Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2018 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

 • Data aktu prawnego: 1997-06-20
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 49 ust. 2 pkt 5, art. 80, 99 i 109 ust. 4, które weszły w życie z dniem 1 lipca 1998 r.;
  2) art. 39 ust. 3 i art. 85, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.;
  3) art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 77, 87, 88, 90–98 i 100–108, które weszły w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 151
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2230 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2026 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 2023 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania z prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1751 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1050 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1049 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • M.P. 2018 r. poz. 802 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 361 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2355 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2133 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2090 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2085 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2083 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2068 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2014 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 784 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
 • Dz.U. 2017 r. poz. 577 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
 • Dz.U. 2017 r. poz. 503 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
 • Dz.U. 2017 r. poz. 478 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 450 -  Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 21
 • art. 75ca pkt 1
  Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia obrotu profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie dla produkcji tych tablic, określi, w drodze rozporządzenia:
  1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych, materiały mające szczególne znaczenie dla produkcji tych tablic oraz warunki prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6, w zakresie profesjonalnych tablic rejestracyjnych
  [Szczegóły]
 • art. 75ca pkt 2
  Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia obrotu profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie dla produkcji tych tablic, określi, w drodze rozporządzenia:
   2) tryb legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych
  [Szczegóły]
 • art. 80bb ust.4 pkt 1

  Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  1) zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1

  [Szczegóły]
 • art. 80bb ust.4 pkt 2

  Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do ewidencji oraz tryb i sposób ich
  wprowadzania

  [Szczegóły]
 • art. 80bd ust.8

  Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyjaśniania
  niezgodności danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów przez podmioty, które je przekazują

  [Szczegóły]
 • art. 80zc ust.1 pkt 1
  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
  1) czynności starosty w sprawach związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów
  [Szczegóły]
 • art. 80zc ust.1 pkt 2a
  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
   2) wzór:
  a) wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów
  [Szczegóły]
 • art. 80zc ust.1 pkt 2b
  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
   2) wzór:
   b) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów
  [Szczegóły]
 • art. 80zc ust.1 pkt 2c
  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
   2) wzór:
   
   c) oświadczeń, o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt 3
  [Szczegóły]
 • art. 80zc ust.1 pkt 2d
  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
   2) wzór:
  d) wniosku o wydanie dodatkowych albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych
  [Szczegóły]