Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2017 poz. 2003
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 14f ust.1 pkt 2)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia:
2) definicje związane z usługami, o których mowa w pkt 1
 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2017 poz. 2003
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zv pkt 1)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:
1)   kryteria oceny schematu płatniczego oraz szczegółowy zakres dokumentów i informacji, o których mowa w art. 132zn ust. 3 i 4,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2017 poz. 2003
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zv pkt 2)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:
2)   szczegółowy zakres dokumentów i informacji, o których mowa w art. 132zo ust. 2 i 7,
 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2017 poz. 2000
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 13f ust.3)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposób jej oznaczania

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
145Dz.U. 2017 poz. 2000
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 14 ust.4)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje przeglądów i inspekcji oraz sposób, zakres i terminy ich przeprowadzania, sposób wydawania i potwierdzania oraz wzory międzynarodowych świadectw, o których mowa w art. 8, w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - niezaległe
 
146Dz.U. 2017 poz. 2000
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 24 ust.1 pkt 1)
2018-07-24
 Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
1)sposób organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, w tym sposób łagodzenia negatywnych skutków dla flory i fauny w granicach obszarów morskich
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2017 poz. 2000
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 24 ust.1 pkt 2)
2018-07-24
 Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
2) jednostki organizacyjne współdziałające w zakresie zwalczania zagrożeń na morzu z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2017 poz. 2000
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 24 ust.1 pkt 3)
2018-07-24
 Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
3) podmiot właściwy do opracowania krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, elementy składowe oraz sposób opracowania, konsultowania i ogłaszania tego planu,
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2017 poz. 2000
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 24 ust.1 pkt 4)
2018-07-24
 Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
4) zadania organów administracji morskiej w zakresie funkcjonowania systemu zwalczania zanieczyszczeń na morzu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2017 poz. 2000
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 24 ust.1 pkt 5)
2018-07-24
 Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
5) zadania i uprawnienia Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w organizowaniu i koordynowaniu akcji zwalczania zagrożeń lub zanieczyszczeń na morzu
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2017 poz. 2000
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 24 ust.1 pkt 6)
2018-07-24
 Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
6) zasady i sposób udostępniania w ramach współpracy międzynarodowej informacji o gotowości do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2017 poz. 1993
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 23 ust.15)
2006-07-24Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i informacji, o których mowa w ust.1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek organizacyjnych CBA uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danychSzef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
153Dz.U. 2017 poz. 1993
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 25 ust.5)
2015-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania odszkodowań w sprawach, o których mowa w ust.4, a także rodzaje i wysokość świadczeń odszkodowawczych przysługujących w przypadku utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy CBA

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2017 poz. 1983
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe

(art. 41 ust.3)
2016-12-17
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie transportu drogowego i kolejowego, właściwości opakowania, w którym nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania
Minister Infrastruktury i BudownictwaBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
155Dz.U. 2017 poz. 1983
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe

(art. 41 ust.4)
2016-12-17
Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie żeglugi śródlądowej, właściwości opakowania, w którym nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - zaległe
 
156Dz.U. 2017 poz. 1970
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

(art. 22 ust.8)
2015-08-11
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierując się specyfiką zawodów, o których mowa w art. 19, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka, o których mowa w ust. 1, oraz dziennika prac podwodnych, a także wzory tych dokumentów
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2017 poz. 1970
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

(art. 23 ust.6)
2015-08-11
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wojskowe osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych odpowiadające kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19
Minister Obrony NarodowejUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
158Dz.U. 2017 poz. 1970
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

(art. 23 ust.7)
2015-08-11
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, odpowiadające kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
159Dz.U. 2017 poz. 1952
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(art. 23 ust.5 pkt 1)
2019-08-01
 Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:
1)  we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
160Dz.U. 2017 poz. 1952
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(art. 23 ust.5 pkt 2)
2019-08-01
Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz szczegółowy zakres informacji, jakie maja być zawarte:
2) w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym oświadczeniach
o dochodach członków rodziny oraz zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane