Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 61)
2018-01-01

 Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
162Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 66 ust.5)
2015-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
163Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 68 ust.1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
164Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 76 ust.4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdań,
o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75.

Minister ŚrodowiskaKomisja Prawnicza
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
165Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 84 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
166Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 84 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
2) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
167Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 94 ust.2)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
168Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.11 pkt 1)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów, w tym:
1) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
169Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.11 pkt 2)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów, w tym:

2) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
170Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.11 pkt 3)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów, w tym:

3) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych;

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
171Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.11 pkt 4)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów, w tym:

4) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
172Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.11 pkt 5)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów, w tym:

5) sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz metodykę i częstotliwość badań odpadów powstałych w wyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 95 ust.13)
2013-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wydawania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, terminy jego przekazywania oraz wzór tego dokumentu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
174Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 96 ust.13)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych, w tym dawki tych osadów, które można stosować na gruntach, a także zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których osady te mają być stosowane

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
175Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 100 ust.1)
2015-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 100 ust.2)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposoby, metody referencyjne badań i warunki prowadzenia monitoringu składowisk tych odpadów oraz miejsc ich magazynowania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 118 pkt 1)
2016-01-24

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 lit. h

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
178Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 118 pkt 2)
2016-01-24

 Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
2) kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
179Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 118 pkt 3)
2016-01-24

 Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
3) zakres badań, o których mowa w art. 117 ust. 1

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
180Dz.U. 2018 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(art. 121 ust.3)
2015-01-24

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane