Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80d ust.7 pkt 2)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy
i podmioty zobowiązane do jej pobierania

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80d ust.7 pkt 3)
2014-07-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub
uiszczonych na rachunek Funduszu

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80e ust.1 pkt 1)
2015-02-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia ewidencji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80e ust.1 pkt 2)
2015-02-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia:
2) warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do ewidencji, a także terminy
i sposób przekazywania tych danych lub informacji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80e ust.1 pkt 3)
2015-02-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia:
3) rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym
podmiotom, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
146Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80e ust.1 pkt 4)
2015-02-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia:
4) rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione na podstawie
art. 80c ust. 3e i 5

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80e ust.1 pkt 5)
2015-02-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia:
5) dane identyfikujące pojazd, o których mowa w art. 80c ust. 3e

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80e ust.1 pkt 6)
2015-02-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia:
6) wysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich
wnoszenia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80r)
2014-04-25

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania informacji, o którym mowa w art. 80p ust. 4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100a ust.5)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne
i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji, mając
na względzie zapewnienie odpowiedniej jakości danych przekazywanych do ewidencji i jej referencyjny charakter

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100aa ust.8)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych
w ewidencji danych

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100ad ust.4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych, do których zapewnia
się dostęp podmiotom wymienionym w art. 100ac ust. 1

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
153Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100af ust.4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaśniania
niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki
przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100aj ust.3 pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)   dane wymagane do uzyskania dostępu do poszczególnych danych
 
Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
155Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100aj ust.3 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
2)   szczegółowy zakres udostępnianych danych
Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
156Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100an ust.1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w art. 100ah ust. 4, art. 100ak ust. 2, art. 100al ust. 2 oraz art. 100am ust. 2

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100an ust.2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 100ah i art. 100ak-100am, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
158Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100ap ust.4 pkt 1)
2016-01-04

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
159Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100ap ust.4 pkt 2)
2016-01-04

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
160Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100ap ust.4 pkt 3)
2016-01-04

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane