Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 151
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 10 ust.2 pkt 2)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    rodzaje obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych oraz terminy przeprowadzania tych badań

Minister ZdrowiaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
2Dz.U. 2018 poz. 151
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 10 ust.2 pkt 5)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
5)    rodzaje prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

Minister ZdrowiaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
3Dz.U. 2018 poz. 1271
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 9 ust.3 pkt 2)
2009-09-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) przedziały czasowe, dla których sporządza się prognozy zmian aktywności

Minister ŚrodowiskaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
4Dz.U. 2018 poz. 151
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 10 ust.2 pkt 1)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku wystąpienia których lub podejrzenia wystąpienia przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne

Minister ZdrowiaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
5Dz.U. 2018 poz. 151
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 10 ust.2 pkt 3)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3)    sposób dokumentowania badań oraz sposób dokumentowania wyników tych badań

Minister ZdrowiaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
6Dz.U. 2018 poz. 151
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 10 ust.2 pkt 4)
2014-01-15

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
4) wzór karty badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych i wzór orzeczenia lekarskiego, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3

Minister ZdrowiaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
7Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129g ust.5)
2011-01-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości,  określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

Minister Infrastruktury Komitet do Spraw Europejskich
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
8Dz.U. 2018 poz. 1271
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 9 ust.3 pkt 1)
2009-09-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres informacji w odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki, jaki powinien być zawarty w prognozach zmian aktywności

Minister ŚrodowiskaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
9Dz.U. 2018 poz. 617
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 17 ust.13 pkt 7)
2008-04-24

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określa, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowe warunki i tryb uznawania szkoleń odbytych w kraju lub za granicą

Minister ZdrowiaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
10Dz.U. 2018 poz. 1271
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 9 ust.3 pkt 3)
2009-09-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) terminy przekazywania prognoz zmian aktywności ministrowi właściwemu do spraw środowiska

Minister ŚrodowiskaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
11Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 22 ust.3 pkt 2)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

2) podmiot prowadzący w jego imieniu monitoring i analizę informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3 

Szef Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoRada Ministrów
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
12Dz.U. 2018 poz. 937
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 22 ust.3 pkt 1)
2012-03-30


Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW
 

Szef Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoRada Ministrów
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
13Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 127 ust.8 pkt 2)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) system zachęt dla instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

Minister Infrastruktury Komisja Prawnicza
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
14Dz.U. 2017 poz. 2200
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 39n ust.4)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki nadawania odznaki "Wzorowy kierowca", tryb przedstawiania wniosków, wzór odznaki, tryb jej wręczania i sposób noszenia

Minister Infrastruktury Uzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
15Dz.U. 2017 poz. 290
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(art. 25c)
2011-03-11

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, a w szczególności tryb zgłaszania i zabezpieczania tych materiałów, w tym sposób i zakres udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji czynności, o których mowa w art. 25b, oraz warunki wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
16Dz.U. 2017 poz. 290
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(art. 18 ust.3c)
2011-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór oznakowania broni palnej zawierający kod cyfrowy lub alfanumeryczny

Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
17Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 65a ust.2)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ze wskazaniem zadań inwestycyjnych podmiotów objętych wsparciem

Minister Infrastruktury Brak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
18Dz.U. 2018 poz. 1183
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 1b)
2011-08-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie: b) obowiązku użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 183 i 197;

Minister Infrastruktury Uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
19Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129h ust.5 pkt 1)
2016-01-01

 Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:
1)    warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem zasady, że instalowana i używana jest obudowa wraz z urządzeniem rejestrującym

Minister Infrastruktury Brak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
20Dz.U. 2018 poz. 151
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 10 ust.2 pkt 6)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
6)    sposób postępowania z osobą, u której stwierdzono przeciwwskazania do wykonywania prac, o których mowa w pkt 5

Minister ZdrowiaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany