Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

 • Data aktu prawnego: 2001-09-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z tym że rozdział 9 wszedł w życie z dniem 1 listopada 2001 r., z wyjątkiem art. 50, art. 68–75 i art. 80–82, które weszły w życie z dniem 1 maja 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 67
 • Dz.U. 2002 r. Nr 12 poz. 117 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. wsprawie warunków itrybu przeprowadzania badań lekarskich ipsychologicznych wcelu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
 • Dz.U. 2002 r. Nr 12 poz. 118 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką.
 • Dz.U. 2002 r. Nr 27 poz. 271 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
 • Dz.U. 2002 r. Nr 199 poz. 1676 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy 0humanitarnej, medycznej lub wprzypadku klęski żywiołowej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 122 poz. 1269 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. wsprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy
 • Dz.U. 2006 r. Nr 6 poz. 41 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia
 • Dz.U. 2006 r. Nr 47 poz. 343 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów
 • Dz.U. 2007 r. Nr 109 poz. 753 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego
 • Dz.U. 2008 r. Nr 98 poz. 638 -  Dz.U. 2008 r. Nr 98, poz. 638
 • Dz.U. 2009 r. Nr 86 poz. 721 -  Dz.U. 2009 r. Nr 86, poz. 721
 • Dz.U. 2010 r. Nr 53 poz. 314 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
 • Dz.U. 2010 r. Nr 72 poz. 462 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców
 • Dz.U. 2010 r. Nr 187 poz. 1255 -  Dz.U. 2010 r. Nr 187, poz. 1255
 • Dz.U. 2010 r. Nr 187 poz. 1256 -  Dz.U. 2010 r. Nr 187, poz. 1256
 • Dz.U. 2010 r. Nr 257 poz. 1735 -  Dz.U. 2010 r. Nr 257, poz. 1735
 • Dz.U. 2010 r. Nr 257 poz. 1736 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania
 • Dz.U. 2011 r. Nr 81 poz. 444 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 130 poz. 751 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 146 poz. 869 -  Dz.U. 2011 r. Nr 146, poz. 869
 • Dz.U. 2011 r. Nr 146 poz. 870 -  Dz.U. 2011 r. Nr 146, poz. 870
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 89 ust.5 pkt 3

    Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 89 ust.5 pkt 4

  Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  4) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]