Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - zaległe
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejNIE
Treść

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, tryby, terminy oraz format
i strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5,
między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 450Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(art. 27a ust.10)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-10-28
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót