Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-02-26
SK 12/11

SygnaturaSK 12/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-02-26
TytułPostępowanie egzekucyjne (zasady pobierania opłat od dłużników przez komorników sądowych)
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 350
Data ogłoszenia sentencji2013-03-14
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.), w stanie prawnym obowiązującym od 28 grudnia 2007 r. do 16 czerwca 2010 r., w zakresie, w jakim w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela nie dopuszcza możliwości obniżenia wysokości opłaty stosunkowej, w zależności od nakładu pracy komornika, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Norma wynikająca z art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, zwanej dalej „ustawą o komornikach sądowych”, w zakresie określonym w sentencji, nie utraciła mocy obowiązującej na skutek ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na fakt, iż z dniem 17 czerwca 2010 r. do art. 49, ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 40, poz. 228), został dodany mechanizm miarkowania opłaty sądowej, uregulowany w ust. 7-10.
Niemniej jednak, mając na uwadze fakt, że w okresie od dnia 28 grudnia 2007 r. (tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej art. 49 ust. 2) do dnia 16 czerwca 2010 r., art. 49 ust. 2 nie towarzyszył mechanizm obniżania opłaty stosunkowej, przedmiotowa regulacja, w tamtym okresie, pozwalała na naliczanie opłaty w wysokości rażąco niewspółmiernej do nakładu pracy komornika i efektów jego działania, tym samym nadmiernie ingerując w prawo własności strony postępowania egzekucyjnego (co do zasady dłużnika). Dlatego też konieczne było obalenie domniemania konstytucyjności art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych, w brzmieniu obowiązującym od 28 grudnia 2007 r. do 16 czerwca 2010 r., w zakresie wskazanym w sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co nastąpiło z dniem 14 marca 2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że w obowiązującym stanie prawnym niewspółmierność opłaty do nakładu pracy komornika jest usuwana poprzez mechanizm przewidziany w art. 49 ust. 7-10 ustawy o komornikach sądowych, który pozwolił znacząco zwiększyć ochronę standardów konstytucyjnych w ramach regulacji dotyczących ustalania opłaty egzekucyjnej w sytuacji umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 k.p.c. Z uwagi na powyższe nie jest konieczne podejmowanie działań legislacyjnych mających na celu zmianę art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o komornikach sądowych, ani też żadnego innego przepisu stanowiącego element mechanizmu ustalania wysokości opłaty egzekucyjnym, w kontekście problemu objętego analizowanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Data aktualizacji2014-01-09
GENERUJ RAPORT

Powrót