Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2016-11-24
K 11/15

SygnaturaK 11/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2016-11-24
TytułPodróż służbowa; zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej*
PublikatorDz.U. 2016 r. poz. 2206
Data ogłoszenia sentencji2016-12-29
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, ze zm.) w związku z art. 77 5 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. powołanej w punkcie 1 w związku z art. 77 5 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. powołanej w punkcie 1 w związku z § 9 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, ze zm.) w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Wyrok  ma charakter zakresowy, stwierdzający pominięcie ustawodawcze.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że specyfika pracy kierowców musi zostać uwzględniona w przepisach dostosowanych do szczególnych potrzeb tej grupy zawodowej. Odesłanie do norm nieuwzględniających tej specyfiki narusza bowiem art. 2 Konstytucji (zasada poprawnej legislacji).

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2013 r. poz. 167Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1666Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • Dz.U. 2002 r. Nr 236 poz. 1991Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1155Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczenia
  • Minister Infrastruktury
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaNiewykonane
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

* sentencja została ogłoszona zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2074).

Data aktualizacji2018-04-24
GENERUJ RAPORT

Powrót