Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-02-19
P 14/11

SygnaturaP 14/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-02-19
TytułZasady wstrzymania i wznowienia wypłaty świadczenia emerytalnego.
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 271
Data ogłoszenia sentencji2013-02-28
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.) w zakresie, w jakim wypłata emerytury jest wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie jej wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu, w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis wymieniony w art. 46 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie wskazanym w sentencji orzeczenia, traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z upływem dnia 28 lutego 2014 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2013 r. poz. 667Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

1) Inicjatywa Rządowego Centrum Legislacji (druk sejmowy - 2049). 20 maja 2014 r. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzengo, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cnetralnego Biura Antykorupcujnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, została podpisana przez Prezydenta. Weszła w życie z dniem 12 czerwca 2014 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 696 w dniu 28 maja 2014 r.

2) Inicjatywa senacka (druk sejmowy - 1847). 20 marca 2014 r. odbyło się I czytanie projektu w komisjach. W sprawozdaniu (druk nr 2238) komisja zawnioskowała o odrzucenie senackiego projektu.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-08-26
GENERUJ RAPORT

Powrót