Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

 • Data aktu prawnego: 2000-11-29
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z wyjątkiem:
  1) rozdziału 13 i art. 136, które weszły w życie z dniem 2 lutego 2001 r.;
  2) art. 21 ust. 2 i art. 27 ust. 2, które weszły w życie z dniem 19 stycznia 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 128
 • Dz.U. 2023 r. poz. 576 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach i leczeniu
 • M.P. 2023 r. poz. 559 -  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 290 -  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2022 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 195 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2759 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2700 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie kategorii oraz kryteriów kwalifikowania ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych, działań, które należy podjąć w jednostce ochrony zdrowia po ich wystąpieniu, a także zakresu informacji objętych Centralnym Rejestrem Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2683 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2626 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2058 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zakresu programu monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożeń
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1320 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego
 • M.P. 2022 r. poz. 1126 -  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2022 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 1095 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2020–21
 • M.P. 2022 r. poz. 1082 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2020–2021
 • Dz.U. 2022 r. poz. 967 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
 • M.P. 2022 r. poz. 879 -  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2022 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 851 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta
 • Dz.U. 2022 r. poz. 722 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 628 -  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2022 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 541 -  Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 487 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 6
 • art. 33zi ust.4

  Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych zleceniem, o którym mowa w ust. 1, na przeprowadzenie ekspozycji, o których mowa w art. 33zg ust. 2 pkt 2, a także wzór tego zlecenia

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 86r ust.9 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) dawki preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie wewnętrznej

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 86r ust.9 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) treść informacji, o której mowa w ust. 5

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 120 ust.2 pkt 1

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  1) tryb udzielania dotacji, o których mowa w art. 119 ust. 1, 1a i 1aa, w tym terminy składania wniosków o dotacje, sposób ustalania wysokości dotacji oraz sposób dokumentowania i rozliczania dotacji, mając na względzie konieczność zapewnienia należytej realizacji zadań, na które jest udzielana dotacja, oraz efektywnego wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 120 ust.2 pkt 2

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób ustalania opłat, o których mowa w art. 118 ust. 2, oraz zatwierdzania cennika usług Zakładu, mając na względzie konieczność ustalenia opłat w wysokości umożliwiającej realizację zadań Zakładu

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 120 ust.2 pkt 3

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  3) minimalną zawartość rocznego planu finansowo-rzeczowego Zakładu, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości i rzetelnej informacji o działalności Zakładu.

   

   

  [Szczegóły]