Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2018 poz. 23
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106n §9)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania tych badań i wydawania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego, jak również terminy wykorzystania wydawanych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim

  • Minister Sprawiedliwości
 
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2018 poz. 23
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106n §10)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania tych badań i wydawania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego, jak również terminy wykorzystania wydawanych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2018 poz. 23
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106w §5 pkt 1)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia:
1)   szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesorskie, mając na uwadze konieczność zachowania metodyki uwzględniającej specyfikę wykonywanego przez kandydata zawodu lub zajmowanego stanowiska oraz potrzebę jej dostosowania do zakresu analizy i kryteriów wskazanych w ustawie
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2018 poz. 23
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106w §5 pkt 2)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia:
2)   sposób gromadzenia, poświadczania i przechowywania dokumentów, na podstawie których jest dokonywana ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesorskie, zajmującego stanowisko asystenta sędziego, mając na uwadze konieczność uzyskania materiału pozwalającego na rzetelną i kompleksową ocenę kwalifikacji
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2018 poz. 23
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 155 cb §2)
2013-07-08

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki organizacji i trybu odbywania stażu asystenckiego, harmonogram zajęć praktycznych i teoretycznych,
zakres programowy stażu asystenckiego oraz wzór dokumentu potwierdzającego odbycie stażu asystenckiego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
146Dz.U. 2018 poz. 23
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 157f)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia listy stałych mediatorów,
tryb wpisywania i skreślania z listy, zamieszczania na liście i aktualizacji danych i informacji, sposób potwierdzania
spełnienia warunków wpisywania na listę, wzór formularza wniosku o wpis na listę stałych mediatorów,
a także rodzaje dokumentów załączanych do wniosku

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 3 ust.5)
2020-01-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia, warunki uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposób
ustalania tych właściwości

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
148Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 4 ust.3)
2020-01-06

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych.

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
149Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 7 ust.2 pkt 1)
2018-01-06

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania zadań, o których mowa w ust. 1,
tryb składania wniosków oraz przekazywania środków

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
150Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2018-01-06

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób ustalenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
151Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 12 ust.2)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 1

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 14 ust.10)
2012-01-02

Minister własciwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporzadzenia, wymagania dla mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów powstających z tych procesów

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
153Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 24 ust.7)
2016-01-23

 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 27 ust.10 pkt 1)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia:
1)    określi listę rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
155Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 30 ust.4)
2015-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki odzysku w procesie odzysku R10, wymienionego w załączniku nr 1 do ustawy, i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego procesu odzysku

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
156Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 30 ust.5)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12 wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, poza instalacjami i urządzeniami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 40 pkt 2)
2015-02-06

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Otwarte - zaległe
 
158Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 54 ust.4)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób nadawania numeru rejestrowego

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
159Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 57 ust.8 pkt 1)
2018-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek:
1)    opłaty rejestrowej,

Minister ŚrodowiskaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - niezaległe
 
160Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 57 ust.8 pkt 2)
2018-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek:
2)    opłaty rocznej

Minister ŚrodowiskaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - niezaległe