Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 • Data aktu prawnego: 2003-11-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 36 i 40, które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.;
  2) art. 6 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 1 września 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 858 - (art. 63) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 323
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1429 - (art. 43 i art. 58 pkt 2) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 658 - (art. 17) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 390
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2140 - (art. 8) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1265 - (art. 9) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 615
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2270 - (art. 43) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 - (art. 13) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1981 - (art. 9) Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1162 - (art. 3) Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 111
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1818 - (art. 62) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1394 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1257 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt SK 2/17
  • Dz.U. 2019 r. poz. 924 - (art. 4) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 752 - (art. 8) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 71) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 577 - (art. 6) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 303 - (art. 19) Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 19) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2354 - (art. 9) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2220
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 79) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 25) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 128) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 912 - (art. 6) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 730 - (art. 22) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 88) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 304) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 107 - (art. 3) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1952
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1543 - (art. 5) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1428 - (art. 6) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1321 - (art. 12) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 777 - (art. 4) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 624 - (art. 18) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 57) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 85) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1518
  • Dz.U. 2016 r. poz. 972 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • Dz.U. 2016 r. poz. 195 - (art. 41) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1359 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1302 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1268 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1240 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 995 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 693 - (art. 20) Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 114
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1644 - (art. 4) Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1443 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1198 - (art. 10) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 567 - (art. 17) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • Dz.U. 2014 r. poz. 559 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1650 - (art. 486) Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1623 - (art. 7) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 1456
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2006 r. Nr 139 poz. 992
 • Dz.U. 2003 r. Nr 228 poz. 2255
Liczba aktów wykonawczych: 29
 • Dz.U. 2004 r. Nr 89 poz. 854 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 105 poz. 881 -  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
 • Dz.U. 2005 r. Nr 80 poz. 700 -  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. wsprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin
 • Dz.U. 2007 r. Nr 216 poz. 1610 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 183 poz. 1234 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
 • Dz.U. 2012 r. poz. 959 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 3 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
 • Dz.U. 2013 r. poz. 441 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1238 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2284 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2335 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1466 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1811 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
 • M.P. 2018 r. poz. 721 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1497 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
 • M.P. 2018 r. poz. 1099 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019
 • M.P. 2019 r. poz. 724 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • M.P. 2019 r. poz. 1067 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020
 • M.P. 2020 r. poz. 667 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • M.P. 2020 r. poz. 1031 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021
 • Brak niezrealizowanych upoważnień