Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Data aktu prawnego: 1989-05-17
 • Data wejścia w życie aktu: 1989-07-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 46
 • Dz.U. 2011 r. Nr 299 poz. 1772 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 279 poz. 1642 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 263 poz. 1572 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 263 poz. 1571 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
 • Dz.U. 2011 r. Nr 222 poz. 1328 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 718 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii
 • Dz.U. 2005 r. Nr 16 poz. 134 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
 • Dz.U. 2004 r. Nr 249 poz. 2498 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni
 • Dz.U. 2004 r. Nr 243 poz. 2432 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
 • Dz.U. 2004 r. Nr 37 poz. 333 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 141 poz. 1368 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. wsprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa
 • Dz.U. 2003 r. Nr 104 poz. 972 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 101 poz. 939 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
 • Dz.U. 2001 r. Nr 101 poz. 1090 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. wsprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych iprzedsiębiorców wzakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji ikartografii
 • Dz.U. 2001 r. Nr 84 poz. 911 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych
 • Dz.U. 2001 r. Nr 80 poz. 866 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
 • Dz.U. 2001 r. Nr 78 poz. 837 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz.
 • Dz.U. 2001 r. Nr 74 poz. 796 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. wsprawie klasyfikowania, kwalifikowania iporządkowania materiałów wyłączanych zpaństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Dz.U. 2001 r. Nr 56 poz. 588 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń
 • Dz.U. 2001 r. Nr 38 poz. 455 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. wsprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 8
 • art. 45h pkt 1a
  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
  1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:
  a) tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3
  [Szczegóły]
 • art. 45h pkt 1b
  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
  1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:
   b) warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, w tym jego wzór i wysokość opłaty za jego wydanie osobie zainteresowanej
  [Szczegóły]
 • art. 45h pkt 1c
  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 
  1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:
  c) organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej
  [Szczegóły]
 • art. 45h pkt 1d
  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
  1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności: 
   d) sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów
  [Szczegóły]
 • art. 45h pkt 1e
  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 
  1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:
   e) wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
  [Szczegóły]
 • art. 45h pkt 1f

  Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:
   f) warunki, które powinien spełniać program studiów osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych
  [Szczegóły]
 • art. 45h pkt 2

  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, kierując się wysokością kosztów postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji kwalifikacyjnej oraz tryb pobierania tej opłaty

   

  [Szczegóły]
 • art. 45h pkt 3

  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej
  [Szczegóły]