Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

 • Data aktu prawnego: 2001-07-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 2 ust. 3, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
  2) art. 89 ust. 1, 3 i 4, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 69
 • Dz.U. 2002 r. Nr 176 poz. 1454 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. wsprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne iwody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków imięczaków
 • Dz.U. 2002 r. Nr 176 poz. 1455 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. wsprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 204 poz. 1728 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 0przeznaczoną do spożycia
 • Dz.U. 2002 r. Nr 210 poz. 1786 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 239 poz. 2035 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi amorskimi wodami wewnętrznymi iwodami morza terytorialnego
 • Dz.U. 2002 r. Nr 241 poz. 2093 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 4 poz. 44 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 16 poz. 149 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną
 • Dz.U. 2003 r. Nr 41 poz. 345 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie warunków i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 13 poz. 114 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2004 r. wsprawie mundurów pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 136 poz. 1457 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
 • Dz.U. 2004 r. Nr 180 poz. 1867 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 7 poz. 55 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów
 • Dz.U. 2005 r. Nr 233 poz. 1988 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. wsprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 • Dz.U. 2005 r. Nr 265 poz. 2226 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni
 • Dz.U. 2006 r. Nr 13 poz. 90 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
 • Dz.U. 2006 r. Nr 21 poz. 162 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni
 • Dz.U. 2006 r. Nr 108 poz. 744 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej
 • Dz.U. 2006 r. Nr 126 poz. 878 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 132 poz. 927 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie
 • Brak niezrealizowanych upoważnień