Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2012-11-13
K 2/12

SygnaturaK 2/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2012-11-13
TytułUzyskanie prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy
PublikatorDz.U. 2012 r. poz. 1285
Data ogłoszenia sentencji2012-11-22
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726, z późn. zm.) w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis powołany w sentencji utracił moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 22.11.2012 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-02-12
GENERUJ RAPORT

Powrót