Godlo
Rządowe Centrum Legislacji
Uwaga! Informujemy, że w dniach 14-17 grudnia 2018 roku portal ppiop.rcl.gov.pl będzie niedostępny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2016-07-05
P 131/15

SygnaturaP 131/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2016-07-05
TytułZasady zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego*
PublikatorDz.U. 2016 r. poz. 1247
Data ogłoszenia sentencji2016-08-16
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, 689, 978, 1037, 1066, 1240, 1268, 1269, 1506, 1649, 1830, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 34 i 615) w zakresie, w jakim dopuszcza wydanie decyzji nakazującej zwrot nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego, bez względu na upływ czasu od daty wypłaty tego świadczenia, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Trybunał Konstytucyjny zauważył, że ze względu na wymóg stabilizacji sytuacji prawnej jednostki oraz – pośrednio – stabilizacji stosunków społecznych, celowym jest wprowadzenie czasowego ograniczenia możliwości żądania przez ZUS zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Właściwa nowelizacja w tym zakresie uzupełniałaby regulację dotyczącą przedawnienia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń „utrwalonych” w decyzji organu rentowego (art. 84 ust. 7 u.s.u.s.). Natomiast na płaszczyźnie konstytucyjnej ustawodawca wzmocniłby poczucie bezpieczeństwa prawnego jednostek. Ponadto w ocenie Trybunału: „W praktyce rozwiązanie to pozwoliłoby uniknąć przedłużających się, głównie wskutek trudności dowodowych, postępowań administracyjnych i sądowych, a także zdyscyplinowałoby organ rentowy do dochodzenia zwrotu należnych świadczeń na bieżąco”.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

* sentencja została ogłoszona zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157)

Akt wykonujący
Data aktualizacji
GENERUJ RAPORT

Powrót