Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-01-22
SK 18/11

SygnaturaSK 18/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-01-22
TytułWyłączenie możliwości zaskarżenia czynności opisu i oszacowania nieruchomości w terminie tygodniowym od doręczenia dłużnikowi protokołu z tej czynności.
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 142
Data ogłoszenia sentencji2013-01-30
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 950 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381), jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Zaskarżony przepis art. 950 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, nie utracił mocy obowiązującej wskutek wejścia w życie analizowanego wyroku, gdyż przepis ten został znowelizowany ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381), która weszła w życie z dniem 3 maja 2012 r. (tj. przed dniem wejścia w życie ww. wyroku).

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Zaskarżona w niniejszym wyroku regulacja została znowelizowana ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie – Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która uregulowała sposób obliczania początku biegu terminu zaskarżenia opisu i oszacowania nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Należy przy tym podkreślić, iż nowe rozwiązania nie były przedmiotem oceny Trybunały Konstytucyjnego pod kątem ich zgodności z Konstytucją. Dokonując jednak ich analizy zasadnym jest twierdzenie, iż realizują one wytyczne Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wprowadzenia możliwego do realizacji środka zaskarżenia.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót