Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

 • Data aktu prawnego: 2006-08-25
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-01-01

  z wyjątkiem art. 40, który wszedł w życie z dniem 25 września 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 58
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1494 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1314 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 835 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2856 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2843 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2828 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2824 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu pobierania próbki wodoru przez akredytowane laboratorium
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2793 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2671 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2186 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1877 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1786 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1494 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1351 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2502 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2348 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2022 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1738 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1366 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1293 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 37 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 15
 • art. 3 ust.2 pkt 5

  Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:

  5) skroplonego gazu ziemnego (LNG), biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych określone w odpowiednich normach w tym zakresie, stan wiedzy technicznej wynikający z badań tego paliwa lub doświadczenie w jego stosowaniu

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 3 ust.2 pkt 6

  Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:

  6) innych paliw odnawialnych, biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych określone w odpowiednich normach w tym zakresie, stan wiedzy technicznej w tym zakresie wynikający z badań tych paliw lub doświadczenie w ich stosowaniu

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 19a pkt 1

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania próbek:

  1) innych paliw odnawialnych

  - odrębnie dla każdego rodzaju paliw, o których mowa w pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tych paliw

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 19a pkt 2

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania próbek:

  2) skroplonego gazu ziemnego (LNG)

  - odrębnie dla każdego rodzaju paliw, o których mowa w pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tych paliw.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 26a pkt 1

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metody badania jakości:

  1) innych paliw odnawialnych

  - odrębnie dla każdego rodzaju paliw, o których mowa w pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tych paliw

   

  [Szczegóły]
 • art. 26a pkt 2

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metody badania jakości:

  2) skroplonego gazu ziemnego (LNG)

  - odrębnie dla każdego rodzaju paliw, o których mowa w pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tych paliw

   

  [Szczegóły]
 • art. 26c pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) metody badania oleju napędowego na obecność substancji, o których mowa w art. 10a

  - uwzględniając stan wiedzy technicznej lub metody określone w odpowiednich normach

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 26c pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  2) substancje, o których mowa w art. 10a pkt 2

  - uwzględniając stan wiedzy technicznej lub metody określone w odpowiednich normach

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 pkt 1

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wzór raportu, o którym mowa w art. 29 ust. 1

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 30 pkt 2a

  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w celu sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 29 ust. 5, a w szczególności:

  a) sposób doboru stacji paliwowych i stacji zakładowych, w których będzie dokonywana kontrola, w tym minimalną liczbę tych stacji

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]