Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

 • Data aktu prawnego: 2000-12-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-25

  z wyjątkiem:
  1) art. 61, który wszedł w życie z dniem 8 lutego 2001 r.;
  2) art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz art. 59 pkt 3, które weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1557 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 1117
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 53) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 577 - (art. 5) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 51) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1725
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1250 - (art. 15) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 65 - (art. 69) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2014 r. poz. 1946
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1004 - (art. 5) Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 993 - (art. 7) Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 768 - (art. 5) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1650 - (art. 481) Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 932
  • Dz.U. 2012 r. poz. 951 - Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 210 poz. 1326 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r
  • Dz.U. 2008 r. Nr 210 poz. 1321 - Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy — Prawo budowlane
  • Dz.U. 2005 r. Nr 150 poz. 1247 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
  • Dz.U. 2004 r. Nr 141 poz. 1492 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 190 poz. 1864 - Ustawa z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 124 poz. 1152 - (art. 154) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 240 poz. 2052 - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Dz.U. 2002 r. Nr 23 poz. 221 - Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
 • Dz.U. 2001 r. Nr 5 poz. 42
  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • M.P. 2020 r. poz. 732 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie
 • M.P. 2019 r. poz. 409 -  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie
 • M.P. 2013 r. poz. 757 -  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie
 • Dz.U. 2003 r. Nr 220 poz. 2174 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
 • Dz.U. 2002 r. Nr 194 poz. 1635 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
 • Brak niezrealizowanych upoważnień