Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1999-12-21
K 22/99

SygnaturaK 22/99
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania1999-12-21
TytułPrzepisy prawa o ruchu drogowym, zmieniające warunki, jakie musi spełniać osoba wykonująca czynności instruktora nauki jazdy
PublikatorDz.U. 1999 r. Nr 106 poz. 1216
Data ogłoszenia sentencji1999-12-24
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 145 ust. 2 w związku z art. 105 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) w zakresie, w jakim uzależnia wykonywanie zawodu dotychczasowych instruktorów i wykładowców nauki jazdy w ośrodkach szkolenia lub szkołach jazdy, wykonujących te czynności w dniu wejścia w życie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy z dnia 1 lutego 1983 r.- Prawo o ruchu drogowym, od posiadania średniego wykształcenia, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji, gdyż narusza zasadę zaufania obywatela do Państwa i stanowionego przezeń prawa.

 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim uzależnia wykonywanie zawodu dotychczasowych instruktorów i wykładowców nauki jazdy w ośrodkach szkolenia lub szkołach jazdy, wykonujących te czynności w dniu wejścia w życie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy z dnia 1 lutego 1983 r.- Prawo o ruchu drogowym, od posiadania średniego wykształcenia, utracił moc obowiązującą z dniem wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjniego o sygn. akt K 22/99, tj. z dniem 24 grudnia 1999 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Infrastruktury i Budownictwa
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Zaskarżony przepis art. 145 ust. 2 utracił moc z dniem 24 grudnia 1999 r. w zakresie, w jakim uzależnia wykonywanie zawodu przez dotychczasowych instruktorów i wykładowców nauki jazdy w ośrodkach szkolenia lub szkołach jazdy, wykonujących te czynności w dniu wejścia w życie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym, od posiadania średniego wykształcenia, stosownie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 22/99. Na skutek przedmiotowego wyroku TK również instruktorzy, którzy nie spełniali w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wymogu posiadania średniego wykształcenia wpisywani byli do ewidencji instruktorów, o której mowa w art. 105 ust. 2 pkt 7 ustawy – Prawa o ruchu drogowym. Tym samym, utrwalona praktyka w tym zakresie wskazuje na realizację zaleceń zawartych w ww. wyroku TK. Ponadto podkreślenia wymaga, iż ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w art. 130 ust. 6, stanowi, że osoby wpisane, w dniu jej wejścia w życie, do ewidencji instruktorów (o której mowa w art. 105 ust. 2 pkt 7 ustawy – Prawo o ruchu drogowym), uznaje się za spełniające wymagania określone m.in. w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, czyli dotyczące posiadania co najmniej średniego wykształcenia, co pozostaje w zgodzie z zaleceniami TK zawartymi w wyroku K 22/99. Jednocześnie należy zauważyć, że TK nie wskazuje w swoich zestawieniach orzeczeń na konieczność wykonania tego wyroku, mimo iż jest to wyrok zakresowy.

Data aktualizacji2014-01-09
GENERUJ RAPORT

Powrót