Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 9) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 381 - (art. 1) Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 - (art. 447) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1513 - (art. 65) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1166 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 978 - (art. 412) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2014 r. poz. 1866
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1012 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 613 - (art. 4) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1166 - (art. 1 pkt 3) Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
  • Dz.U. 2012 r. poz. 855 - (art. 81a) Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
  • Dz.U. 2012 r. poz. 596 - (art. 5) Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 134 poz. 781 - (art. 3) Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 257 poz. 1724 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 140 poz. 943 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
  • Dz.U. 2009 r. Nr 144 poz. 1176 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy — Prawo bankowe
 • Dz.U. 2009 r. Nr 84 poz. 711
  Liczba aktów wykonawczych: 13
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1069 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 988 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 225 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1721 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1469 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1180 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1022 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 967 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
 • Dz.U. 2011 r. Nr 16 poz. 71 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Dz.U. 2010 r. Nr 163 poz. 1101 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Dz.U. 2009 r. Nr 196 poz. 1513 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Dz.U. 2009 r. Nr 195 poz. 1507 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Dz.U. 2009 r. Nr 156 poz. 1236 -  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności
 • Brak niezrealizowanych upoważnień