Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2019-11-26
P 9/18

SygnaturaP 9/18
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2019-11-26
TytułBrak możliwości zaskarżenia postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
PublikatorDz.U. 2019 r. poz. 2355
Data ogłoszenia sentencji2019-12-04
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 55 i 1214) w zakresie, w jakim w sprawach dotyczących wpisów, o których mowa w art. 55 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500), wyłącza obowiązek doręczenia przez sąd uczestnikowi postępowania rejestrowego postanowienia o wpisie do rejestru dłużników niewypłacalnych wraz z uzasadnieniem, a także pozbawia uczestnika tego postępowania prawa do wniesienia skargi na postanowienie referendarza sądowego zarządzające wpis do takiego rejestru, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaNiewykonane
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Wyrok ten nie znajdzie zastosowania do postępowań rejestrowych wszczętych po 14 marca 2018 r. w sprawach o wpisy, o których mowa w art. 41 pkt 5 i art. 55 pkt 1-3 ustawy o KRS. W tym zakresie, Trybunał wskazał na konieczność interwencji ustawodawcy, która zapewni analogiczne uprawnienia procesowe dla uczestników postępowań podobnych do rozpatrywanych w niniejszym wyroku.

Data aktualizacji
GENERUJ RAPORT

Powrót