Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

 • Data aktu prawnego: 2001-09-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z tym że rozdział 9 wszedł w życie z dniem 1 listopada 2001 r., z wyjątkiem art. 50, art. 68–75 i art. 80–82, które weszły w życie z dniem 1 maja 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 67
 • Dz.U. 2019 r. poz. 16 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli mas pojazdów lub zespołów pojazdów
 • Dz.U. 2006 r. Nr 6 poz. 41 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia
 • Dz.U. 2021 r. poz. 65 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 12 poz. 117 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. wsprawie warunków itrybu przeprowadzania badań lekarskich ipsychologicznych wcelu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
 • Dz.U. 2002 r. Nr 12 poz. 118 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką.
 • Dz.U. 2017 r. poz. 151 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
 • Dz.U. 2023 r. poz. 230 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego kompetencje zawodowe zarządzającego transportem
 • Dz.U. 2002 r. Nr 27 poz. 271 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
 • Dz.U. 2010 r. Nr 53 poz. 314 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
 • Dz.U. 2006 r. Nr 47 poz. 343 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów
 • Dz.U. 2023 r. poz. 370 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 401 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 402 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń
 • Dz.U. 2012 r. poz. 402 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 81 poz. 444 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 72 poz. 462 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców
 • Dz.U. 2015 r. poz. 491 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy
 • Dz.U. 2014 r. poz. 537 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy
 • Dz.U. 2023 r. poz. 626 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy
 • Dz.U. 2008 r. Nr 98 poz. 638 -  Dz.U. 2008 r. Nr 98, poz. 638
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 89 ust.5 pkt 3

    Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 89 ust.5 pkt 4

  Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  4) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]