Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2016-11-23
K 6/14

SygnaturaK 6/14
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2016-11-23
TytułUstawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób*
PublikatorDz.U. 2016 r. poz. 2205
Data ogłoszenia sentencji2016-12-29
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

 1. Art. 1 ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U.2014.24, ze zm.):
a) jest zgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji,
c) nie jest niezgodny z art. 7 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz.U.1993.61.284, ze zm.),
d) nie jest niezgodny z art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 7 i art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz.U.1977.38.167),
e) nie jest niezgodny z zasadą ne bis in idem wynikającą z art. 2 Konstytucji,
f) nie jest niezgodny z art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego 22 listopada 1984 r. w Strasburgu (Dz.U.2003.42.364).
2. Art. 2 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z:
a) zasadą ne bis in idem wynikającą z art. 2 Konstytucji,
b) art. 42 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 9 w związku z art. 1 pkt 2 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 41 ust. 1 Konstytucji.
4. Art. 11 ustawy powołanej w punkcie 1:
a) jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji,
b) jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji,
c) nie jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
5. Art. 14 ust. 1-3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.
6. Art. 14 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1:
a) jest zgodny z zasadą określoności prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji,
b) nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
7. Art. 14 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1:
a) jest zgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
b) jest zgodny z zasadą określoności prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji,
c) nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
8. Art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 177 Konstytucji.
9. Art. 19 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji w związku z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą ne bis in idem .
10. Art. 25 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji.
11. Art. 46 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje sporządzanie opinii w sprawie niezbędności dalszego pobytu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym tylko przez jednego lekarza psychiatrę, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 46 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje sporządzanie opinii w sprawie niezbędności dalszego pobytu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym tylko przez jednego lekarza psychiatrę, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji traci moc z chwilą ogłoszenia orzeczenia.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2014 r. poz. 24Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaNiewykonane / podjęto prace legislacyjne
Szczegóły prac legislacyjnych
Lp.Rodzaj projektuTytuł projektu aktu wykonującegoStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykaziePlanowany termin przyjęcia projektu RM
1SenackiProjekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osóbI Czytanie w Sejmienie dotyczynie dotyczynie dotyczy
Dodatkowe informacje

* sentencja została ogłoszona zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2074).

Data aktualizacji2018-12-28
GENERUJ RAPORT

Powrót