Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2000-03-13
K 1/99

SygnaturaK 1/99
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2000-03-13
TytułKonstytucyjność przepisów stwierdzających wygaśnięcie z mocy prawa stosunków pracy pracowników dotychczasowych urzędów wojewódzkich, rejonowych, jednostek zamiejscowych tych urzędów i jednostek administracji specjalnej.
PublikatorDz.U. 2000 r. Nr 17 poz. 228
Data ogłoszenia sentencji2000-03-16
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), w zakresie w jakim nakazuje odpowiednie stosowanie art. 411 kodeksu pracy jest niezgodny z art. 12, art. 32 Konstytucji oraz art. 11 Konwencji Nr 87 MOP dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych przyjętej w San Francisco w dniu 9 lipca 1948 roku (Dz.U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125).

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 16.03.2000 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Administracji i Cyfryzacji
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Art. 58 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ma charakter intertemporalny. Z uwagi na wprowadzoną w treści powołanej ustawy cezurę czasową (30 czerwca 1999 r.) dokonywanie zmian nie znajduje uzasadnienia. Wprawdzie zakwestionowany przepis mógł stanowić podstawę roszczeń przed sądem pracy, jednakże z uwagi na 3 letni okres przedawnienia wątpliwym wydaje się, aby miał stanowić podstawę do podejmowania postępowań sądowych

Data aktualizacji2014-01-09
GENERUJ RAPORT

Powrót