Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

 • Data aktu prawnego: 2006-08-25
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-01-01

  z wyjątkiem art. 40, który wszedł w życie z dniem 25 września 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2002 r. Nr 112 poz. 982 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 36)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 24 poz. 197 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (art. 37)
  Liczba aktów wykonawczych: 59
 • Dz.U. 2021 r. poz. 37 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 18 poz. 98 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 24 poz. 149 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek
 • Dz.U. 2007 r. Nr 24 poz. 150 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek
 • Dz.U. 2017 r. poz. 159 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)
 • Dz.U. 2017 r. poz. 247 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 41 poz. 261 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2007 r. Nr 41 poz. 262 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2007 r. Nr 44 poz. 279 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (LPG)
 • Dz.U. 2010 r. Nr 55 poz. 332 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 78 poz. 520 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 540 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
 • Dz.U. 2017 r. poz. 584 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 641 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)
 • Dz.U. 2009 r. Nr 84 poz. 706 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG)
 • Dz.U. 2015 r. poz. 740 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 771 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 835 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 128 poz. 896 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów zaopatrujących wybrane floty w biopaliwo ciekłe oraz zbiorników, w których magazynowane są biopaliwa ciekłe przeznaczone dla wybranych flot
 • Dz.U. 2011 r. Nr 153 poz. 908 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG)
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 14
 • art. 3 ust.2 pkt 5

  Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:

  5) skroplonego gazu ziemnego (LNG), biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych określone w odpowiednich normach w tym zakresie, stan wiedzy technicznej wynikający z badań tego paliwa lub doświadczenie w jego stosowaniu

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 3 ust.2 pkt 6

  Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:

  6) innych paliw odnawialnych, biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych określone w odpowiednich normach w tym zakresie, stan wiedzy technicznej w tym zakresie wynikający z badań tych paliw lub doświadczenie w ich stosowaniu

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 19a pkt 1

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania próbek:

  1) innych paliw odnawialnych

  - odrębnie dla każdego rodzaju paliw, o których mowa w pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tych paliw

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30g ust.4

  Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres raportu, o którym mowa w ust. 2

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 19a pkt 2

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania próbek:

  2) skroplonego gazu ziemnego (LNG)

  - odrębnie dla każdego rodzaju paliw, o których mowa w pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tych paliw.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 26a pkt 1

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metody badania jakości:

  1) innych paliw odnawialnych

  - odrębnie dla każdego rodzaju paliw, o których mowa w pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tych paliw

   

  [Szczegóły]
 • art. 26a pkt 2

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metody badania jakości:

  2) skroplonego gazu ziemnego (LNG)

  - odrębnie dla każdego rodzaju paliw, o których mowa w pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tych paliw

   

  [Szczegóły]
 • art. 26c pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) metody badania oleju napędowego na obecność substancji, o których mowa w art. 10a

  - uwzględniając stan wiedzy technicznej lub metody określone w odpowiednich normach

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 26c pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  2) substancje, o których mowa w art. 10a pkt 2

  - uwzględniając stan wiedzy technicznej lub metody określone w odpowiednich normach

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 pkt 1

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wzór raportu, o którym mowa w art. 29 ust. 1

   

   

   

  [Szczegóły]