Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38y ust.2)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, o których mowa w art. 3 rozporządzenia 2017/40, w ramach zakresu wskazanego w art. 23 ust. 10 rozporządzenia nr 1308/2013, oraz szczegółowy sposób ich realizacji

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
162Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 1)
2018-05-31
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:
1) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40
 
Zamknięte - zrealizowane
 
163Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 1)
2017-09-01
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:
1) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
164Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 1)
2019-05-31
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:
1) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
165Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 2)
2017-09-01
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia 2017/40,
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
166Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 2)
2018-05-31
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia 2017/40
 
Zamknięte - zrealizowane
 
167Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 3)
2018-05-31
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:
3) wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40
 
Zamknięte - zrealizowane
 
168Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 3)
2017-09-01
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:
3) wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40
Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
169Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z. pkt 2)
2019-05-31
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia 2017/40
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
170Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z. pkt 3)
2019-05-31
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:
3) wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40
Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
171Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 40c ust.6 pkt 1)
2015-10-03

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
172Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 40c ust.6 pkt 2)
2015-10-03

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje
dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 40c ust.6 pkt 1.)
2018-10-03

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
174Dz.U. 2018 poz. 945
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 40c ust.6 pkt 1.)
2017-10-03

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

 
Zamknięte - zrealizowane
 
175Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 10)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, wzór legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego oraz tryb wydawania, wymiany lub zwrotu tych legitymacjiSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 17 ust.3 pkt 1)
2012-03-30Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki, osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wnioskuMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 17 ust.3 pkt 2)
2012-03-30Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia wzór odznaki, wzór wniosku o nadanie odznaki - zawierający informację uzasadniającą jej nadanie - oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznakiMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
178Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 17 ust.3 pkt 3)
2012-03-30Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia sposób wręczenia i noszenia odznakiMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
179Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 17 ust.3 pkt 4)
2012-03-30Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych odznakąMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
180Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 18 ust.3 pkt 1)
2012-03-30Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki, osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wnioskuSzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane