Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2017 poz. 1295
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(art. 41 ust.3)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach
Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego.

Minister ŚrodowiskaI Czytanie w Sejmie
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
2Dz.U. 2016 poz. 1575
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(art. 53n ust.5 pkt 1)
2016-06-16

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2

Szef Kancelarii Prezesa RMPraca w komisjach po I Czytaniu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
3Dz.U. 2017 poz. 50
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.2 pkt 2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, warunki stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 547/2011, wskazanej w etykietach tych środków, w tym:

2) podmioty dokonujące oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące
celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego
do stosowania środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
4Dz.U. 2017 poz. 50
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.2 pkt 4)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, warunki stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych
niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 547/2011, wskazanej w etykietach
tych środków, w tym:

4) sposób dokumentowania działań związanych z dokonywaniem oceny stopnia ograniczania znoszenia środka ochrony
roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
5Dz.U. 2017 poz. 1073
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 49d ust.6)
2014-09-24

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki określania
obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach typu obszaru funkcjonalnego, o którym mowa w art. 49b pkt 2

Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
6Dz.U. 2015 poz. 1569
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

(art. 62 ust.4)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb dochodzenia zwrotu kosztów repatriacji, o których mowa
w ust. 1

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
7Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155d ust.1 pkt 1)
2013-03-05

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia monitoringu wód, o którym mowa w art. 155a ust. 1 pkt 2, w tym:
1)    rodzaje i kryteria wyznaczania stanowisk badań monitoringowych, zapewniając pobór próbek w punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Minister ŚrodowiskaRada Ministrów
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
8Dz.U. 2017 poz. 50
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.2 pkt 1)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, warunki stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych
niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 547/2011, wskazanej w etykietach
tych środków, w tym:
1) sposób oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu
z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
9Dz.U. 2017 poz. 50
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.2 pkt 3)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, warunki stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych
niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 547/2011, wskazanej w etykietach
tych środków, w tym:

3) sposób udostępniania wyników oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące
celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
10Dz.U. 2017 poz. 1260
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129g ust.5)
2011-01-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości,  określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

Minister Infrastruktury i BudownictwaBrak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
11Dz.U. 2011 Nr 205 poz. 1203
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 22 ust.3 pkt 1)
2012-03-30


Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW
 

Szef Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
12Dz.U. 2017 poz. 959
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 127 ust.8 pkt 2)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) system zachęt dla instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

Minister Infrastruktury i BudownictwaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
13Dz.U. 2011 Nr 205 poz. 1203
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

(art. 22 ust.3 pkt 2)
2012-03-30

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

2) podmiot prowadzący w jego imieniu monitoring i analizę informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3 

Szef Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
14Dz.U. 2017 poz. 959
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 121 ust.5a)
2011-09-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób tworzenia lotniskowych cywilnych organów służb ruchu lotniczego na lotniskach kontrolowanych i niekontrolowanych

Minister Infrastruktury i BudownictwaUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
15Dz.U. 2017 poz. 290
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(art. 25c)
2011-03-11

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, a w szczególności tryb zgłaszania i zabezpieczania tych materiałów, w tym sposób i zakres udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji czynności, o których mowa w art. 25b, oraz warunki wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
16Dz.U. 2016 poz. 1907
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 39n ust.4)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki nadawania odznaki "Wzorowy kierowca", tryb przedstawiania wniosków, wzór odznaki, tryb jej wręczania i sposób noszenia

Minister Infrastruktury i Budownictwa
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
17Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155d ust.1 pkt 2)
2013-03-05

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia monitoringu wód, o którym mowa w art. 155a ust. 1 pkt 2, w tym:
2)    zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów i badań poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1

Minister ŚrodowiskaRada Ministrów
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
18Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155d ust.1 pkt 3)
2013-03-05

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia monitoringu wód, o którym mowa w art. 155a ust. 1 pkt 2, w tym:
3)    metodyki referencyjne dla poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, a dla wskaźników, dla których nie ustalono metodyki referencyjnej - warunki zapewnienia jakości pomiarów.

Minister ŚrodowiskaRada Ministrów
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
19Dz.U. 2016 poz. 1575
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(art. 53n ust.5 pkt 3)
2016-06-16

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci, określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób wręczania i noszenia medalu, o którym mowa w ust. 1

Szef Kancelarii Prezesa RMPraca w komisjach po I Czytaniu
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
20Dz.U. 2016 poz. 1575
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(art. 53n ust.5 pkt 2)
2016-06-16

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci, określi, w drodze rozporządzenia:
2) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie medalu, o którym mowa w ust. 1

Szef Kancelarii Prezesa RMPraca w komisjach po I Czytaniu
Otwarte - do uchylenia/zmiany