Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2017 poz. 1952
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(art. 33 ust.3)
2017-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób sporządzania
sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz terminy
i sposób ich przekazywania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
162Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 5 ust.2)
2017-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz operatorów, o których mowa w ust. 1

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
163Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 6 ust.12)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, o których mowa w ust. 1

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
164Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 9 ust.8)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzory wniosków o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
165Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 12 ust.3)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą być spełnione przy przeprowadzaniu sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
166Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 14 ust.11)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 8

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
167Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 14 ust.12)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór Karty Urządzenia oraz wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposób ich sporządzania i prowadzenia

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
168Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 19 ust.7)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów, gromadzenia w nim danych, a także sposób udostępniania tych danych i sposób ich zabezpieczenia oraz wzór formularza rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 6

Minister Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
169Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 20 ust.6)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 5

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
170Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 24 ust.4)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, jednostkowe stawki opłat, kierując się oceną wysokości ponoszonych kosztów

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
171Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.1 pkt 1)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
172Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.1 pkt 2)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.2 pkt 1)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi,
w drodze rozporządzenia:
1) minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących czynności objęte szkoleniem
i egzaminem oraz zapewnienia ochrony środowiska

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
174Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.2 pkt 2)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi,
w drodze rozporządzenia:
2) minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających
egzaminy oraz osób prowadzących szkolenia

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
175Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.2 pkt 3a)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi,
w drodze rozporządzenia:
3) wymagania dotyczące przeprowadzania egzaminów, w tym:
a) wymagania dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz sposobu jej działania, kierując się potrzebą zapewnienia
udziału w komisji egzaminacyjnej co najmniej trzech osób z odpowiednią wiedzą teoretyczną
i doświadczeniem praktycznym w zakresie objętym egzaminem oraz potrzebą zapewnienia obiektywnego działania
komisji

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
176Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.2 pkt 3b)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi,
w drodze rozporządzenia:
3) wymagania dotyczące przeprowadzania egzaminów, w tym:
b) sposób organizowania i wytyczne do procedury przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
177Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.2 pkt 4)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi,
w drodze rozporządzenia:
4) zakresy tematyczne egzaminów

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
178Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.2 pkt 5a)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi,
w drodze rozporządzenia:
5) wzór:
a) dokumentu potwierdzającego, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym
oraz określającego zakres złożonego egzaminu

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
179Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.2 pkt 5b)
2015-07-10

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
5) wzór:
b) wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
180Dz.U. 2017 poz. 1951
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(art. 28 ust.2 pkt 6)
2017-12-23

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
6) wzory certyfikatów dla personelu wraz z wyszczególnieniem zakresu tych certyfikatów oraz ich opisy

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe