Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 4)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
4) sposób wnoszenia odpłatności za postępowanie związane z uzyskaniem certyfikatu, w tym za egzamin
i egzamin poprawkowy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
162Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 5)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
5) organizację i sposób przeprowadzania egzaminu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
163Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 6)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
6) wzór certyfikatu superwizora pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
164Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 7)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
7) warunki, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkolenia dla superwizorów
pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
165Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 8)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

8) sposób i warunki nadawania podmiotom ubiegającym się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkolenia dla superwizorów
pracy socjalnej uprawnień do prowadzenia szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
166Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 9)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

9) wymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
167Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 10)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

10) sposób prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami dla superwizorów pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
168Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 121a ust.7 pkt 11)
2015-10-05

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

11) zasady wyboru jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 117 ust. 6, i warunki jej współpracy z Komisją
w zakresie organizacji egzaminów na superwizora pracy socjalnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
169Dz.U. 2018 poz. 1508
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 134l)
2014-09-13

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez
Agencję wypłat w ramach Programu Operacyjnego, uwzględniając konieczność realizacji celów w nim określonych,
efektywnego i skutecznego wykorzystania pomocy finansowej oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
170Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 981 §4)
2016-07-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora, w tym
stałego mediatora, za prowadzenie postępowania mediacyjnego wszczętego na podstawie skierowania sądu i wydatki
mediatora, w tym stałego mediatora, podlegające zwrotowi

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
171Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 125 §31)
2015-11-18

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
172Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 126 §6)
2016-04-01

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 129 §5)
2016-09-07


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, formaty, w jakich odpisy pism, dokumentów
i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
174Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 1311 §3)
2015-11-18

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
175Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 158 §5)
2015-03-27

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku, sposób sporządzania zapisów dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz sposób identyfikacji osób je sporządzających, jak również sposób udostępniania oraz przechowywania takich zapisów

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 639 pkt 1)
2015-10-18


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób zawiadamiania właściwych instytucji o zastosowanym środku zabezpieczenia, mając na względzie właściwość przedmiotu podlegającego zabezpieczeniu oraz właściwość poszczególnych instytucji
 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 639 pkt 2)
2015-10-18


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
2) zawartość protokołu ze spisu majątku ruchomego, w tym zakres danych osobowych zamieszczanych w protokole, mając na względzie niezbędność i adekwatność informacji oraz niezbędność i adekwatność danych osobowych w stosunku do celu ich przetwarzania

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
178Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 639 pkt 3)
2015-10-18


Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy tryb i sposób zastosowania niezbędnych środków tymczasowych zapobiegających naruszeniu ruchomości przed ich spisaniem, mając na względzie przedmiot zabezpieczenia, szybkość postępowania, a także skuteczność niezbędnych środków tymczasowych

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
179Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 783 §2)
2014-10-11

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli wykonalności, mając na
względzie treść § 1 i 11 oraz sprawne prowadzenie egzekucji i zapewnienie możliwości obrony praw jej uczestników.

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
180Dz.U. 2018 poz. 1360
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(art. 783 §5)
2017-03-07


Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi,
w drodze rozporządzenia, czynności sądu związane z nadawaniem klauzuli wykonalności, o której mowa w § 31,
oraz sposób przechowywania tytułów wykonawczych i posługiwania się tytułami wykonawczymi, o których
mowa w § 4

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane