Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2017 poz. 1170
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(art. 252 ust.9)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej
 
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2017 poz. 1170
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(art. 335 ust.11)
2016-01-01

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, formę oraz sposób sporządzenia danych i informacji, o których mowa w ust. 3
 
Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2017 poz. 1170
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(art. 290 ust.5)
2017-12-21

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez firmę audytorską oraz zakres informacji zawartych w sprawozdaniu biegłego rewidenta

 
Minister Rozwoju i Finansów
Otwarte - niezaległe
 
4Dz.U. 2016 poz. 2062
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106w §5 pkt 2)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia:
2)   sposób gromadzenia, poświadczania i przechowywania dokumentów, na podstawie których jest dokonywana ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesorskie, zajmującego stanowisko asystenta sędziego, mając na uwadze konieczność uzyskania materiału pozwalającego na rzetelną i kompleksową ocenę kwalifikacji
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2016 poz. 2062
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 106w §5 pkt 1)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia:
1)   szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesorskie, mając na uwadze konieczność zachowania metodyki uwzględniającej specyfikę wykonywanego przez kandydata zawodu lub zajmowanego stanowiska oraz potrzebę jej dostosowania do zakresu analizy i kryteriów wskazanych w ustawie
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 99a ust.13 pkt 1)
2016-02-02
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb nadawania, zmiany i uchylania przydziałów kryzysowych, uwzględniając współdziałanie wojskowego komendanta uzupełnień i dowódcy jednostki wojskowej przy realizacji czynności związanych z nadawaniem i uchylaniem przydziałów kryzysowych oraz wymóg udokumentowania okoliczności powodujących ich nadanie, zmianę lub uchylenie
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2017 poz. 1430
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 99a ust.13 pkt 2)
2016-02-02
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór karty przydziału kryzysowego zawierającej datę jej wydania, organ wydający, dane osobowe żołnierza rezerwy, w tym stopień wojskowy, imię i nazwisko, dane jednostki wojskowej wraz z nazwą, adresem, pododdziałem, przydział kryzysowy oraz informacje o sposobie postępowania w razie utraty karty
Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2016 poz. 1990
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 194 ust.1 pkt 1)
2014-05-02
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2016 poz. 1990
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 194 ust.1 pkt 2)
2014-05-02
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2)    dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2016 poz. 1131
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 82a ust.1 pkt 1)
2015-01-01
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres, formę i tryb przekazywania próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 10b)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
10) wzory tablic informacyjnych do oznaczania wejść do:
b) magazynu odpadów promieniotwórczych
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 10a)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
10) wzory tablic informacyjnych do oznaczania wejść do:
a) przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 10c)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
10) wzory tablic informacyjnych do oznaczania wejść do:
c) składowiska odpadów promieniotwórczych
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 9)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
9) sposób i zakres przeprowadzania kontroli zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 8)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
8) szczegółowe wymagania w zakresie przygotowania odpadów promieniotwórczych do składowania
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 7)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
7) szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów składowisk w zakresie ich eksploatacji i budowy
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 6)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
6) zakres przeprowadzania kontroli przechowalników wypalonego paliwa jądrowego,
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 5)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowe wymagania dla obiektów, pomieszczeń i opakowań przeznaczonych do przechowywania poszczególnych kategorii odpadów promieniotwórczych
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 4)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowe warunki przechowywania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2014 poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 57a pkt 3)
2015-11-24
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3) okresy przechowywania kart ewidencyjnych, ich kopii oraz kopii wspólnej ewidencji
Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane