ora członkom najbliższej rodziny repatrianta
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
159Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 38 ust.1 pkt 1d)
2018-06-24
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach: 
  d) przekazywania staroście z budżetu wojewody środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
160Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 38 ust.2)
2018-06-24
 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzory wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w pkt 1 lit. b, c i e.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe