Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2019-01-17
K 1/18

SygnaturaK 1/18
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2019-01-17
TytułNowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej
PublikatorDz.U. 2019 r. poz. 131
Data ogłoszenia sentencji2019-01-23
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032 i 2529), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. poz. 369), w części obejmującej wyrazy „ukraińskich nacjonalistów i”, jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą określoności przepisów prawa oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
2. Art. 2a ustawy z 18 grudnia 1998 r. powołanej w punkcie 1, dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 2018 r. powołanej w punkcie 1:
a) w części obejmującej wyrazy: „ukraińskich nacjonalistów i” oraz „przez ukraińskich nacjonalistów” w zdaniu pierwszym,
b) w części obejmującej wyrazy: „ukraińskich nacjonalistów i” oraz „i Małopolski Wschodniej” w zdaniu drugim
– jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą określoności przepisów prawa oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto Trybunał postanowił na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie oraz art. 2a, w części wskazanej w sentencji orzeczenia, utraciły moc obowiązującą z dniem wejścia w życia wyroku TK, tj. z dniem 23 stycznia 2019 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2032Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji
GENERUJ RAPORT

Powrót