Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100f ust.3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
162Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100h ust.4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych, do których zapewnia
się dostęp powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
163Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100i pkt 1)
2016-01-04

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia
społecznego, określi w drodze rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia ewidencji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
164Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100i pkt 2)
2016-01-04

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia
społecznego, określi w drodze rozporządzenia:
2) warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
165Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 100i ust.4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaśniania
niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki
przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
166Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129g ust.4)
2011-01-01

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
167Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129g ust.5)
2011-01-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości,  określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

Minister Infrastruktury i BudownictwaBrak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
168Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129h ust.5 pkt 1)
2016-01-01

 Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:
1)    warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem zasady, że instalowana i używana jest obudowa wraz z urządzeniem rejestrującym

Minister Infrastruktury i BudownictwaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
169Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129h ust.5 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:
2)    sposób oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem oddziaływania prewencyjnego poprzez zapewnienie odpowiedniej widoczności;

Minister Infrastruktury i BudownictwaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
170Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129h ust.5 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:3) sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości

Minister Infrastruktury i BudownictwaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
171Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129h ust.5 pkt 4)
2011-01-01

 Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia: 4) szczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4, w tym obowiązku oznakowania miejsc prowadzenia kontroli

Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Zamknięte - uchylone
 
172Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129j ust.5 pkt 1)
2014-07-20

Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając skutki oddziaływania na organizm kierowcy środków działających podobnie do alkoholu, określi, w drodze rozporządzenia:1) wykaz tych środków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129j ust.5 pkt 2)
2014-07-20

Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając skutki oddziaływania na organizm kierowcy środków działających podobnie do alkoholu, określi, w drodze rozporządzenia:
2)  warunki i sposób przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
174Dz.U. 2017 poz. 1257
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego

(art. 189k §5)
2017-06-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przeznaczenie pomocy, o której mowa w § 3 pkt 3 lit. c,
udzielanej w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej oraz szczegółowe warunki udzielania tych ulg

Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - zaległe
 
175Dz.U. 2017 poz. 1257
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego

(art. 263a)
2017-06-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2017 poz. 1226
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 1)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu wyrobów,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
177Dz.U. 2017 poz. 1226
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 2)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb wydawania i postępowania z opinią wydaną przez organ wyspecjalizowany,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
178Dz.U. 2017 poz. 1226
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 3)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach towarzyszących wyrobom zatrzymanym przez organy celne lub w systemie teleinformatycznym,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
179Dz.U. 2017 poz. 1226
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 4)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowy tryb postępowania organów celnych i organów wyspecjalizowanych w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
180Dz.U. 2017 poz. 1189
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(art. 6a ust.12)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane