Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45b pkt 5)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
5) oświadczeń, o których mowa w art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4 i art. 35 ust. 4

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania


 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
142Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45c ust.9)
2017-03-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania
 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45ca ust.10)
2017-03-15

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1
 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2018 poz. 1509
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 45d)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zeznania
podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1aa, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 23 ust.2 pkt 3)
2007-04-02Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia tryb kierowania i przyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych w ramach wykonywania zadań i zakresu administracji rządowej, warunki i tryb ustalania i pobierania odpłatności, jak również warunki całkowitego lub częściowego zwalniania z odpłatności za pobyt w tych jednostkach i korzystanie z ich usługMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - uchylone
 
146Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 48a ust.14 pkt 1)
2018-11-10

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych,
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalniach

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 48a ust.14 pkt 2)
2018-11-10

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
2) minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych,
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 53 ust.13)
2018-03-01

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym,

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 95 ust.5 pkt 1)
2015-03-01

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1)    obowiązki powiatowego centrum pomocy rodzinie związane z przygotowaniem indywidualnego programu integracji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 95 ust.5 pkt 2)
2015-03-01

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
2) wysokość świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców w celu wspierania procesu ich integracji i termin ich wypłaty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 95 ust.5 pkt 3)
2015-03-01

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
3)    rodzaje dokumentów i oświadczeń potwierdzających konieczność zmiany przez cudzoziemców miejsca zamieszkania w okresie trwania indywidualnego programu integracji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 95 ust.5 pkt 4)
2015-03-01

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
4) metody i sposoby monitorowania postępów cudzoziemców w ich integracji, odpowiednie do osiągnięcia celów integracji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
153Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 107 ust.6 pkt 1)
2017-04-02
 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 107 ust.6 pkt 2)
2017-04-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
155Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 107 ust.6 pkt 3)
2017-04-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór oświadczenia o stanie majątkowym

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
156Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 107 ust.6 pkt 4)
2017-04-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 5g

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 107 ust.6 pkt 5)
2017-04-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
5) wzór legitymacji pracownika socjalnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
158Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 1)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) cele, wytyczne i standard dla superwizji pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
159Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 2)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
2) minimum programowe dla szkolenia superwizorów pracy socjalnej, o którym mowa w ust. 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
160Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 3)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane