Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2000-01-04
K 18/99

SygnaturaK 18/99
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2000-01-04
TytułPrawo do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki
PublikatorDz.U. 2000 r. Nr 2 poz. 26
Data ogłoszenia sentencji2000-01-17
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.) w zakresie, w jakim uzależnia od urodzenia przed 1 stycznia 1949 r. stosowanie – do wniosków o emeryturę zgłoszonych po dniu wejścia w życie ustawy – przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. Nr 28, poz. 149; z 1999 r. Nr 61, poz. 679), jest niezgodny z art. 2 Konstytucji przez to, że narusza zasadę ochrony praw nabytych;

2. Art. 186 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt. 1 nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis uznany za niekonstytucyjny traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 17 stycznia 2000 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

W wyniku analizy ustalono, że skutki wyroku odnoszą się do niewielkiej liczby spraw. Liczba ta ulega stopniowemu zmniejszaniu. Wytyczne wynikające z wyroku są stosowane przez organy rentowe

Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót