Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 4)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

4)    zakres protokołu uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 5)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

5)    terminy wnoszenia należności z tytułu sprzedaży oraz terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 83 pkt 6)
2016-10-02

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

6)    wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 1)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
1)    zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie wykonuje w lokalach mieszkalnych, z uwzględnieniem podziału na kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne oraz tytułów prawnych do tych lokali

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 2)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
2)    sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru, w sposób zapewniający sprawność postępowania

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
146Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 3)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
3)    sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany, z uwzględnieniem podziału na kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 4)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
4) sposób ustalania kosztów remontów lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe, uwzględniając sposób sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.2 pkt 5)
2016-10-02

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:
5) wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.3 pkt 1)
2016-10-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:
1) sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.3 pkt 2)
2016-10-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:
2)    dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w art. 79 ust. 2

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.3 pkt 3)
2016-10-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

3)    sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz podawanie go do wiadomości publicznej,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.3 pkt 4)
2016-10-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

4)    zakres protokołu uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
153Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 88 ust.3 pkt 5)
2016-10-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

5) terminy wnoszenia należności z tytułu sprzedaży oraz terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2017 poz. 1456
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 128 ust.2)
2017-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji, o których mowa w ust. 1,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
155Dz.U. 2017 poz. 1453
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 28 ust.6 pkt 1)
2018-01-01
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w szczególności:
1) typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki
Minister Edukacji Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
156Dz.U. 2017 poz. 1453
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 28 ust.6 pkt 2)
2018-01-01
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w szczególności:
2) stopni awansu zawodowego nauczycieli
Minister Edukacji Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
157Dz.U. 2017 poz. 1453
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 28 ust.6 pkt 3)
2018-01-01
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w szczególności:
3) liczby uczniów w szkołach i placówkach;
Minister Edukacji Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
158Dz.U. 2017 poz. 1453
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 28 ust.6 pkt 4)
2018-01-01
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w szczególności:
4) liczby dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
Minister Edukacji Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
159Dz.U. 2017 poz. 1453
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 28 ust.6 pkt 5)
2018-01-01
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w szczególności:
5) zróżnicowania kwot ustalanych na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i dzieci realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki z uwzględnieniem wyższej kwoty na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach oraz wyższej kwoty w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich i w miastach do 5000 mieszkańców.
Minister Edukacji Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
160Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 14 ust.6)
2018-01-02

 Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień, określa szczegółowe zadania szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień, jako organów rządowej administracji niezespolonej, oraz określa siedziby i terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane